Zápis ze ZO č. 21 ze dne 29.07.2013

Zápis č. 21 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 29.07.2013

15. 08. 2013 | Zápisy z jednání

 

Zápis č. 21 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 29.7.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Daniel Jiří, Kaňa Jiří

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – Zelinka Josef, Benýšková Marie

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

 

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej pozemků ve vlastnictví obce
  4. Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
  5. Projednání smluv o budoucích smlouvách o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  na vodovodní přivaděč od Těšan
  6. Rozpočtové opatření č. 7

7.  Diskuse

8.  Souhrn usnesení

 

Doplnění programu:

-         Koupě pozemku do vlastnictví obce na stavbu autobusové čekárny

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

-         Zpráva kontrolního výboru o kontrole sokolovny.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

-         Schválení výběru dodavatele kotelny na MŠ Šitbořice.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

1. Kontrola plnění z minulého ZO

Zprávu přednesl pan Pavel Viktorin.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je příložena k zápisu jako příloha  k bodu č. 1

 

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu přednesla paní Hana Navrátilová. ZO bere zprávu na vědomí.

Písemná zpráva je příložena k zápisu jako příloha k bodu  č. 2

 

3. Prodej pozemků ve vlastnictví obce

ZO projednalo prodej obecních pozemků:

a) p.č. 1195 o výměře 68 m2 na ulici Výhon v k.ú. Šitbořice manželům ......... za cenu Kč 120,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 18.06.2013 do 15.07.2013

 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno. Viz příloha k bodu č. 3a)

 

b) p.č. 1193 o výměře 52 m2 za RD 539 na ulici Výhon v k. ú. Šitbořice

.......................... za cenu Kč 120,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 18.06.2013 do 15.07.2013

 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno. Viz příloha k bodu č. 3b)

 

c) p.č. 143/3  dle GP pro vyznačení budovy č.plánu 721-185/2010 o výměře  8 m2 (u č.p. 621)  v k. ú. Šitbořice p.Psotové za cenu Kč 600,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 18.06.2013 do 15.07.2013

 

Hlasování: 10 pro, 2 proti, 0 zdržel se.  Schváleno. Viz příloha k bodu č. 3c)

 

d) p.č. 1166/2 o výměře 104 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice  ZD Šitbořice

za cenu Kč 120,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 18.06.2013 do 15.07.2013

 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno. Viz příloha k bodu č. 3 d)

 

e) p.č. 1137/2 o výměře 225 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice  ZD Šitbořice

za cenu Kč 120,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 13.02.2013 do 19.03.2013

 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.  Viz příloha k bodu č. 3 e)

 

f) p.č. 2517 o výměře 24 m2 na ulici Divácká v k.ú. Šitbořice manželům Kubešovým (pergola) za cenu Kč 120,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 18.06.2013 do 15.07.2013

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 zdržel se.  Schváleno. Viz příloha k bodu č. 3 f)

 

g) p.č.  11059/2  o výměře 770,-- na ulici Tocháčkova stavebníku ........... Cena Kč 400,-- za 1 m2 byla uhrazena a to Kč 25 000,-- dne 12.08.2010 a Kč 283 000,-- dne 15.03.2011 v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Na pozemku je zkolaudovaná stavba RD.

Záměr obce prodat stavební pozemek p.č. 11059/2 byl zveřejněn v době od 14.12.2012 do 02.01.2013

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.  Viz příloha k bodu č. 3 g)

 

h) zamítá se prodej stavebního pozemku p.č. 11119/3 o výměře 453 m2 panu Martinu Pacákovi, vzhledem k tomu, že již na jednom stavebním pozemku RD staví.

Hlasování: 0 pro, 12 proti, 0 zdržel se.  Neschváleno.

 

4. Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON

ZO schvaluje smlouvu s fi E.ON Distribuce, a.s. č. HO-014130005014/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek parc.č. 1365 v k. ú. Šitbořice, který je ve vlastnictví obce, na zařízení distribuční soustavy „Šitbořice, DP-k.NN, Zoubek, Mrkvicovi“.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.  Viz příloha  k bodu č. 4

 

5. Projednání smluv o budoucích smlouvách o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  na vodovodní přivaděč od Těšan

ZO schvaluje smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se všemi vlastníky dotčených pozemků na vodovodní přivaděč, který povede od Těšan k vodojemu Šitbořice.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou úplatu ve výši, Kč 500,-- včetně DPH za dotčený pozemek.  ZO zároveň pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.  Viz příloha k bodu č. 5

 

6. Rozpočtové opatření č. 7

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná zpráva je příložena k zápisu jako příloha č. 6

 

7.Koupě pozemku do vlastnictví obce na stavbu autobusové čekárny

ZO schvaluje koupi části pozemku p.č. 1083 v k. ú. Šitbořice,  dle GP 812-44/2013 nově označené p.č. 1083/2 o výměře 13 m2 od pana .................. za dohodnutou cenu Kč 20 000,-- na stavbu autobusové čekárny.

 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.   Viz příloha k bodu č. 7

 

8.Zpráva kontrolního výboru o kontrole sokolovny

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na Sokolovně.

Písemná zpráva je příložena k zápisu jako příloha č. 8

 

9.Schválení výběru dodavatele na opravu kotelny na MŠ Šitbořice

ZO schvaluje na doporučení výběrové komise dodavatele firmu Bytop-Gas s.r.o., Bratislavská 5, Hustopeče, na opravu kotelny v MŠ za cenu Kč 427 529,-- s DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Návrh smlouvy je příložen k zápisu jako příloha k bodu č. 9

 

10. Diskuse

p. Valíček – posečení trávy na Tocháčkové

p. Viktorinová – zametení plochy okolo kostela

p. Lukáš Konečný – prodej pozemků v Karpatech

p. Kominacká – informace o počtu dětí v MŠ

Na otázky přímo odpověděl starosta obce.

 

11. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesla Marie Benýšková.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

12. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil starosta ve 20:45 hod.

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

Antonín  L e n g á l

starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Daniel Jiří

Kaňa Jiří

Souhrn usnesení ze ZO č. 21 ze dne 29.07.2013

1.  ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého ZO

 

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

 

3. ZO schvaluje prodej obecního pozemku:

a) p.č. 1195 o výměře 68 m2 na ulici Výhon v k.ú. Šitbořice manželům         Lejskovým za cenu Kč 120,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 18.06.2013 do 15.07.2013

b) p.č. 1193 o výměře 52 m2 za RD 539 na ulici Výhon v k. ú. Šitbořice

ing. Hanákové za cenu Kč 120,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 18.06.2013 do 15.07.2013

c) p.č. 143/3 dle GP pro vyznačení budovy č.plánu 721-185/2010 o výměře  8 m2 (u č.p. 621)  v k. ú. Šitbořice p.Psotové za cenu Kč 600,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 18.06.2013 do 15.07.2013

d)  p.č. 1166/2 o výměře 104 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice  ZD Šitbořice

za cenu Kč 120,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 18.06.2013 do 15.07.2013

e)  p.č. 1137/2 o výměře 225 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice  ZD Šitbořice

za cenu Kč 120,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 13.02.2013 do 19.03.2013

f)  p.č. 2517 o výměře 24 m2 na ulici Divácká v k.ú. Šitbořice manželům Kubešovým (pergola) za cenu Kč 120,-- za 1 m2

záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn od 18.06.2013 do 15.07.2013

g)  p.č. 11059/2 o výměře 770,-- na ulici Tocháčkova stavebníku ................... Cena Kč 400,-- za 1 m2 byla uhrazena a to Kč 25 000,-- dne 12.08.2010 a Kč 283 000,-- dne 15.03.2011 v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Na pozemku je zkolaudovaná stavba RD.

Záměr obce prodat stavební pozemek p.č. 11059/2 byl zveřejněn v době od 14.12.2012 do 02.01.2013

h) zamítá se prodej stavebního pozemku p.č. 11119/3 o výměře 453 m2 panu Martinu Pacákovi, vzhledem k tomu, že již na jednom stavebním pozemku RD staví

 

4. ZO schvaluje smlouvu s fi E.ON Distribuce, a.s. č. HO-014130005014/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek parc.č. 1365 v k. ú. Šitbořice, který je ve vlastnictví obce, na zařízení distribuční soustavy „Šitbořice, DP-k.NN, Zoubek, Mrkvicovi“.

 

 

5. ZO schvaluje smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se všemi vlastníky dotčených pozemků na vodovodní přivaděč, který povede od Těšan k vodojemu Šitbořice.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou úplatu ve výši, Kč 500,-- včetně DPH za dotčený pozemek.  ZO zároveň pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.

 

6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7.

 

7. ZO schvaluje koupi části pozemku p.č. 1083 v k. ú. Šitbořice,  dle GP 812-44/2013 nově označené p.č. 1083/2 o výměře 13 m2 od pana ............. za dohodnutou cenu Kč 20 000,-- na stavbu autobusové čekárny.

 

8. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na Sokolovně.

 

9. ZO schvaluje dodavatele firmu Bytop-Gas s.r.o., Bratislavská 5, Hustopeče,  na opravu kotelny v MŠ za cenu Kč 427 529,-- s DPH  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

 

 

 

 

 

 

Hana Navrátilová                                             Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                              starosta obce

Zpět | Tisk