Záměr obce pronajmout

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  12.12.2013

 

 

            Obec Šitbořice na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout Dvorský rybník na pozemcích obce nacházejících se  v k.ú. Šitbořice, zapsaných na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

 

 

Doložka k listině dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Šitbořice, zastoupená starostou Antonínem Lengálem, tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a vyhlášení záměru pronájmu schválila Rada obce Šitbořice dne 09.12.2013.

 

 

 Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 12.12.2013

Elektronicky:  12.12.2013

Sňato:

 

Zpět | Tisk