Zápis ze ZO č. 22 ze dne 26.08.2013

Zápis č. 22 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.08.2013

12. 09. 2013 | Zápisy z jednání

Zápis č. 22 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.8.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Lengál Zdeněk, Nevídal Jiří

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – Konečný Jaroslav, Lejsková Jana

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Schválení pořadí uchazečů na realizaci akce „Šitbořice – Sokolovna zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní“
  4. Projednání a schválení „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č BP 39/12“, a to pozemku p.č. 1086, z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Šitbořice

5.  Diskuse

6.  Souhrn usnesení

 

Doplnění programu:

-         Pověření starosty podpisem smlouvy s firmou Cautum s.r.o. o dodávce a instalaci zařízení pro úsporu el. energie na ČOV

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

-         Schválení smlouvy č. 20718/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 85 000,-Kč na výstroj a výzbroj pro J-SDH Šitbořice

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

-         Rozpočtové opatření č. 8

Hlasování: 12 pro, 1 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

-         Schválení doporučení výběru dodavatele Karpaty I.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

1. Kontrola plnění z minulého ZO

Zprávu přednesl pan Pavel Viktorin.  ZO bere zprávu na vědomí.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu a je  přílohou č. 1

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu přednesla paní Hana Navrátilová. ZO bere zprávu na vědomí.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu a je přílohou č. 2

 

3. Schválení pořadí uchazečů na realizaci akce „Šitbořice – Sokolovna zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní“

ZO schvaluje pořadí uchazečů na realizaci akce „Šitbořice

Sokolovna, zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní“,

dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12.8.2013 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou Telkas s.r.o. Helfertova 519/22, 613 00 Brno.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

4. Projednání a schválení „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č BP 39/12“, a to pozemku pč 1086, z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Šitbořice

ZO schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu                                                   nemovitosti č. BP 39/12“ a to pozemku p.č. 1086 v k.ú. Šitbořice, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Šitbořice.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Kopie smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. BP 39/12 je přílohou č. 4

 

5. Pověření starosty podpisem smlouvy s firmou Cautum s.r.o. o dodávce a instalaci zařízení pro úsporu el. energie na ČOV

ZO pověřuje starostu obce podpisem smluv s firmou Cautum, s.r.o., sídlo Kubelíkova 1224/42, Praha 3, o dodávce a instalaci zařízení pro úsporu elektrické energie na ČOV

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Kopie smluv je přílohou č. 5

 

6. Schválení smlouvy č. 20718/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 85 000,-Kč na výstroj a výzbroj pro J-SDH Šitbořice

ZO schvaluje smlouvu č. 20718/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč 85 000,-- na výstroj a výzbroj pro J-SDH Šitbořice.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Kopie smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou č. 6

7. Rozpočtové opatření

Protinávrh o vyřazení 180 000,-Kč oprava garáže a předložení rozpočtových položek a vyčíslení celkových nákladů na požární zbrojnici.

Hlasování: 1 pro, 10 proti, 2 zdržel se.  Neschváleno.

 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8.

 

Hlasování: 9 pro, 2 proti, 2 zdržel se.  Schváleno.

Rozpočtové opatření č. 8 je přílohou č. 7

 

8. Schválení doporučení výběru dodavatele Karpaty I.

ZO schvaluje na doporučení výběrové komise výběr dodavatele inženýrských sítí Karpaty I. a to fi Starex spol. s r. o., Malínská 32, 620 00  Brno – Tuřany, cena 1 299 117,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Kopie smlouvy je přílohou č. 8

 

9. Diskuse

pí Nevídalová, pí Baranová – vybudování dětských hřišť a zařazení do rozpočtu na rok 2014

pí Tihlaříková – zbudování cedulí na zákaz prodeje po obci

pí Baranová, pí Vozdecká – informace o prodejně textilu

p. Viktorin – fotobuňka u osvětlení na hřbitově a dovezení štěrku

p. Krupička – informace o stavu prodejny textilu

Na dotazy odpověděl starosta obce a přítomní zastupitelé.

 

10. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl Jaroslav Konečný.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

11. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil starosta ve 21:00 hod.

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

Antonín  L e n g á l

starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Lengál Zdeněk

Nevídal Jiří

 

Souhrn usnesení ze ZO Šitbořice č. 22 ze dne 26.08.2013

1.  ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého ZO

 

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

 

3.  ZO schvaluje pořadí uchazečů na realizaci akce „Šitbořice

Sokolovna, zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní“,

dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12.8.2013 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou Telkas s.r.o. Helfertova 519/22, 613 00 Brno.

 

4. ZO schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu                                                   nemovitosti č. BP 39/12“ a to pozemku p.č. 1086 v k.ú. Šitbořice, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Šitbořice.

 

5. ZO pověřuje starostu obce podpisem smluv s firmou Cautum, s.r.o., sídlo Kubelíkova 1224/42, Praha 3, o dodávce a instalaci zařízení pro úsporu elektrické energie na ČOV

 

6. ZO schvaluje smlouvu č. 20718/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč 85 000,-- na výstroj a výzbroj pro J-SDH Šitbořice.

 

7. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8

 

8. ZO schvaluje výběr dodavatele inženýrských sítí Karpaty I. a to fi Starex spol. s r. o., Malínská 32, 620 00  Brno Tuřany

 

 

 

 

 

Hana Navrátilová                                              Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                                 starosta obce

Zpět | Tisk