Popisy postupů - návody na řešení životních situací

a) Potřebujete zjistit po telefonu informace o obecním úřadě?

Volejte tel.číslo 519 421 253

 

b) Hlásíte se k trvalému pobytu v Šitbořicích?

Při přihlašování trvalého pobytu je nutno vyplnit formulář na Obecním úřadě, Osvobození 92. Přinesete sebou: platný občanský průkaz, doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z listu vlastnictví) nebo doklad o oprávnění užívat byt (nájemní smlouva), pokud se hlásíte z jiné obce - rodný popř. oddací list

V případě, že se nehlásíte do svého bytu (domu), ale k někomu, je nutné, aby majitel nebo uživatel byl rovněž přítomen a předložil: doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z listu vlastnictví) nebo doklad o oprávnění užívat byt (nájemní smlouva), svůj platný občanský průkaz

Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu".

Poplatek
Za přihlášení trvalého pobytu je vyměřen správní poplatek, a to 50,-Kč za každou osobu starší 15 let.

 

c) Potřebujete podat písemnost na obecním úřadě?

Na podatelně Obecního úřadu Šitbořice, Osvobození 92 od Vás písemnost převezmou a doručí k vyřízení. Pokud budete mít kopii písemnosti, bude Vám opatřena podacím razítkem.

 

d) Potřebujete ověřit podpis nebo kopii listiny?

Ověření podpisu: Na Obecním úřadě Šitbořice, Osvobození 92. K ověření pravosti podpisu je třeba se dostavit osobně. Musíte mít sebou: platný občanský průkaz nebo pas a dokument, na kterém chcete ověřit podpis. Správní poplatek činí 30,- za jeden podpis.

Ověření kopií listin: Na Obecním úřadě Šitbořice, Osvobození 92. Musíte mít sebou: originál (prvopis) nebo ověřenou kopii. Správní poplatek činí 30,- Kč za jednu stránku.

 

e) Chcete uzavřít manželství?

Snoubenci předloží obecnímu úřadu v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno: dotazník k uzavření manželství, rodné listy, občanský průkaz, popř. Doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o pobytu a o stavu, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela/ manželky. Za sňatek mimo stanovenou dobu činí správní poplatek 1 000,- Kč.

Církevní sňatek – snoubenci předloží matričnímu úřadu v místě uzavření manželství: dotazník k uzavření manželství, žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku, rodné listy, občanský průkaz, popř. Cestovní pas, doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o pobytu a o stavu, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela/ manželky.

Snoubenec, který je cizincem, předloží: dotazník k uzavření manželství, cestovní pas, rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem ČR, popř. doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti, o stavu, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela /manželky/, potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními (musí být úředně přeloženy do českého jazyka). Správní poplatek činí 2 000,- Kč, má li pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR. Správní poplatek činí 3 000,-Kč, nemají li oba snoubenci trvalý pobyt na území ČR.

 

f) Potřebujete vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině?

Vydá obecní úřad podle místa trvalého pobytu žadatele na jeho žádost po předložení:občanského průkazu nebo cestovního pasu, popř. výpisu z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, o osobním stavu, rodného listu, pravomocného rozsudku o rozvodu manželství, úmrtního listu manžela /manželky. Správní poplatek činí 500,- Kč.

 

g) Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého?

Vyřizovatel pohřbu odevzdá osobně na matrice nebo prostřednictvím pohřební služby: občanský průkaz zemřelého/ popř. Cestovní pas zemřelého cizince, matriční doklady/ rodný list, oddací list, popř. Úmrtní list manžela/ manželky, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, rodné číslo žijícího manžela/ manželky

 

h) Potřebujete vystavit matriční doklad (duplikát)?

Vydá obecní úřad osobě, které se týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zákonným zástupcům, po vyplnění žádosti o vystavení matričního dokladu a po předložení: občanského průkazu popř. cestovního pasu, matriční doklady k prokázání příbuzenského vztahu (rodné listy, oddací listy), popř. ověřené plné moci. Správní poplatek činí 100,- Kč. Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může Vám obecní úřad vydat jeho druhopis.

 

i) Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?

Vydá obecní úřad osobě, které se týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) a zplnomocněným zákonným zástupcům, po vyplnění žádosti o vystavení dokladů pro použití v cizině a po předložení: občanského průkazu popř. cestovního pasu, matriční doklady k prokázání příbuzenského vztahu (rodné listy, oddací listy), popř. ověřené plné moci. V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením, dle platných mezinárodních smluv. Správní poplatek činí 100,- Kč.

 

j) Potřebujete vystavit potvrzení o údajích v matrice, popř. Sbírce listin?

Vydá obecní úřad žadateli na základě žádosti o vydání potvrzení. Právní zájem a totožnost doloží žadatel občanským průkazem a matričními doklady. Správní poplatek činí 50,- Kč.

 

k) Potřebujete výpis z rejstříku trestů?

Výpis se vydává na počkání na pracovišti Czech point, žádost o výpis je s žadatelem sepsána přímo na místě v elektronické podobě. Předpoklady vyhotovení výpisu: osobní přítomnost žadatele, předložení průkazu totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas), na základě úředně ověřené plné moci může o výpis žádat i zmocněnec, zaplacení správního poplatku 50,-Kč.

 

l) Je Vám 15 let a nemáte vystaven občanský průkaz?

Do 15 let věku žádá o vydání občanského průkazu zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Po dovršení 15 let věku žádá občan sám. Žádost o vydání občanského průkazu podá občan osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Předloží následující doklady: rodný list, 1 fotografii, doklad o státním občanství (osvědčení o státním občanství) nebo platný cestovní pas.

 

m) Byly změněny údaje nebo Vám propadl občanský průkaz?

Spolu s žádostí potřebujete tyto doklady: dosavadní občanský průkaz, rodný list, 1 fotografii, doklad o rodinném stavu (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu), popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu (vysokoškolský diplom k zapsání titulu, rodný list dítěte, potvrzení o změně trvalého pobytu - přihlašovací lístek …)

 

n) Byl Vám občanský průkaz odcizen a nebo jste ho ztratili?

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz) předložte tyto doklady: rodný list, 1 fotografii, doklad o rodném čísle, potvrzení o občanském průkazu, popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana. Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana......100,- Kč