Zápis č. 22

Zápis č. 22 ze zastupitelstva obce ze dne 27.10.2009

05. 11. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice   č. 22

konaného dne   27. 10. 2009

 Přítomní:   viz prezenční listina,   přítomno  13. členů zastupitelstva

 Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Ing. Josef Zelinka

                                                            František Franěk

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 Volba návrhové komise: navržení – Marie Nekvapilová    

                                                        Josef Rozkydal   

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0,

 Starosta obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

                           

Program jednání

1.  Zpráva o činnosti rady od posledního zastupitelstva

2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání

3.  Projednání nové zřizovací listiny – Základní škola Šitbořice,  okres  Břeclav, příspěvková organizace

4.  Projednání nové zřizovací listiny – Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

5. Prodej obecních pozemků

6. Koupě pozemků od firmy PRAMOS, a.s.

7. Rozpočtové opatření č. 10

8. Dodatek č. 2 ke směrnici o sociálním fondu

9. Doplnění člena finančního výboru

10. Schválení smluv na bezplatný převod požárního vozidla Opel Frontera a Volswagen Transporter

11. Projednání zvýšení regulovaného nájemného z obecních bytů

12. Zřízení zvláštního účtu na zajištění nájemného (kauce)

13. Diskuse

14. Souhrn usnesení

starosta obce navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další  body jednání:  

-  snížení rozpočtovaného provozního příspěvku ZŠ Šitbořice, okres Břeclav,  příspěvkové organizaci, ve výši 535. 500,- Kč.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

-  zprávu finančního výboru o zhodnocení plnění rozpočtu obce k 31.08.2009.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 1.) Zprávu o činnosti rady od zasedání 10. 8. 2009 přednesl místostarosta  Milan Němeček.  ZO bere na vědomí.

 2.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 10. 8. 2009  přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

 Na jednání zastupitelstva obce se dostavil zastupitel Ing. Martin Kříž a zastupitelstvo hlasovalo s počtem 14 hlasů.

 3.) ZO projednalo a schválilo  novou zřizovací listinu Základní školy Šitbořice, okres Břeclav, příspěvkové organizace, která nahrazuje zřizovací listinu ze dne 04.10.2002 ve znění jejích dodatků.

Hlasováno: PRO - 14 hlasů, 0,0,

 4.) ZO projednalo a schválilo  novou zřizovací listinu Mateřské školy Šitbořice, okres Břeclav, příspěvkové organizace, která nahrazuje zřizovací listinu ze dne 04.10.2002 ve znění jejích dodatků.

Hlasováno: PRO – 14 hlasů, 0,0,

 5.) ZO projednalo a rozhodlo o prodeji obecních pozemků v k. ú. Šitbořice:

a) ZO schválilo prodej obecních pozemků v areálu ZD Šitbořice, firmě PRAMOS, a.s. Šitbořice, za cenu 120,- Kč za 1 m2. Jedná se pozemky těchto  par. čísel:

 4575   výměra      265 m2

 4576                    477 m2

 4577                    155 m2

 1128/2                   63 m2

1128/3                    31 m2

  4558                 1463 m2

 1126/6                 131 m2

 1129/2                   40 m2

 1129/3                   14 m2  

 4530                    214 m2

 4531                       58 m2

 4532                     709 m2

 1155/3                  838 m2

 1137/1                  621 m2

 1137/3                    24 m2

 1130/1                  140 m2

 1156                        37 m2       

 4529                     3820 m2

Celková výměra pozemků je 9100 m2.

Hlasováno: PRO - 14 hlasů, 0,0,

b) ZO schválilo prodej obecního pozemku parc.č. 1348 o výměře 25 m2, v k. ú. Šitbořice,  na kterém  je postavena garáž manželů Vozdeckých, za cenu 120,- Kč/m2.

Hlasováno: PRO - 14 hlasů, 0,0,

c) ZO neschválilo prodej obecních pozemků parc.č. 2517 o výměře 24 m2, parc.č. 2512/5 o výměře 3 m2 a parc.č. 2515/2 o výměře 79 m2 v k.ú. Šitbořice, manželům Kubešovým.

Hlasováno: PRO - 0 hlasů, PROTI - 14 hlasů, ZDRŽEL SE - 0 hlasů.

d) ZO schválilo prodej obecního pozemku parc.č. 1325/2 dle GP 709-314/2009 v k.ú. Šitbořice za cenu 240,- Kč za 1 m2, který je zastavěn novostavbou RD manželů Peštálových.

Hlasováno: PRO - 14 hlasů, 0,0,

e) ZO schválilo prodej obecního pozemku parc.č. 1346 o výměře 24 m2, v k. ú. Šitbořice, na kterém je postavena garáž manž. Kaňových, za cenu 120,- Kč za 1 m2.

Hlasováno: PRO - 14 hlasů, 0,0.

 6.) ZO projednalo a schválilo koupi pozemků ve vlastnictví společnosti PRAMOS, a.s. Šitbořice v k. ú. Šitbořice a to parc.č. 11142 o výměře 43 m2, parc.č. 11443 o výměře 2007 m2, parc.č. 11144 o výměře 460m2, parc.č. 11145 o výměře 747 m2, parc.č. 11152 o výměře 18 m2, parc.č. 11153 o výměře  884 m2, parc.č. 11154 o výměře 43 m2 a parc.č. 11155 o výměře 619 m2 – tj. celkem 4821 m2, za cenu 120,- Kč za 1 m2.

Hlasováno: PRO – 10 hlasů, PROTI - 3 hlasy, ZDRŽEL SE - 1 hlas

 7.) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 10 ze dne 27. 10. 2009, které přednesl Ing. Pavel Halas.

Hlasováno: PRO – 14 hlasů, 0,0,

 8.) ZO projednalo a schválilo změnu č. 2 ke směrnici o sociálním fondu. Čerpání fondu při dožití jubilea 50ti let a odchodu do důchodu  2000, - Kč. Dožití 60ti let 1000, - Kč.

Hlasováno: PRO – 14 hlasů, 0,0,

 9.) ZO projednalo a neschválilo paní Marii Jelínkovou členkou finančního výboru.

Hlasováno: PRO - 0 hlasů, PROTI - 14 hlasů, ZDRŽEL SE - 0 hlasů.

 10.) ZO projednalo a schválilo smlouvu na bezplatný převod požárního vozidla Opel Frontera a smlouvu na bezplatný převod požárního vozidla Volkswagen Transporter.

Hlasováno: PRO - 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 1 hlas.

 11.) ZO projednalo a schválilo jednostranné zvýšení nájemného z obecních bytů o 31,24 % , a to od 01.03.2010.

Hlasováno: PRO – 14 hlasů, 0,0,

 12.)  ZO projednalo a schválilo zřízení zvláštního účtu na zajištění nájemného (kauce), v pronajímaných obecních bytech.

Hlasováno: PRO – 14 hlasů, 0,0,

 13.)  Zastupitelstvo obce schválilo snížení rozpočtovaného provozního příspěvku Základní škole Šitbořice, okres Břeclav,  příspěvkové organizaci, ve výši 535.500,- Kč. Jedná se o částku, kterou obec zaplatila za vybudování WC v tělocvičně základní školy.

Hlasováno: PRO – 14 hlasů, 0,0,

 14.) ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru, kterou přednesl Ing. Pavel Halas, o zhodnocení plnění rozpočtu obce k 31.08.2009.

 15.) Starosta obce Antonín Lengál otevřel diskusi.

V diskusi byl vznesen dotaz kolik peněz stojí vytápění staré školy tři roky pozpátku, jaký byl rozpočet a jaká skutečnost.

Z.O. a občané byli informováni o tom, že v Orlovně byl vykraden výherní automat. Škoda byla způsobená na dvou dveřích.

Dále byla informace, že dne 6.11. 2009 bude setkání s důchodci. 29.11.2009 bude rozsvěcování vánočního stromu a 13.12. 2009 se uskuteční vánoční koncert.

 16.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo

27. 10. 2009 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesla Marie Nekvapilová

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhrn usnesení z veřejného zasedání.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo v 20,40 hod.

 

 

Ověřovatelé: Ing. Josef Zelinka

                      František Franěk

 

 

 

 

Milan  N ě m e č e k                                                       Antonín  L e n g á l

 místostarosta obce                                                            starosta obce

 

Souhrn usnesení ze Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo v úterý 27.10.2009 v obřadní síni OÚ Šitbořice

1.      ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady

2.      ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání

3.      ZO schválilo novou zřizovací listinu Základní školy Šitbořice, okres Břeclav, příspěvkové organizace

4.      ZO schválilo novou zřizovací listinu Mateřské školy Šitbořice, okres Břeclav, příspěvkové organizace

5.      a) ZO schválilo prodej obecních pozemků v k. ú. Šitbořice, v areálu ZD Šitbořice, firmě PRAMOS, a.s. Šitbořice, za cenu Kč 120,-- za 1 m2. Jsou to následující pozemky:

4575 výměra             265 m2

4576                          477 m2

4577                          155 m2

1128/2                         63 m2

1128/3                         31 m2

4558 výměra             1463 m2

 126/6                        131 m2

 1129/2                          40 m2

 1129/3                          14 m2  

4530 výměra               214 m2

 531                              58 m2

4532                            709 m2

1155/3 výměra           838 m2

1137/1                         621 m2

1137/3                           24 m2

1130/1                         140 m2

1156                              37 m2        

4529                          3820 m2

Celková výměra pozemků je 9100 m2.

b) ZO schválilo prodej obecního pozemku parc.č. 1348 o výměře 25 m2, v k. ú. Šitbořice,  na kterém  je postavena garáž manž. Vozdeckých, za cenu Kč 120,-- za l m2.

c) ZO neschválilo prodej obecních pozemků parc.č. 2517 o výměře 24 m, parc.č. 2512/5 o výměře 3 m a parc.č. 2515/2 o výměře 79 m2 v k.ú. Šitbořice, manželům Kubešovým

d) ZO schválilo prodej obecního pozemku parc.č. 1325/2 dle GP 709-314/2009 v k.ú. Šitbořice za cenu Kč 240,-- za 1 m2, který je zastavěn novostavbou RD manželů Peštálových

e) ZO schválilo prodej obecního pozemku parc.č. 1346 o výměře 24 m2, v k. ú. Šitbořice, na kterém je postavena garáž manž. Kaňových, za cenu Kč 120,-- za 1 m2.

6.      ZO schválilo koupi pozemků ve vlastnictví fi PRAMOS, a.s. v k. ú. Šitbořice a to parc.č. 11142 o výměře 43 m2, parc.č. 11443 o výměře 2007 m2, parc.č. 11144 o výměře 460m2, parc.č. 11145 o výměře 747 m2, parc.č. 11152 o výměře 18 m2, parc.č. 11153 o výměře  884 m2, parc.č. 11154 o výměře 43 m2 a parc.č. 11155 o výměře 619 m2 – tj. celkem 4821 m2, za cenu Kč 120,-- za 1 m2.

7.      ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10

8.      ZO schválilo změnu č. 2 ke směrnici o sociálním fondu

9.      ZO neschválilo paní Marii Jelínkovou členkou finančního výboru.

10.   ZO schválilo smlouvu na bezplatný převod požárního vozidla Opel Frontera a smlouvu na bezplatný převod požárního vozidla Volswagen Transportér

11. ZO schválilo jednostranné zvýšení nájemného z obecních bytů o 31,24 % , a to od 01.03.2010.

12. ZO schválilo zřízení zvláštního účtu na zajištění nájemného (kauce).

13.  Zastupitelstvo obce schválilo snížení rozpočtovaného provozního příspěvku Základní škole Šitbořice, okres Břeclav,  příspěvkové organizaci, ve výši 535.500,- Kč. Jedná se o částku, kterou obec zaplatila za vybudování WC v tělocvičně základní školy.

14. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru o zhodnocení plnění rozpočtu obce k 31.08.2009.

 

 

 

Milan  N ě m e č e k                                                            Antonín  L e n g á l

místostarosta obce                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

Zpět | Tisk