Zápis ze ZO č. 20 ze dne 17.06.2013

Zápis č. 20 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 17.06.2013

24. 06. 2013 | Zápisy z jednání

Zápis č. 20 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 17.6.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Ing. Roman Guráň

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Benýšková Marie, Viktorin Pavel

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – Konečný Jaroslav, Lengál Zdeněk

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

 

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Projednání závěrečného účtu obce Šitbořice za rok 2012
  4. Projednání zveřejnění záměru obce prodat pozemky:

p.č. 1195 o výměře 68 m2 na ulici Výhon v k.ú. Šitbořice

p.č. 1192 o výměře 400 m2 před RD 539 na ulici Výhon v k.ú. Šitbořice

p.č. 1193 o výměře 52 m2 za RD 539 na ulici Výhon v k. ú. Šitbořice

p.č. 143/3 o výměře  8 m2 (u č.p. 621)  v k. ú. Šitbořice

p.č. 1166/2 o výměře 104 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice

p.č. 2517 o výměře 24 m2 na ulici Divácká (pergola Kubeš)

  1. Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej stavebního místa p.č.  11106/2 na ulici Tocháčkova stavebníkům Konečná-Formann
  2. Projednání žádosti o povolení výjimky ZŠ pro školní rok 2013-2014
  3. Projednání smluvy o budoucí smlouvě a smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích obce
  4. Rozpočtové opatření č. 5
  5. Diskuse

10. Souhrn usnesení

 

Doplnění programu:

-         Projednání kupní smlouvy s firmou Starex na výkup inženýrských sítí

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

1. Kontrola plnění z minulého ZO

Zprávu přednesl pan Pavel Viktorin.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu – příloha č. 1

 

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu přednesla paní Hana Navrátilová. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu – příloha č. 2

3. Projednání závěrečného účtu obce Šitbořice za rok 2012

 

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2012 – bez výhrad

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu – příloha č. 3

 

4. Projednání zveřejnění záměru obce prodat pozemky

ZO projednalo zveřejnění záměru obce prodat pozemky:

p.č. 1195 o výměře 68 m2 na ulici Výhon v k.ú. Šitbořice

Hlasování: 9 pro, 3 proti, 2 zdržel se. Schváleno.

 

p.č. 1192 o výměře 400 m2 před RD 539 na ulici Výhon v k.ú. Šitbořice

Hlasování: 0 pro, 13 proti, 1 zdržel se. Zamítnuto.

 

p.č. 1193 o výměře 52 m2 za RD 539 na ulici Výhon v k. ú. Šitbořice

Hlasování: 10 pro, 3 proti, 1 zdržel se. Schváleno.

 

p.č. 143/3 o výměře  8 m2 (u č.p. 621)  v k. ú. Šitbořice

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

 

p.č. 1166/2 o výměře 104 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 zdržel se. Schváleno.

 

p.č. 2517 o výměře 24 m2 na ulici Divácká (pergola Kubeš)

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Schváleno.

 

p.č. 2512/5 o výměře 3 m2 na ulici Divácká (Kubeš)

Hlasování: 0 pro, 12 proti, 2 zdržel se. Zamítnuto.

 

p.č. 2512/2 o výměře 79 m2 na ulici Divácká (Kubeš)

Hlasování: 0 pro, 12 proti, 2 zdržel se. Zamítnuto.

Zveřejnění návrhu obce prodat pozemky je přiložen k zápisu – příloha č. 4

 

5. Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej stavebního místa p.č.  11106/2 na ulici Tocháčkova stavebníkům Konečná-Formann

ZO schvaluje  prodej stavebního pozemku p.č. 11106/2 na ulici Tocháčkova stavebníkům Konečná-Formann za cenu Kč 400,-- za 1 m2.

Se stavebníky bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Po kolaudaci novostavby RD bude pozemek odprodán.

Záměr obce prodat stavební pozemek p.č. 11106/2 byl zveřejněn v době od 14.12.2012 do 01.01.2013.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

Smlouva o budoucí smlouvě na prodej stav. pozemku je přiložena k zápisu – příloha č. 5

 

6. Projednání žádosti o povolení výjimky ZŠ pro školní rok 2013-2014

ZO schvaluje žádost ZŠ Šitbořice pro školní rok 2013-2014 o povolení výjimky z počtu žáků.

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

7. Projednání smluv o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích obce

ZO projednalo:

 

a) dodatek č. 1 ke smlouvě  o budoucí  smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 755/1 v k.ú. Šitbořice

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Dodatek č. l je přiložen k zápisu - příloha č. 7 a)

 

b) smlouvu s JMP Net, s.r.o. o smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1834/5,  1954/1 a 1598 v k.ú. Šitbořice za jednorázovou úhradu Kč 1 000,-- bez DPH.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Smlouvu o zřízení věcného břemene je přiložena k zápisu – příloha č. 7 b)

 

8. Rozpočtové opatření č. 5

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu –  příloha č. 8

 

9. Projednání kupní smlouvy s firmou Starex na výkup inženýrských sítí

ZO schvaluje  kupní smlouvu s firmou Starex, s.r.o. Moutnice 103, na odkup inženýrských sítí trasy „C“ na ulici Tocháčkova za cenu Kč 3 071 840,60 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Kupní smlouva je přiložena k zápisu –  příloha č. 9

 

10. Diskuse

p. Franěk, ul. Dlouhá – kritika zastupitelstva obce včetně zaměstnanců obce

(kritika všeho a všech)

p. Zoubek – zahrnutí výkopu u bytovek

manželé Ludíkovi – výstavba tlakové stanice, přívodu vody na ulici Karpaty I.

Na otázky přímo odpověděl starosta obce.

 

11. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl Zdenek Lengál.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

12. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil starosta ve 21:00 hod.

 

 

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

Antonín  L e n g á l

starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Benýšková Marie

Viktorin Pavel

 

 

Souhrn usnesení ze ZO č. 20 ze dne 17.06.2013

1.  ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého ZO

 

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

 

3. ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2012 – bez výhrad

 

4. ZO schvaluje zveřejnění záměru obce prodat pozemky:

p.č. 1195 o výměře 68 m2 na ulici Výhon v k.ú. Šitbořice

p.č. 1193 o výměře 52 m2 za RD 539 na ulici Výhon v k. ú. Šitbořice

p.č. 143/3 o výměře  8 m2 (u č.p. 621)  v k. ú. Šitbořice

p.č. 1166/2 o výměře 104 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice

p.č. 2517 o výměře 24 m2 na ulici Divácká (pergola Kubeš)

neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky:

p.č. 1192 o výměře 400 m2 před RD 539 na ulici Výhon v k.ú. Šitbořice

p.č. 2512/5 o výměře 3 m2 na ulici Divácká (Kubeš)

p.č. 2512/2 o výměře 79 m2 na ulici Divácká (Kubeš)

 

5. ZO schvaluje  prodej stavebního pozemku p.č. 11106/2 na ulici Tocháčkova stavebníkům Konečná-Formann za cenu Kč 400,-- .

Se stavebníky bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Po kolaudaci novostavby RD bude pozemek odprodán.

Záměr obce prodat stavební pozemek p.č. 11106/2 byl zveřejněn v době od 14.12.2012 do 01.01.2013.

 

6. ZO schvaluje žádost ZŠ Šitbořice pro školní rok 2013-2014 o povolení výjimky z počtu žáků.

 

7. ZO schvaluje

a) dodatek č. 1 ke smlouvě  o budoucí  smlouvě o zřízení práva odpovídajího věcnému břemenu na pozemku p.č. 755/1 v k.ú. Šitbořice

b) smlouvu s JMP Net, s.r.o. o smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1834/5,  1954/1 a 1598 v k.ú. Šitbořice za jednorázovou úhradu Kč 1 000,-- bez DPH.

 

8. ZO schvaluje  rozpočtové opatření č. 5.

 

9. ZO schvaluje  kupní smlouvu s firmou Starex, s.r.o. Moutnice 103, na odkup inženýrských sítí trasy „C“ na ulici Tocháčkova za cenu Kč 3 071 840,60 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

 

 

 

 

Hana  N a  v r á t i l o v á                                            Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                                      starosta obce
Zpět | Tisk