Zápis z jednání ZO ze dne: 10.8.2009

Dne 10.8.2009 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 21

konaného dne 10. 8. 2009

 

Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 13 členů zastupitelstva, 2 omluveni

 

Volba návrhové komise: navržení – Miroslava Kominacká

Marie Jelínková

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Navrátilová Hana, Kříž Martin

 

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Program jednání

 

1. Zpráva o činnosti rady od posledního zastupitelstva

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny – Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

4. Prodej obecních pozemků v areálu ZD Šitbořice a dalších pozemků v obci

 1. Koupě pozemků od firmy Pramos, a.s.,

 2. Koupě pozemku parc.č 148, na kterém je postavena autobusová čekárna

 3. Připomínkovaný návrh Zadání změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice včetně důvodové zprávy o pořízení a projednání

 4. Finanční spoluúčast na opravě veřejných cest

 5. Projednání smlouvy s Megawaste na odvoz a likvidaci odpadů

 6. Diskuse

 7. Usnesení

 

Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta Antonín Lengál.

Program jednání byl doplněn

 1. zpráva komise životního prostředí pro 13, 0 ,0

 2. zrušení části bodu 4. – prodej obecním pozemků v areálu ZD Šitbořice a bodu 5. programu – pro 13, 0, 0

 3. žádost pana MUDr. Medka - pro 13, 0 ,0

 4. rozpočtové opatření č. 7 - pro 13, 0, 0

 

Schválení upraveného programu jednání – 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

1. Zpráva o činnosti rady obce od posledního jednání zastupitelstva

Zprávu přednesl starosta obce Antonín Lengál a písemná zpráva je přiložena k zápisu. Vzato na vědomí.

 

2. Kontrola usnesení ze ZO konaného 25.05.2009

Zprávu přednesl ing. Jiří Kaňa a písemná zpráva je přiložena k zápisu. Vzato na vědomí.

 

3. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Šitbořice

Zprávu přednesl starosta a písemná zpráva je přiložena k zápisu.

Hlasování – 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

4. Prodej obecního pozemku parc.č. 685 v k.ú. Šitbořice – starosta seznámil přítomné se žádostí o prodej výše uvedeného pozemku – jedná se o sklep

Hlasování – 13 proti, 0 pro, 0 zdržel se

Prodej obecního pozemku parc.č. 685 v k.ú. Šitbořice byl zamítnut.

 

5. Koupě pozemku parc.č. 148 v k. ú. Šitbořice, na kterém je postavena autobusová čekárna za cenu dohodou Kč 10 300,--.

Hlasování – 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Koupě pozemku parc.č. 148 v k.ú. Šitbořice na dohodnutou cenu Kč 10 300,-- byla schválena.

 

6. Připomínkovaný návrh Zadání změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice včetně důvodové zprávy o pořízení a projednání – přednesl starosta

Zastupitelstvo obce Šitbořice bere na vědomí stanoviska DO, organizací, sousedních obcí a krajského úřadu, projednávání a připomínkování návrhu zadání změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice. Zastupitelstvo obce Šitbořice schvaluje připomínkovaný návrh Zadání změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice včetně důvodové zprávy o pořízení a projednání a to v rozsahu:

4.1 Návrh ploch pro garáže a parkoviště na ulici Nové, v zastavěném území

4.2 Návrh ploch pro garáže a parkoviště na ulici Divácké, v zastavěném území

4.3 Návrh ploch bydlení v rodinných domech na ul. Divácké, zrušení návrhu OS, v zastavěném území

4.4 Návrh ploch bydlení v rodinných domech na ul. Divácké, v nezastavěném území, respektovat ochranné pásmo el. vedení VN

4.5 Zrušení návrhu G (ploch pro garáže) mezi ulicemi Mléčná a Zámeček, s cílem umožnění výstavby RD na pozemcích p.č. 401 a 402, k.ú. Šitbořice

4.6 Návrh ploch pro garáže (plochy komunikací, včetně garáží) na pozemku p.č. 679 v k. ú. Šitbořice

4.7 Návrh změny odkanalizování lokality Tocháčkova, na systém oddílné kanalizace

4.8 Návrh ploch pro garáže na parcele 7812 v k. ú. Šitbořice

4.9. Návrh ploch bydlení v rodinných domech, na parcele 1188/1, 1188/2, 1187/1, 1189/1, 1189/2, 1193

4.10 Návrh plochy výroby průmyslové na parcele č. 2575, 2576, 2577, 2578, 2579

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Připomínkový návrh územního plánu SÚ Šitbořice – změna č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice – stanoviska dotčených orgánů – byl schválen.

 

7. Finanční spoluúčast při opravě veřejných cest – přednesl starosta

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Schválena spoluúčast obce – 1/3 nákladů do maximální výše příspěvku obce Kč 300 000,-- - bude realizováno v rozpočtu roku 2010.

 

8. Projednání smlouvy s Megawaste, spol. s r.o. na odvoz a likvidaci odpadů - přednesl starosta

Hlasování – 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Smlouva byla schválena.

 

9. Zpráva komise životního prostředí a zemědělské – přednesl předseda komise František Franěk

- znečištění chodníků a silnic – ničení ČOV

- volné pobíhání psů

- zaplevelení pozemků

- prořezání stromů

- výsadba nových stromů místo vykácených

- nepovolené kácení

ZO bere na vědomí.

 

10. Rozpočtové opatření č. 7 – přednesl starosta, písemné rozpočtové opatření je přiloženo k zápisu.

Hlasování 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno.

 

11.Žádost pana MUDr. Medka o zrušení výpovědi z nájmu

nebytových prostor k 31.08. 2009 č.j. 278/2009

přednesl starosta

Hlasování 13 proti, 0 pro, 0 zdržel se

ZO zamítá žádost č.j. 278/209 MUDr. Medka o

zrušení výpovědi nájemní smlouvy k 31.08.2009 – č.j. 175/2009.

 

12. Diskuse

- p. Bláha – revitalizace parku, čekárna v Těšanech, křižovatka u Lích

- p. Nekvapil – komise životního prostředí – dávat konstruktivní návrhy

- p. Viktorinová – úprava dřevin na hřbitově

- p. Valíček č. 22 – rušení nočního klidu zahrádkou u pohostinství Bílek. Žádá o sjednání nápravy.

- p. Valíček ml. - skluzavka u rybníčka – bude se řešit po podání žádosti o pořízení.

 

13. Souhrn usnesení – přednesla Miroslava Kominacká. ZO bere na vědomí. Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

Zapsal: Jiří Daniel

 

Ověřovatelé zápisu: Navrátilová Hana

Kříž Martin

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

Souhrn usnesení ze Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo v pondělí 10.08.2009 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

 1. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady

 2. ZO neschvaluje prodej pozemku parc.č. 685 v k.ú. Šitbořice

 3. ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání

 4. ZO schvaluje Dodatek č. 4 Zřizovací listiny – Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

 5. ZO schvaluje koupi pozemku parc.č 148 v k. ú. Šitbořice, o výměře 48 m2, na kterém je postavena autobusová čekárna, za dohodnutou cenu Kč 10 300,--.

 6. Zastupitelstvo obce Šitbořice bere na vědomí stanoviska DO, organizací, sousedních obcí a krajského úřadu, projednávání a připomínkování návrhu zadání změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice. Zastupitelstvo obce Šitbořice schvaluje připomínkovaný návrh Zadání změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice včetně důvodové zprávy o pořízení a projednání a to v rozsahu:

4.1 Návrh ploch pro garáže a parkoviště na ulici Nové, v zastavěném území

4.2 Návrh ploch pro garáže a parkoviště na ulici Divácké, v zastavěném území

4.3 Návrh ploch bydlení v rodinných domech na ul. Divácké, zrušení návrhu OS, v zastavěném území

4.4 Návrh ploch bydlení v rodinných domech na ul. Divácké, v nezastavěném území, respektovat ochranné pásmo el. vedení VN

4.5 Zrušení návrhu G (ploch pro garáže) mezi ulicemi Mléčná a Zámeček, s cílem umožnění výstavby RD na pozemcích p.č. 401 a 402, k.ú. Šitbořice

4.6 Návrh ploch pro garáže (plochy komunikací, včetně garáží) na pozemku p.č. 679 v k. ú. Šitbořice

4.7 Návrh změny odkanalizování lokality Tocháčkova, na systém oddílné kanalizace

4.8 Návrh ploch pro garáže na parcele 7812 v k. ú. Šitbořice

4.9. Návrh ploch bydlení v rodinných domech, na parcele 1188/1, 1188/2, 1187/1, 1189/1, 1189/2, 1193

4.10 Návrh plochy výroby průmyslové na parcele č. 2575, 2576, 2577, 2578, 2579

        7. ZO schvaluje finanční spoluúčast na opravě veřejných cest ve spolupráci se ZD Šitbořice ve výši příspěvku 1/3 nákladů, maximálně Kč 300 000,-- z rozpočtu roku 2010

        8. ZO schvaluje smlouvu s firmou Megawaste na odvoz a likvidaci odpadů

        9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7

       10. ZO zamítá žádost č.j. 278/2009 MUDr. Medka o zrušení výpovědi nájemní smlouvy k 31.08.2009 č,h, 175/2009

        11. ZO bere na vědomí příspěvek komise životního prostředí a zemědělské.

 

Antonín Lengál

starosta obce

Zpět | Tisk