Příjem žádostí a dalších podání

Jak podat stížnosti, petici či jiné podání a lhůty pro jejich vyřízení

Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.


a) ústně
- na Obecním úřadě Šitbořice

- telefonicky na Obecním úřadě Šitbořice

b) písemně
- poštou Obecnímu úřadu Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice

- písemně na podatelně Obecního úřadu Šitbořice

- e- mail: podatelna@sitborice.cz

Petice se podávají pouze písemně na podatelně Obecního úřadu Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice.

Petice musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petice vyřizuje rada obce nebo zastupitelstvo obce v závisosti na tom, komu je adresována, ve lhůtě do 30 dnů, písemně s uvedením stanoviska.