Výběrové řízení na opravu kotelny v Sokolovně

Obec Šitbořice vyhlašuje výběrové řízení na opravu kotelny v budově Sokolovny v obci Šitbořice.

Zadávací podmínky:

Termín pro podání nabídek je do 12.10.2015 do 16:00 hodin.
Termín zahájení prací je možný od 14.10.2015
Termín dokončení vč. předání díla je do 12.11.2015
Nabídky podávejte do uvedeného termínu v zapečetěné obálce s nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka - oprava kotelny"
Nabídka musí být podána v českém jazyce a musí obsahovat:
- Vyplněný slepý rozpočet.
- Návrh smlouvy o dílo, kde nesmí chybět cena, termín dokončení, záruční doba a sankce za nedodržení termínu dokončení.
Obec neposkytuje zálohu. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení a převzetí díla objednatelem.

Zde si můžete stáhnout schéma kotelny.
Zde si můžete stáhnout slepý rozpočet.

Prohlídku kotelny je možno domluvit telefonicky se starostou obce na tel. 608 760 616

 

Zpět | Tisk