Žádosti o informace

Jak postupovat, chceme-li podat žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Jaké jsou podmínky a postup pro podání informace?

Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží. Další postup je stanoven v § 14 uvedeného zákona.

 

Jakým způsobem můžete žádost o informaci podat?

Fyzická nebo právnická osoba

 

Na kterém úřadě můžete tuto žádost podat?

Na podatelně Obecního úřadu Šitbořice, Osvobození 92, v úřední dny tj. Pondělí a středa od 7:00 do 17:00 tel: 519421253

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vnitřní předpis k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Jaké jsou související předpisy?

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává na příslušném odboru, který rozhodnutí vydal. Jedná-li se v žádosti o informace, které spadají do samostatné působnosti města, je odvolacím orgánem rada města. Jde-li v žádosti o informace, které spadají do přenesené působnosti (výkon státní správy), je odvolacím orgánem Krajský úřad Brno a jeho příslušný odbor.