+420 519 421 253

podatelna@sitborice.cz

Obec Šitbořice
ObecŠitbořice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Šitbořice
Šitbořice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Osvobození 92
691 76 Šitbořice
Telefon: +420519421253
E-mail: obec@sitborice.cz
WWW: sitborice.cz
ID Datové schránky: evubbis
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Osvobození 92
  691 76 Šitbořice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Osvobození 92
  691 76 Šitbořice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 11:3012:30 – 17:00
  středa7:00 – 11:3012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: evubbis
4121651/0100 (Komerční banka, a.s.)
00283622
DIČ: CZ00283622

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Šitbořice
  Osvobození 92
  691 76 Šitbořice
 • e-mailem: obec@sitborice.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@sitborice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420519421253

Úřední hodiny

pondělí

středa

7:00 - 11:30   12:30 - 17:00

7:00 - 11:30   12:30 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Šitbořice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Poskytování informací pro žadatele o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.

  Údaje z počítače: tisk na PC tiskárně

  - černobílý     6,- Kč/strana

  - barevný    10,- Kč/strana

  kopírování na disketu 3,5“        5,- Kč/1 Ks

  disketa 3,5“                                18,- Kč/1 Ks

  odeslání informace e-mailem     1,- Kč/strana A4

  Fax: 1 stránka       35,- Kč

  za každou další stránku   15,- Kč

  Telefonické hovory: řídí se platnými sazbami operátora

  Poštovné: řídí se platnými cenami České pošty

  Sazba za práci pracovníka Obecního úřadu, která je spojena s vyhledáním a zpracováním předmětných informací: Za každou, i započatou čtvrthodinu práce 50,- Kč

  Pokud souhrnná cena za výše uvedené úkony nepřesáhne částku 10,- Kč, tak se zaplacení této částky nevyžaduje.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Šitbořice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva

Výroční zpráva za 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 284,52 kB
Staženo: 320×
Vloženo: 9. 2. 2021

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 282,43 kB
Staženo: 306×
Vloženo: 9. 2. 2021

Výroční zpráva

Výroční zpráva za 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 284,53 kB
Staženo: 200×
Vloženo: 2. 2. 2022

Výroční zpráva

Výroční zpráva za 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 518,97 kB
Staženo: 89×
Vloženo: 22. 2. 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 520,74 kB
Staženo: 9×
Vloženo: 31. 1. 2024

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

Popisy postupů - návody na řešení životních situací

a) Potřebujete zjistit po telefonu informace o obecním úřadě?
Volejte tel.číslo 519 421 253

b) Hlásíte se k trvalému pobytu v Šitbořicích?
Při přihlašování trvalého pobytu je nutno vyplnit formulář na Obecním úřadě, Osvobození 92. Přinesete sebou: platný občanský průkaz, doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z listu vlastnictví) nebo doklad o oprávnění užívat byt (nájemní smlouva), pokud se hlásíte z jiné obce - rodný popř. oddací list

V případě, že se nehlásíte do svého bytu (domu), ale k někomu, je nutné, aby majitel nebo uživatel byl rovněž přítomen a předložil: doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z listu vlastnictví) nebo doklad o oprávnění užívat byt (nájemní smlouva), svůj platný občanský průkaz

Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu".

Poplatek
Za přihlášení trvalého pobytu je vyměřen správní poplatek, a to 50,-Kč za každou osobu starší 15 let.

c) Potřebujete podat písemnost na obecním úřadě?
Na podatelně Obecního úřadu Šitbořice, Osvobození 92 od Vás písemnost převezmou a doručí k vyřízení. Pokud budete mít kopii písemnosti, bude Vám opatřena podacím razítkem.

d) Potřebujete ověřit podpis nebo kopii listiny?
Ověření podpisu: Na Obecním úřadě Šitbořice, Osvobození 92. K ověření pravosti podpisu je třeba se dostavit osobně. Musíte mít sebou: platný občanský průkaz nebo pas a dokument, na kterém chcete ověřit podpis. Správní poplatek činí 30,- za jeden podpis.

Ověření kopií listin: Na Obecním úřadě Šitbořice, Osvobození 92. Musíte mít sebou: originál (prvopis) nebo ověřenou kopii. Správní poplatek činí 30,- Kč za jednu stránku.

e) Chcete uzavřít manželství?
Snoubenci předloží obecnímu úřadu v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno: dotazník k uzavření manželství, rodné listy, občanský průkaz, popř. Doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o pobytu a o stavu, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela/ manželky. Za sňatek mimo stanovenou dobu činí správní poplatek 1 000,- Kč.

Církevní sňatek – snoubenci předloží matričnímu úřadu v místě uzavření manželství: dotazník k uzavření manželství, žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku, rodné listy, občanský průkaz, popř. Cestovní pas, doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o pobytu a o stavu, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela/ manželky.

Snoubenec, který je cizincem, předloží: dotazník k uzavření manželství, cestovní pas, rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem ČR, popř. doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti, o stavu, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela /manželky/, potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními (musí být úředně přeloženy do českého jazyka). Správní poplatek činí 2 000,- Kč, má li pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR. Správní poplatek činí 3 000,-Kč, nemají li oba snoubenci trvalý pobyt na území ČR.

f) Potřebujete vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině?
Vydá obecní úřad podle místa trvalého pobytu žadatele na jeho žádost po předložení:občanského průkazu nebo cestovního pasu, popř. výpisu z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, o osobním stavu, rodného listu, pravomocného rozsudku o rozvodu manželství, úmrtního listu manžela /manželky. Správní poplatek činí 500,- Kč.

g) Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého?
Vyřizovatel pohřbu odevzdá osobně na matrice nebo prostřednictvím pohřební služby: občanský průkaz zemřelého/ popř. Cestovní pas zemřelého cizince, matriční doklady/ rodný list, oddací list, popř. Úmrtní list manžela/ manželky, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, rodné číslo žijícího manžela/ manželky

h) Potřebujete vystavit matriční doklad (duplikát)?
Vydá obecní úřad osobě, které se týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zákonným zástupcům, po vyplnění žádosti o vystavení matričního dokladu a po předložení: občanského průkazu popř. cestovního pasu, matriční doklady k prokázání příbuzenského vztahu (rodné listy, oddací listy), popř. ověřené plné moci. Správní poplatek činí 100,- Kč. Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může Vám obecní úřad vydat jeho druhopis.

i) Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?
Vydá obecní úřad osobě, které se týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) a zplnomocněným zákonným zástupcům, po vyplnění žádosti o vystavení dokladů pro použití v cizině a po předložení: občanského průkazu popř. cestovního pasu, matriční doklady k prokázání příbuzenského vztahu (rodné listy, oddací listy), popř. ověřené plné moci. V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením, dle platných mezinárodních smluv. Správní poplatek činí 100,- Kč.

j) Potřebujete vystavit potvrzení o údajích v matrice, popř. Sbírce listin?
Vydá obecní úřad žadateli na základě žádosti o vydání potvrzení. Právní zájem a totožnost doloží žadatel občanským průkazem a matričními doklady. Správní poplatek činí 50,- Kč.

k) Potřebujete výpis z rejstříku trestů?
Výpis se vydává na počkání na pracovišti Czech point, žádost o výpis je s žadatelem sepsána přímo na místě v elektronické podobě. Předpoklady vyhotovení výpisu: osobní přítomnost žadatele, předložení průkazu totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas), na základě úředně ověřené plné moci může o výpis žádat i zmocněnec, zaplacení správního poplatku 50,-Kč.

l) Je Vám 15 let a nemáte vystaven občanský průkaz?
Do 15 let věku žádá o vydání občanského průkazu zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Po dovršení 15 let věku žádá občan sám. Žádost o vydání občanského průkazu podá občan osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Předloží následující doklady: rodný list, 1 fotografii, doklad o státním občanství (osvědčení o státním občanství) nebo platný cestovní pas.

m) Byly změněny údaje nebo Vám propadl občanský průkaz?
Spolu s žádostí potřebujete tyto doklady: dosavadní občanský průkaz, rodný list, 1 fotografii, doklad o rodinném stavu (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu), popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu (vysokoškolský diplom k zapsání titulu, rodný list dítěte, potvrzení o změně trvalého pobytu - přihlašovací lístek …)

n) Byl Vám občanský průkaz odcizen a nebo jste ho ztratili?
K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz) předložte tyto doklady: rodný list, 1 fotografii, doklad o rodném čísle, potvrzení o občanském průkazu, popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana. Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana......100,- Kč

Hlášení změny k místnímu poplatku ze psů

Hlášení změny k místnímu poplatku ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,61 kB
Staženo: 14×
Vloženo: 31. 1. 2024

Přihláška k místnímu poplatku ze psů

Přihláška k mísnímu poplatku ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 249,53 kB
Staženo: 11×
Vloženo: 31. 1. 2024

Přiznání k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - FO přihlášená v obci

Přiznání k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - z titulu přihlášení FO v obci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,36 kB
Staženo: 12×
Vloženo: 31. 1. 2024

Přiznání k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - vlastník nemovitosti, ve které není hlášená žádná FO

Přiznání k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - z titulu vlastnictví nemovisti, ve které není hlášeni žádná FO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,13 kB
Staženo: 12×
Vloženo: 31. 1. 2024

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

MUNIPOLIS

MUNIPOLIS

Rezervace obecních prostor

Rezervace obecních prostor

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26
1
27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Portál obce

Portál obce

Meteostanice

Meteostanice

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

Co duben našetří, to květen spálí.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:58

Slunce zapadá:19:46

Rychlý kontakt

Obecní úřad Šitbořice
Osvobození 92
691 76 Šitbořice

IČO: 00283622
DIČ:  CZ00283622

Tel.: +420 519 421 253
E-mail: 
podatelna@sitborice.cz
obec@sitborice.cz
matrika@sitborice.cz

 

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
déšť 17 °C 12 °C
úterý 16. 4. slabý déšť 11/5 °C
středa 17. 4. slabý déšť 9/4 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 12/3 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Facebook

 • 2091

  obyvatel

   

 • 264 

  metrů n.m.

 • 1225

  plocha (v ha)

 • 1255

  rok vzniku