Zápis ze ZO č. 19 ze dne 15.04.2013

Zápis č. 19 ze zastupitelstva obce dne 15.04.2013

23. 05. 2013 | Zápisy z jednání

Zápis č. 19 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 15.4.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Jaroslav Konečný

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Jiří Nevídal, Pavel Sáček

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – ing. Jiří Kaňa, Jana Lejsková

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

 

  1. Plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce p.č. 2527/1 a 2537/1
  4. Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce p.č. 2537/1, 2537/2, 2538/2
  5. Smlouva s JMP Net, s.r.o. o smlouvě o zřízení věcného břemene

na pozemcích ve vlastnictví obce

  1. Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej stavebního místa p.č.  11119/4, 11130/8 a 11136/11 na ulici Tocháčkova
  2. Rozpočtové opatření č. 2
  3. Schválení OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru,   přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  4. Projednání žádosti firmy Agrotec Hustopeče, a.s. o využití místních komunikací k automobilové Rally 2013

10.  Diskuse

11.  Souhrn usnesení

 

Doplnění programu:

-         Smlouva Obce Šitbořice s p.Sáčkem a p. Přibylovou o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce p.č. 756/1, 756/2, 767/12 a 2537/2  umožňující zřízení a provozování plynovodní přípojky k plánované novostavbě RD na pozemku p. č. 2537/3 v k.ú. Šitbořice

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 

-         Projednání účetní závěrky za rok 2012

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 

-         Zpráva o provedené kontrole ve Společenském domě Orlovna – Osvobození 403, Šitbořice

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

1. Kontrola plnění z minulého ZO

Zprávu přednesl Pavel Viktorin.

ZO bere zprávu na vědomí.  Písemná zpráva je přiložena k zápisu - příloha č. 1

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu přednesla paní Hana Navrátilová.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu příloha č. 2

3. Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce p.č. 2527/1 a 2537/1

 

ZO schvaluje smlouvu 1030012103/001 s E.ON Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 2527/1 a 2537/1  umožňující zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – spočívající v umístění kabelu NN k plánované novostavbě RD na pozemku parc.č. 2537/3 (Sáček-Přibylová)

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu - příloha č. 3

4. Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce p.č. 2537/1, 2537/2, 2538/2

 

ZO schvaluje smlouvu 1030011063/001 s E.ON Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 2537/1,  2537/2  a 2538/2 umožňující zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – spočívající v umístění kabelu NN k plánované novostavbě RD na pozemku parc.č. 2538/3 (Urbánek-Nevídalová)

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu - příloha č. 4

 

5. Smlouva s JMP Net, s.r.o. o smlouvě o zřízení věcného břemene

na pozemcích ve vlastnictví obce

ZO schvaluje  smlouvu č. „Šitbořice, lokalita Tocháčkova – SO 500 – plynovod“ s JMP Net, s.r.o., o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p.č. 1037, 1046/2, 11050, 11098/2, 11130/3, 11130/7, 11136/4, spočívající v uložení plynárenského zařízení v celkové délce 744,80 m

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu - příloha č. 5

 

6. Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej stavebního místa p.č.  11119/4, 11130/8 a 11136/11 na ulici Tocháčkova

ZO schvaluje prodej stavebního pozemku p.č. 11119/4, 11130/8 a 11136/11 v k.ú. Šitbořice, ulice Tocháčkova stavebníkům Konečný-Jelínková za cenu Kč 400,-- za 1 m2.

Se stavebníky bude uzavřena smlouva u budoucí kupní smlouvě.

Záměr obce prodat pozemky  p.č. 11119/4  a 11130/8 byl zveřejněn v době od 14.12.2012 do 01.01.2013, pozemek 11136/11 byl zveřejněn v době od 13.02.2013 do 19.03.2013

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Příloha č. 6 – záměr obce prodat

 

7. Rozpočtové opatření č. 2

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2

Příjmy: 308 000,-Kč

Výdaje: 562 400,-Kč

Rozpočtová rezerva: 8 087 200,-Kč

 

Hlasování: 13 pro, 1 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu  - příloha č. 7

8. Schválení OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru,   přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZO schvaluje OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů včetně příloh

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

OZV včetně příloh je přiložena k zápisu -  příloha č. 8

 

9.Projednání žádosti firmy Agrotec Hustopeče, a.s. o využití místních komunikací k automobilové Rally 2013

ZO schvaluje žádost firmy Agrotec Hustopeče, a.s. o využití místních komunikací k automobilové Rally 2013.

 

Hlasování: 12 pro, 1 proti, 1 zdržel se.  Schváleno.

10.Smlouva Obce Šitbořice s p.Sáčkem a p. Přibylovou o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce p.č. 756/1, 756/2, 767/12 a 2537/2  umožňující zřízení a provozování plynovodní přípojky k plánované novostavbě RD na pozemku p. č. 2537/3 v k.ú. Šitbořice

 

ZO schvaluje smlouvu 1/2013 s Obcí Šitbořice o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 756/1, 756/2, 767/12 a 2537/2  umožňující zřízení a provozování plynovodní přípojky k plánované novostavbě RD na pozemku parc.č. 2537/3 (Sáček-Přibylová)

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu – příloha č. 10

 

11. Projednání účetní závěrky za rok 2012

ZO schvaluje účetní závěrku obce Šitbořice za rok 2012.

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu – příloha č. 11

 

 

12. Zpráva o provedené kontrole ve Společenském domě Orlovna – Osvobození 403, Šitbořice

ZO bere na vědomí zprávu o provedené kontrole ve Společenském domě Orlovna – Osvobození 403, Šitbořice, kterou přednesl p. Viktorin. Zpráva je součástí zápisu.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu – příloha č. 12

 

13. Diskuse

p. Bláha – informace skládka Lízaly

 

 

 

14. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl ing. Jiří Kaňa.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

15. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil starosta ve 20:30 hod.

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

Antonín  L e n g á l

starosta obce

 

Ověřovatelé:

Jiří Nevídal

Pavel Sáček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn usnesení ze ZO č. 19 ze dne 15.04.2013

1. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého ZO

 

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

 

3. ZO schvaluje smlouvu 1030012103/001 s E.ON Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 2527/1 a 2537/1 umožňující zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – spočívající v umístění kabelu NN k plánované novostavbě RD na pozemku parc.č. 2537/3

4. ZO schvaluje smlouvu 1030011063/001 s E.ON Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 2537/1,  2537/2  a 2538/2 umožňující zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – spočívající v umístění kabelu NN k plánované novostavbě RD na pozemku parc.č. 2538/3 (Urbánek-Nevídalová)

 

5. ZO schvaluje smlouvu č. „Šitbořice, lokalita Tocháčkova – SO 500 – plynovod“ s JMP Net, s.r.o., o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p.č. 1037, 1046/2, 11050, 11098/2, 11130/3, 11130/7, 11136/4, spočívající v uložení plynárenského zařízení v celkové délce 744,80 m

 

6. ZO schvaluje prodej stavebního pozemku p.č. 11119/4, 11130/8 a 11136/11 v k.ú. Šitbořice, ulice Tocháčkova stavebníkům Konečný-Jelínková za cenu Kč 400,-- za 1 m2.

Se stavebníky bude uzavřena smlouva u budoucí kupní smlouvě.

Záměr obce prodat pozemky  p.č. 11119/4  a 11130/8 byl zveřejněn v době od 14.12.2012 do 01.01.2013, pozemek 11136/11 byl zveřejněn v době od 13.02.2013 do 19.03.2013

 

7. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2

 

8. ZO schvaluje OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů včetně příloh

 

9. ZO schvaluje žádost firmy Agrotec Hustopeče, a.s. o využití místních komunikací k automobilové Rally 2013

 

10.  ZO schvaluje smlouvu 1/2013 s Obcí Šitbořice o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 756/1, 756/2, 767/12 a 2537/2 umožňující zřízení a provozování plynovodní přípojky k plánované novostavbě RD na pozemku parc.č. 2537/3

 

11. ZO schvaluje účetní závěrku obce Šitbořice za rok 2012.

 

12. ZO bere na vědomí zprávu o provedené kontrole ve Společenském domě Orlovna – Osvobození 403, Šitbořice

 

 

 

Hana  N a v r á t i l o v á                                             Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                                starosta obce

Zpět | Tisk