Zápis ze ZO č. 18 ze dne 04.02.2013

Zápis ze ZO č. 18, které se konalo dne 04.02.2013

11. 02. 2013 | Zápisy z jednání

Zápis č. 18 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 04.02.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

 

 

Program

  1. Plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Rozpočet obce na rok 2013
  4. Pověření RO vykonávat rozpočtová opatření v roce 2013
  5. Zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2012
  6. Prodej pozemků v majetku obce
  7. Záměr obce prodat obecní pozemky
  8. Koupě pozemku p.č. 1004/1
  9. Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce

10.  Schválení otevření 3. třídy MŠ od 1.9.2013

11.  Schválení plánu kontrol kontrolního výboru v roce 2013

12.  Nové znění usnesení začleňující katastrální území obce do partnerství MAS

13. Diskuse

14. Souhrn usnesení

 

Doplnění programu

 

Projednání bezúplatného převodu pozemku parc.č. 1086 z vlastnictví  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce

 

Pověření starosty obce podpisem smlouvy s firmou Milan Veselý,  na projektovou a inženýrskou činnost  na akci: „Šitbořice – sokolovna, zateplení obvodových pláštů a výměna otvorových výplní“. Cena Kč 75 tis. bez DPH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn usnesení ze ZO č. 18 ze dne 04.02.2013

1. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého ZO

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

 

3. ZO schvaluje rozpočet obce Šitbořice na rok 2013 včetně sociálního fondu – viz příloha č. 3c), přičemž závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

V návrhu rozpočtu činí

- příjmy celkem                        32 238,1 tis. Kč

- výdaje celkem                        22 725,7 tis. Kč

- financování celkem (8115)       8 456,4 tis. Kč

- splátka úvěru (8124)                 1 056 ,0 tis. Kč

 

ZO schvaluje provést změny v návrhu rozpočtu a to:

Příjmy:  1) zvýšit finanční prostředky na pol. 4111 ÚZ 98008 o 27,4 tis. Kč – dotace na volbu prezidenta ČR

2) zvýšit finanční prostředky na pol. 4112 souhrnný fin. vztah o 59,1 tis. Kč Výdaje: 1) Zvýšit finanční prostředky na § 3412 o 91 tis. Kč – projektová a inženýrská činnost na Sokolovně

2) zvýšit finanční prostředky na § 3612 o 329,5 tis. Kč – opravy bytu č. 5 Nikolčická 531

3) zvýšit finanční prostředky na § 3613 o 10,1 tis. Kč – nákup pečící trouby do pekárny

Schválený rozpočet na rok 2013 činí celkem:

-  příjmy celkem                       32 324,6 tis. Kč

- výdaje celkem                        23 156,3 tis. Kč

- financování celkem (8115)       8 112,3 tis. Kč

- splátka úvěru (8124)                 1 056,0 tis. Kč

Rozpočet je schválen včetně jeho změn.

 

4. ZO pověřuje radu obce k vykonávání rozpočtových opatření v roce 2013 a to v rozsahu přesouvání finančních prostředků na jednotlivých paragrafech a z rozpočtové rezervy a to do výše Kč 200 tis. v rámci každého rozpočtového opatření

5. ZO schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Obce Šitbořice k 31.12.2012.

6. ZO schvaluje:

a) prodej obecních  pozemků p.č. 11084/2  a 11084/3 v k.ú. Šitbořice panu Zámorskému. Záměr obce prodat tyto pozemky byl zveřejněn v době od 14.12.2012  do 02.01.2013. Cena 400,-- Kč za 1 m2 , celkem Kč 352 800,-  byla uhrazena v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Na pozemku je rozestavěná novostavba RD.

 

b) prodej obecního pozemku p.č. 11098/4 v k.ú. Šitbořice paní Cremers. Záměr obce prodat tento pozemek byl zveřejněn v době od 14.12.2012 do 02.01.2013. Cena 400,-- Kč za l m2, celkem Kč 164 000,- byla uhrazena v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Na pozemku je zkolaudovaná novostavba RD.

7. ZO schvaluje zveřejnění záměru obce prodat pozemky v majetku obce v k.ú. Šitbořice a to:

a) na ulici Tocháčkova stavební pozemek parcela číslo 11136/11, který nebyl omylem zařazen do záměru obce prodat schvalovaného dne 13.12.2012

a je součástí stavebního pozemku

b) pozemek p.č. 1137/2 o výměře 225 m2, který se nachází v areálu ZD

8. ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 1004/1 o výměře 344 m2 v k.ú. Šitbořice, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace za Kč 100,- za 1 m2 od pana Pavla Kaně.

9. ZO schvaluje smlouvu č. 014990015994/001 s E.ON Distribuce, a.s.  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky p.č. 11136/12, 11136/13, 11137, 11144 v k.ú Šitbořice – stavba realizovaná pod názvem: „Šitbořice, kNN, Kosorinský“

10. ZO schvaluje otevření 3. třídy MŠ od 01.09.2013

11. ZO schvaluje plán kontrol kontrolního výboru v roce 2013

12. ZO Šitbořice souhlasí se začleněním do územní působnosti místního partnerství MAS Hustopečsko, se zahrnutím do územní působnosti daného místního partnerství MAS Hustopečsko a s přípravou ISÚ na svém území

13. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1086 v k.ú. Šitbořice  z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce.

14. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s fi Milan Veselý na projektovou a inženýrskou činnost na akci : „Šitbořice – sokolovna, zateplení obvodových pláštů a výměna otvorových výplní“. Cena Kč 75 tis. bez DPH.

 

 

Hana Navrátilová                                                  Antonín Lengál

místostarostka obce                                                starosta obce

Zpět | Tisk