Zápis ze ZO č. 23

zápis ze ZO č. 23

30. 12. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice   č. 23

konaného dne   22. 12. 2009

 

Přítomní:   viz prezenční listina,   přítomno  10  členů zastupitelstva

 Volba ověřovatelů zápisu: navržení Jaroslava Krušinová a Ing. Pavel Halas

 ZO hlasovalo PRO – 10 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 Volba návrhové komise: navržení –  Ing. Martin Kříž a Ing. Roman Guráň

ZO hlasovalo: pro 10 hlasů, 0 proti, 0 zdržel se          

 Starosta obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

 Program jednání:

 Kontrola usnesení z minulého zasedání

  1. Zpráva o činnosti rady
  2. Rozpočtové opatření č. 12
  3. Zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách – provozování společenského domu Orlovna a pronájmů nebytových prostor
  4. Schválení rozpočtových opatření provedených v radě obce v roce 2009
  5. Rozpočet na rok 2010
  6. Pověření rady obce vykonávat rozpočtová opatření v roce 2010 a to v rozsahu přesouvání finančních prostředků z položky na položku v rámci paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech
  7. Diskuse
  8. Souhrn usnesení

 Starosta navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o tyto další body jednání:

Doplnění programu:

1. Schválení odvodů odpisů příspěvkovým organizacím

2. Schválení vyřazení majetku příspěvkových organizací

3. Schválení smlouvy č. 1-863/2009-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti J-SDH na rok 2009

4. Schválení smlouvy o dílo na zpracování studie komplexního řešení návsi v obci Šitbořice a dopracování projektové dokumentace pro vegetační úpravy

5. Schválení vnitřní směrnice o dani z přidané hodnoty

6. Projednání pořízení nového územního plánu SÚ Šitbořice

7. Schválení zakoupení věcného daru pro starostu obce k 50. nar.

Hlasováno o tom, zda hlasovat  dohromady o všech bodech doplnění:

PRO – 10 hlasů, 0,0,

Hlasování o doplnění programu:  PRO – 10 hlasů, 0,0,

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně. 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 27.10.2009  přednesl Ing. Roman Guráň

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

2.) Zprávu o činnosti rady od zasedání 27.10.2009 přednesl místostarosta  Milan Němeček.  ZO bere na vědomí.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

3.) ZO projednalo rozpočtové opatření č. 12 ze dne 22.12 2009.  Rozpočtové opatření přednesl Ing. Pavel Halas. Rozpočtová rezerva se navýší o 789.400,- Kč. Hlasováno: PRO - 10 hlasů, 0, 0.

Písemné rozpočtové opatření č. 12 je přiloženo k zápisu.

4.)  ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách – provozování společenské domu Orlovna a pronájmů nebytových prostor.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

5.) ZO schválilo rozpočtová opatření, které provedla rada obce v roce 2009 a jsou to rozpočtová opatření č. 1, 2, 4, 6, 8 a 11

Hlasováno: PRO - 10 hlasů.

6.)   Ing. Pavel Halas seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce na rok 2010, včetně změn. Zastupitelstvo obce návrh projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2010

hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Dále hlasovalo o následujících změnách:

         a) zvýšit příjmy na dotace u souhrnného finančního vztahu

             pol. 4112 o 271,4 tis. Kč

             hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

         b) zvýšit výdaje na náhrady v době nemoci pro zaměstnance

            § 2321 o 2 tis. Kč; § 3412 o 3 tis. Kč; § 3745 o 4 tis. Kč; § 6112

             o 2 tis. Kč a § 6171 o 5 tis. Kč

             hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

         c) zvýšit příjmy za pronájem Orlovny

             § 3392 o 34 tis. Kč       hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

         d) snížit provozní příspěvek pro ZŠ (zvýšené výdaje na vzdělávání)

             § 3113 o 144,8 tis. Kč

             hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 Rozpočet obce na rok 2010 byl schválen včetně změn a) až d)

           

7. ) ZO pověřilo radu obce k vykonávání rozpočtových opatření v roce 2010 a to v rozsahu přesouvání finančních prostředků z položky na položku v rámci paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy a to do výše Kč 200 tis. v rámci každého rozpočtového opatření.

Hlasováno: PRO - 10 hlasů, 0, 0

 8.) ZO projednalo a schválilo odvody:

         a) ve výši 57 888,-- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485, do rozpočtu zřizovatele

         b) ve výši 422 211,-- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531, do rozpočtu       zřizovatele

Hlasováno: PRO - 10 hlasů, 0, 0

9.)  ZO bylo na základě inventur seznámeno s návrhem na vyřazení majetku příspěvkových organizací. Po projednání odsouhlasilo vyřazení majetku z příspěvkových organizací:

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav,  příspěvková organizace

- drobný dlouhodobý hmotný majetek –          18 318,-    Kč

- operativní evidence  -                                    29 554,50 Kč

Hlasováno: Pro 10, 0, 0

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav,  příspěvková organizace

- dlouhodobý hmotný majetek –                      51 045,-   Kč

- drobný dlouhodobý hmotný majetek –         53 101,20 Kč

- operativní evidence –                                    14 562,46 Kč

Hlasováno: PRO - 10 hlasů, 0, 0

 

10.)  ZO projednalo a schválilo smlouvu č. 1-863/2009-14 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na výdaje za zabezpečení akceschopnosti Jednotky - SDH obce na rok 2009 ve výši:

a) 4 160,- Kč na výdaje na odbornou přípravu

b) 1 140,- Kč na výdaje na uskutečněný zásah JSDH obce mimo její územní obvod

Hlasováno: PRO - 10 hlasů, 0, 0

11.)  ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo na zpracování studie komplexního řešení návsi v obci a dopracování projektové dokumentace pro vegetační úpravy na základě výše uvedené studie v hodnotě díla 55.000,- Kč.

Hlasováno: PRO - 10 hlasů, 0, 0.

12.)  ZO schválilo vnitřní směrnici o dani z přidané hodnoty.

Hlasováno: PRO - 10 hlasů, 0, 0.

Vnitřní směrnice o DPH přiložena.

13.)  ZO projednalo a schválilo zadání  pořízení nového územního plánu SÚ Šitbořice

Hlasováno: PRO - 10 hlasů, 0, 0.

14.)  ZO schvaluje zakoupení věcného daru pro starostu obce k 50. narozeninám, ve výši 5.000,- Kč.

Hlasováno: PRO - 9 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 1 hlas.       

15.) Diskuse

Starosta obce otevřel diskusi.

p. Blaha – zřízení lesoparku, neobdělávaná pole, bláto na polních asfaltových cestách

p. Novotný – oznámil uvolnění klubovny na staré škole, oddíl bude pokračovat v prostorách ZŠ

16.) Závěr

Schůzi ZO Šitbořice ukončil starosta obce Antonín Lengál.

 

Milan  N ě m e č e k                                                       Antonín  L e n g á l

místostarosta obce                                                         starosta obce

 

 

Souhrn usnesení ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 22.12.2009

1.  ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z posledního zastupitelstva obce

2.  ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

3.  ZO schvaluje  rozpočtové opatření č. 12

4.  ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách – provozování společenské domu Orlovna a pronájmů nebytových prostor

5.  ZO schvaluje rozpočtová opatření, které provedla rada obce v roce 2009 a jsou to rozpočtová opatření č. 1, 2, 4, 6, 8 a 11

6.  ZO schvaluje rozpočet na rok 2010 včetně následujících změn:

         a) zvýšit příjmy na dotace u souhrnného finančního vztahu

             pol. 4112 o 271,4 tis. Kč

         b) zvýšit výdaje na náhrady v době nemoci pro zaměstnance

            § 2321 o 2 tis. Kč; § 3412 o 3 tis. Kč; § 3745 o 4 tis. Kč; § 6112

   o 2 tis. Kč a § 6171 o 5 tis. Kč

c) zvýšit příjmy za pronájem Orlovny

   § 3392 o 34 tis. Kč

d) snížit provozní příspěvek pro ZŠ (zvýšené výdaje na vzdělávání)

   § 3113 o 144,8 tis. Kč

7.  ZO pověřuje radu obce k vykonávání rozpočtových opatření v roce 2010 a to v rozsahu přesouvání finančních prostředků z položky na položku v rámci paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy a to do výše Kč 200 tis. v rámci každého rozpočtového opatření.

8. ZO schválilo odvody:

         a) ve výši 57 888,-- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485, do rozpočtu zřizovatele

         b) ve výši 422 211,-- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531, do rozpočtu zřizovatele

9.  ZO schvaluje vyřazení majetku příspěvkových organizací:

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav,  příspěvková organizace

- drobný dlouhodobý hmotný majetek – 18 318,-- Kč

- operativní evidence  -                      29 554,50 Kč

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav,  příspěvková organizace

- dlouhodobý hmotný majetek –               51 045,-- Kč

- drobný dlouhodobý hmotný majetek –   53 101,20 Kč

- operativní evidence –                              14 562,46 Kč

10. ZO schvaluje smlouvu č. 1-863/2009-14 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na výdaje za zabezpečení akceschopnosti J-SDH obce na rok 2009

ve výši:

a) 4 160,-- Kč na výdaje na odbornou přípravu

b) 1 140,-- Kč na výdaje na uskutečněný zásah JSDH obce mimo její územní obvod

11.  ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování studie komplexního řešení návsi v obci a dopracování projektové dokumentace pro vegetační úpravy na základě výše uvedené studie v hodnotě díla Kč 55 000,--

12.  Schvaluje vnitřní směrnici o dani z přidané hodnoty

13.  ZO schvaluje zadání  pořízení nového územního plánu SÚ Šitbořice

14.  ZO schvaluje zakoupení věcného daru pro starostu obce k 50. narozeninám,

ve výši Kč 5 000,--.

 

Milan  N ě m e č e k                                                              Antonín  L e n g á l

místostarosta obce                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět | Tisk