Zápis ze zasedání ZO

Zápis se zasedání ZO dne 13.12.2012

01. 02. 2013 | Zápisy z jednání

Zápis č. 17 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.12.2012 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Zdenek Lengál, Pavel Sáček

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Jiří Daniel, Roman Guráň

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – ing. Pavel Halas, Jaroslav Konečný

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

 

  1. Plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4.  Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o stanovení systému

     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

     komunálních odpadů.

5.  Rozpočtové opatření č. 8. Rozpočtová změna č. 9 

6.  Projednání rozpočtových opatření provedených v radě obce v roce

     2012

7.  Rozpočtový výhled na roky 2013-2017

8.  Rozpočtové provizorium na rok 2013

9.  Projednání odvodů příspěvkových organizací MŠ a ZŠ do rozpočtu

     zřizovatele

10. Návrh na vyřazení majetku příspěvkových organizací MŠ a ZŠ        

11. Prodej pozemku v majetku obce

12. Záměr obce prodat obecní pozemky

13. Projednání návrh na změnu „Zásad pro poskytování darů z rozpočtu

      obce

14. Diskuse

15. Souhrn usnesení

 

 

Doplnění programu:

-         Schválení daru k 100. narozeninám paní Marie Tesařové

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

-         Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole na Sokolovně a ve sportovním areálu

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno

 

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

1. Kontrola plnění z minulého ZO

ZO bere zprávu na vědomí. Zprávu přednesl Pavel Viktorin a písemná zpráva je přílohou č. l.

 

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu přednesla paní Hana Navrátilová. Písemná zpráva je přiložena k zápisu, jako příloha č. 2.

ZO bere zprávu na vědomí.

 

3. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zprávu přednesl starosta.

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemné znění vyhlášky je přílohou č. 3.

 

4. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů

Zprávu přednesl starosta.

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení systému

 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

 komunálních odpadů

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemné znění vyhlášky je přílohou č. 4.

 

5. Rozpočtové opatření č. 8. Rozpočtová změna č. 9

Zprávu přednesl ing. Pavel Halas

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8, rozpočtovou změnu č. 9

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

Písemné rozpočtové opatření je přílohou č. 5.

 

 

6. Projednání rozpočtových opatření provedených v radě obce v roce 2012 – zprávu přednesl starosta

ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření r. 2012, která prováděla na základě pověření rada obce a nadále ji do konce roku 2012 pověřuje k provádění rozpočtových opatření v rozsahu přesouvání finančních prostředků na jednotlivých paragrafech a z rozpočtové rezervy, a to do výše 200 tis. Kč v rámci rozpočtového opatření.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

7.Rozpočtový výhled na roky 2013-2017

Zprávu přednesl ing. Pavel Halas

ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013 – 2017.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemné rozpočtové opatření je přílohou č. 6.

 

8. Rozpočtové provizorium na rok 2013

Zprávu přednesl starosta

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na r. 2013. Budou hrazeny běžné výdaje obce, výdaje vyplývající ze smluvních vztahů, výdaje na havarijní stavy a bude zajišťován chod příspěvkových organizací.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 

9. Projednání odvodů příspěvkových organizací MŠ a ZŠ do rozpočtu zřizovatele zprávu přednesl starosta

ZO projednalo a schválilo uložení odvodů ve výši ročních odpisů příspěvkovým organizacím:

a)     Odvod ve výši 423 588,-- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531, do rozpočtu zřizovatele.

b)    Odvod ve výši 50 988,-- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485, do rozpočtu zřizovatele.

 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

10. Návrh na vyřazení majetku příspěvkových organizací MŠ a ZŠ

ZO odsouhlasilo návrhy k vyřazení majetku z příspěvkových organizací:

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

-         Drobný dlouhodobý hmotný majetek           Kč  36 948,--

-         Operativní evidence                                    Kč    7 483,06 

Seznam věcí k vyřazení je přiložen k zápisu

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

-         Drobný dlouhodobý majetek                       Kč  111 546,90

-         Operativní evidence                                    Kč    15 778,12

Seznam věcí k vyřazení je přiložen k zápisu.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemné zprávy jsou přílohou 7 a 8.

 

11. Prodej pozemku v majetku obce

ZO schvaluje prodej obecního  pozemku p.č. 11112/4  v k.ú. Šitbořice manželům ....... Záměr obce prodat tento pozemek byl zveřejněn v době od 30.07.2012 do 31.08.2012. Cena 400,-- Kč za 1 m2 celkem 220 800,-  byla uhrazena v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Na pozemku je rozestavěná novostavba RD.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

12. Záměr obce prodat obecní pozemky

ZO schvaluje zveřejnění záměru obce prodat stavební pozemky v k.ú. Šitbořice, na ulici Tocháčkova, které jsou v majetku obce a to:

parcela číslo 11113/2

parcela číslo 11098/4

parcela číslo 11106/2

parcela číslo 11112/6

parcela číslo 11113/3

parcela číslo 11119/3

parcela číslo 11119/4, 11130/8

parcela číslo 11096/2, 11096/7

parcela číslo 11084/2, 11084/3

parcela číslo 11002/2, 11002/3

parcela číslo 11059/2

parcela číslo 11096/4

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 

 

 

 

 

13. Projednání návrh na změnu „Zásad pro poskytování darů z rozpočtu obce

Zprávu přednesl starosta.

ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2012 – Zásady pro poskytování darů z rozpočtu obce Šitbořice

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná zpráva je přílohou č. 9.

 

14. Schválení daru ke 100. narozeninám paní .....................

ZO dodatečně schvaluje zakoupení daru ke 100 narozeninám paní ................., které oslavila 01.12.2012 ve výši Kč 1 000,-. Paní ............. žije od roku 2008 v penzionu v Brně.

 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

15. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole na Sokolovně a ve sportovním areálu

Zprávu přednesl Pavel Viktorin

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na Sokolovně a ve sportovním areálu. Písemná zpráva tvoří přílohu č. 10.

 

16. Diskuse

Dotaz p. Blaha – informace o vývozu popelnic.

 

17. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl Jaroslav Konečný, ing. Pavel Halas.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

18. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil starosta ve 20:00 hod.

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

                                                                           Antonín  L e n g á l

                                                                              starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Jiří Daniel

Roman Guráň

Souhrn usnesení ze ZO č. 17 ze dne 13.12.2012

 

1. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého ZO

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

3. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8, rozpočtovou změnu č. 9

6. ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013 – 2017.

7. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na r. 2013. Budou hrazeny běžné výdaje obce, výdaje vyplývající ze smluvních vztahů, výdaje na havarijní stavy a bude zajišťován chod příspěvkových organizací.

8. ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření r. 2012, která prováděla na základě pověření rada obce a nadále ji do konce roku 2012 pověřuje k provádění rozpočtových opatření v rozsahu přesouvání finančních prostředků na jednotlivých paragrafech a z rozpočtové rezervy, a to do výše 200 tis. Kč v rámci rozpočtového opatření.

9. ZO projednalo a schválilo uložení odvodů ve výši ročních odpisů příspěvkovým organizacím:

c)     Odvod ve výši 423 588,-- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531, do rozpočtu zřizovatele.

d)    Odvod ve výši 50 988,-- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485, do rozpočtu zřizovatele.

10. ZO odsouhlasilo návrhy k vyřazení majetku z příspěvkových organizací

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

-         Drobný dlouhodobý hmotný majetek           Kč  36 948,--

-         Operativní evidence                                    Kč    7 483,06 

Seznam věcí k vyřazení je přiložen k zápisu

 

 

 

 

 

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

-         Drobný dlouhodobý majetek                       Kč  111 546,90

-         Operativní evidence                                    Kč    15 778,12

Seznam věcí k vyřazení je přiložen k zápisu.

11. ZO schvaluje   prodej obecního  pozemku p.č. 11112/4  v k.ú. Šitbořice manželům Kaňovým. Záměr obce prodat tento pozemek byl zveřejněn v době od 30.07.2012 do 31.08.2012. Cena 400,-- Kč za 1 m2  celkem 220 800,-  byla uhrazena v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Na pozemku je rozestavěná novostavba RD.

12. ZO schvaluje zveřejnění záměru obce prodat stavební pozemky v k.ú. Šitbořice, na ulici Tocháčkova, které jsou v majetku obce a to:

parcela číslo 11113/2

parcela číslo 11098/4

parcela číslo 11106/2

parcela číslo 11112/6

parcela číslo 11113/3

parcela číslo 11119/3

parcela číslo 11119/4, 11130/8

parcela číslo 11096/2, 11096/7

parcela číslo 11084/2, 11084/3

parcela číslo 11002/2, 11002/3

parcela číslo 11059/2

parcela číslo 11096/4

13. ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2012 – Zásady pro poskytování darů z rozpočtu obce Šitbořice

14.  ZO schvaluje zakoupení daru ke 100 narozeninám paní ............, které oslavila 01.12.2012 ve výši Kč 1 000,-. Paní ....... žije od roku 2008 v penzionu v Brně.

15. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na Sokolovně a ve sportovním areálu

 

 

 

 

Hana Navrátilová                                                  Antonín Lengál

místostarostka obce                                                starosta obce

Zpět | Tisk