Výroční zpráva za rok 2009

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

 

o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

v platném znění ( dále jen zákona)

 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona zveřejňuje Obec Šitbořice jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona, obsahující následující údaje:

 

  • počet podaných žádostí o informace                                                               celkem   1

  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                                celkem   0

  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti                          celkem   0

  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu                                              celkem   0

  • počet stížností podaných podle § 16a                                                              celkem   0

 

Nebylo zahájeno a z tohoto důvodu ani ukončeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona.

 

Lze konstatovat, že institut písemných dotazů za rok 2009 byl využívaný minimálně, většina dotazů byla vyřizována ústní cestou nebo telefonicky.

 

Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buď oproti žádosti, nebo prostým zveřejněním.
Zveřejňování informací bylo prováděno s využitím úřední desky, prostřednictvím webové stránky
(www.sitborice.cz) a prostřednictvím periodika Štengaráček, který je dodáván do domácností zdarma.

 

Tato výroční zpráva je zveřejněna v tištěné podobě na úřední desce a na oficiálních webových stránkách Obce Šitbořice: www.sitborice.cz

 

 

V Šitbořicích dne 21.01.2010

 

 

Antonín Le n g á l ,  starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno: 22.01.2010

 

Sňato:

Zpět | Tisk