Zápis z jednání ZO ze dne: 22.5.2009

Dne 22.5.2009 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 20

konaného dne 22. 5. 2009

 

Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 12 členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Ing. Roman Guráň

Ing. Jiří Kaňa

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Jiří Daniel

František Franěk

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, 0, 0

 

Program jednání

 

1. Zpráva o činnosti rady od posledního zastupitelstva

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Závěrečný účet obce za rok 2008

4. Směna pozemku parc.č. 10241 za 6721 v k.ú. Šitbořice

 1. Smlouva o poskytování služeb

 2. Návrh zadání změny ÚPN SÚ Šitbořice

 3. Schválení přidělení neinvestiční účelové dotace „Úroky z úvěru“

 4. Schválení přidělení neinvestiční účelové dotace na úhradu voleb do EP

 5. Rozpočtové opatření č. 5

 6. Schválení prodejní ceny stavebních pozemků v lokalitě Tocháčkova

 7. Předání ocenění vítězům fotografické soutěže

 8. Diskuse

 9. Usnesení

 

Starosta obce Antonín Lengál seznámil přítomné s výše uvedeným programem jednání a dále navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další body jednání:

- pověření starosty obce k podpisu smlouvy o provedení práce se společností Milan Kumpány, Brno. Na provedení opravy chodníku u autobusové zastávky.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

- Ing Jiří Kaňa navrhuje doplnit program o zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole v budově sokolovny

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 12. 3. 2009 přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2.) Zprávu o činnosti rady od zasedání 12.3.2009 přednesl místostarosta Milan Němeček. ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3.) Závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávny o výsledku hospodaření za rok 2008 přednesl starosta obce.

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce na rok 2008 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2008 – bez výhrad.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

4.) ZO projednalo a schválilo směnu pozemku parc.č. 10241 v k.ú. Šitbořice, polní cesta u Nikolčického potoka, za pozemek ve vlastnictví pozemkového fondu ČR parc.č. 6721 v  k.ú. Šitbořice, na kterém stojí pomník padlým v 1. světové válce (válečný hrob). Kříž nad cihelnou.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0

 

5.) ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytování služeb v ceně 2000,- Kč s MěÚ Hustopeče – žádost o dotaci na CZECH POINT

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

6.) ZO projednalo a schválilo návrh zadání změny č. 4 ÚPN sídelního útvaru Šitbořice.

Hlasováno: PRO - 11 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 1 hlas.

 

7.) ZO bylo seznámeno a schválilo přidělení neinvestiční účelové dotace „Úroky z úvěru“ ve výši 78 000,- Kč.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

8.) ZO bylo seznámeno a schválilo přidělení neinvestiční účelové dotace na volby do Evropského parlamentu a to v celkové výši 17 300,- Kč.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

9.) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5 - 22. 5. 2009 přednesl starosta A. Lengál. R.R. se zvýší na 15.094.088, - Kč.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

10.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodejní ceny stavebních pozemků v lokalitě Tocháčkova 400,- Kč/1m2.

Hlasováno: PRO - 11 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 1 hlas.

 

11.) ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o výsledku provedené kontroly v budově Sokolovny.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

12.) ZO pověřuje starostu obce Šitbořice Antonína Lengála podpisu smlouvy o dílo se společností Kumpany, s.r.o., na opravu chodníku u autobusové zastávky včetně podlahy čekárny

 

13.) Předání ocenění vítězům fotografické soutěže

Starosta obce spolu s ing. Josefem Zelinkou předali diplomy a ceny vítězům fotografické soutěže.

Zvítězila slečna Pavla Baťková, druhý byl Jiří Tesař a třetí Ing. Alois Kaňa.

 

14.) Starosta obce Antonín Lengál otevřel diskusi.

V diskusi vystoupil s příspěvkem p. Novotný - problém s táborem dětí ze Šitbořic.

 

15.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 22.5. 2009 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl František Franěk. Souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo v 20,35 hod.

 

Ověřovatelé: Ing. Roman Guráň

Ing. Jiří Kaňa

 

Milan N ě m e č e k Antonín L e n g á l

místostarosta obce starosta obce

 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo dne 22. května 2009 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

 1. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z posledního zastupitelstva obce

 2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního jednání zastupitelstva obce

 3. ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2008 – bez výhrad.

 4. ZO schválilo směnu pozemku parc.č. 10241 v k.ú. Šitbořice, za pozemek ve vlastnictví pozemkového fondu ČR parc.č. 6721 v  k.ú. Šitbořice, na kterém stojí pomník padlým v 1. světové válce (válečný hrob)

 5. ZO schválilo smlouvu o poskytování služeb s MěÚ Hustopeče – žádost o dotaci na CZECH POINT

 6. ZO schválilo návrh zadání změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice

 7. ZO schválilo přidělení neinvestiční účelové dotace „Úroky z úvěru“ ve výši Kč 78 000,--.

 8. ZO schválilo přidělení neinvestiční účelové dotace na volby do Evropského parlamentu a to v celkové výši Kč 17 300,--

 9. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5

 10. ZO schválilo prodejní ceny stavebních pozemků v lokalitě Tocháčkova za 400 Kč/ l m2, které bude obec prodávat občanům.

 11. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o výsledku provedené kontroly v budově Sokolovny

 12. ZO pověřuje starostu obce Šitbořice Antonína Lengála k podpisu smlouvy o dílo s firmou Kumpany, s.r.o., na opravu chodníku u zastávky včetně čekárny.

 

Milan N ě m e č e k                                   Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                    starosta obce

 

Zpět | Tisk