Záměr obce pronajmout pozemky

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  10.09.2013

 

            Obec Šitbořice na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemky nacházející se  v k.ú. Šitbořice:

 

  • pozemek   p. č.  519           o výměře    350 m2     trvalý travní porost
  • pozemek   p .č.  520/2        o výměře      74 m2     trvalý travní porost  

 

            Uvedené  pozemky jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

 

Doložka k listině dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Šitbořice, zastoupená starostou Antonínem Lengálem, tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a vyhlášení záměru pronájmu schválila Rada obce Šitbořice dne 09.09.2013.

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta

 

Vyvěšeno: 10.09.2013 

Elektronicky:  10.09.2013 

Sňato:

 

Zpět | Tisk