Zápis z jednání ZO ze dne: 17.3.2009

Dne 12.3.2009 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 19

konaného dne 12. 3. 2009

 

Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 13. členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Hana Navrátilová

Jaroslava Krušinová

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Marie Jelínková

Ing. Jiří Kaňa

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0,

 

Starosta obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

starosta obce navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další body jednání:

- bezúplatný převod pozemku parc.č. 70/1 o výměře 1784 m2 v k.ú. Šitbořice z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0

- schválení inventarizaci majetku obce k 31.12.2008

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 29.12. 2008 přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

 

2.) Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí.

 

3.) ZO projednalo a schválilo prodej pozemků obce v k. ú. Šitbořice, a to:

- pozemek parc.č. 833/3 o výměře 130 m2 – ostatní plocha, za cenu 120,- Kč za 1 m2 panu Fr. Fraňkovi.

Hlasováno: ANO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 2 hlasy

 

- pozemek parc.č. 1341 o výměře 23 m2 – zastavěná plocha za cenu 120,- Kč za 1 m2 manželům Nečasovým

- pozemek parc.č. 1343 o výměře 68 m2 – orná půda, za cenu 120,- Kč za 1m2 manželům Nečasovým.

Hlasováno: ANO 12 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 1 hlas

- část pozemku parc.č. 710 dle GP 699-284/2008 nově označenou

parc.č. 710/1 o výměře 249 m2 – ostatní plocha, za cenu 120,- Kč za l m2

- část pozemku parc.č. 712 dle GP 699-284/2008 nově označenou

parc.č. 712/2 o výměře celkem 84 m2 – ostatní plocha, za cenu 400,- Kč za 1 m2 – pro stavbu garáže, 250,-- Kč za l m2 pro stavbu dílny,  Blance Kovaříkové, Křepice, a to po předložení PD.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů.4. ZO projednalo a schválilo  bezúplatný převod pozemků z majetku Obce Šitbořice do majetku JMK.

Jsou to tyto pozemky v k. ú. Šitbořice:

121/2 – ost. plocha, silnice o výměře 2466 m2 (silnice III/0544)

1171 – ost. plocha, silnice o výměře 1683 m2 (silnice III/0511)

2574 – ost. plocha silnice o výměře 15484 (silnice III/0511)

9397 – ost. plocha, silnice o výměře 182 m2 (silnice III/0544)

9408 – ost. plocha, silnice o výměře 634 m2 (silnice III/0544)

144/3 – ost. plocha, ost. kom. o výměře 7 m2 (silnice III/0544)

821/2 – ost. plocha, silnice o výměře 1 m2 (silnice III/0544

825/2 – ost. plocha, silnice o výměře 3 m2 (silnice III/0544)

794/2 – ost. plocha, silnice o výměře 3 m2 (silnice III/0544)

2527/6 – ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 (silnice III/0544)

824/4 – ost. plocha, silnice o výměře 6 m2 (silnice III/0544)

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

5.   ZO projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemků

z majetku JMK do majetku Obce Šitbořice

Jsou to tyto pozemku v k. ú. Šitbořice:

767/8 – ost. plocha, silnice o výměře 92 m2 (u silnice III/0544)- mez v okolí silnice

151/3 – ost. plocha, silnice o výměře 132 m( (u silnice III/0544) – chodníková část u silnice

121/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2 (u silnice III/0544) – chodníková část u silnice

766/1 – ostatní plocha, odst. komunikace o výměře 233 m2 (u silnice III/0544) chodníková část u silnice

766/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 (u silnice III/0544) – chodníková část u silnice

767/12 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 390 m2 (u silnice III/0544)

767/13 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 61 m2 (u silnice III/ 0544)

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

6. ZO projednalo a schválilo podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na typový projekt – Czech POINT – upgrade kontaktního místa. V rámci tohoto programu zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Czech POINT ve výši Kč 68540,-- a ukládá k realizaci termín: 31.03.2009

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

7. ZO projednalo a schválilo konvenci IDS

Hlasováno: PRO – 11 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 2 hlasy.

8.  ZO projednalo a schválilo příspěvek JMK na IDS ve výši 50,- Kč na jednoho obyvatele tj. celkem 96 400,- Kč.

Hlasováno: PRO – 10 hlasů, PROTI - 2 hlasy, ZDRŽEL SE - 1 hlas.

9. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na  zřízení věcného břemene č. 1008 C 09/59 s Pozemkovým fondem ČR. Jedná se o pozemek parc.č. 11002 ve vlastnictví PF, na jehož části budou vybudovány inženýrské sítě na ulici Tocháčkova.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

10.  ZO projednalo a schválilo žádost Agrotecu  Hustopeče na zapůjčení místních komunikací na pořádání automobilových závodů dne 13.06.2009. Od 10,00hod - 16,00 hod.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

11. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3

přednesl Ing. Pavel Halas. R.R. se sníží na 13.857.900, - Kč.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

Písemné rozpočtové opatření tvoří součást zápisu

12.  ZO schválilo dodatek č. 3 k vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0. Tvoří přílohu zápisu.

13.  ZO projednalo a schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2009.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0. Tvoří přílohu zápisu

14.  ZO projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku parc.č. 70/1 o výměře 1784 m2 v k.ú. Šitbořice z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce. Jedná se o místní komunikaci od Orlovny směrem dolů po RD Drabálkových

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

15.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo inventarizaci majetku obce   k 31.12.2008 .

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

16.) Starosta obce Antonín Lengál otevřel diskusi.

A. Bláha - nekácet břízy na hřbitově. Pojistit hřbitov proti poškození náhrobků padajícími větvemi při vichřici. Rozhodne komise pro životní prostředí.

Problém v obci se sgrafity.

 

17.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 12.3.2009 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl Ing. Jiří Kaňa.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

Tvoří součást zápisu.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo v 20,45 hod.

 

Ověřovatelé:

 Hana Navrátilová

Jaroslava KrušinováMilan N ě m e č e k                                               Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                                 starosta obce

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo dne 12.března 2009 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

 1. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z posledního zastupitelstva obce

 2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního jednání zastupitelstva obce

 3. ZO schvaluje prodej pozemků obce v k. ú. Šitbořice, a to:

- pozemek parc.č. 833/3 o výměře 130 m2 – ostatní plocha, za cenu Kč 120,-- za l m2 panu Fr. Fraňkovi

- pozemek parc.č. 1341 o výměře 23 m2 – zastavěná plocha za cenu Kč 120,-- za l m2 manželům Nečasovým

- pozemek parc.č. 1343 o výměře 68 m2 – orná půda, za cenu Kč 120,-- m2 za lm2 manželům Nečasovým

- část pozemku parc.č. 710 dle GP 699-284/2008 nově označenou

parc.č. 710/1 o výměře 249 m2 – ostatní plocha, za cenu Kč 120,-- za l m2 Blance Kovaříkové, Křepice

- část pozemku parc.č. 712 dle GP 699-284/2008 nově označenou

parc.č. 712/2 o výměře celkem 84 m2 – ostatní plocha, za cenu Kč 400,-- za 1 m2 – pro stavbu garáže, Kč 250,-- za l m2 pro stavbu dílny Blance Kovaříkové, Křepice, a to po předložení PD.

 1. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků z majetku Obce Šitbořice do majetku JMK.

Jsou to tyto pozemky v k. ú. Šitbořice:

121/2 – ost. plocha, silnice o výměře 2466 m2 (silnice

III/0544)

1171 – ost. plocha, silnice o výměře 1683 m2 (silnice III/0511)

2574 – ost. plocha silnice o výměře 15484 (silnice III/0511)

9397 – ost. plocha, silnice o výměře 182 m2 (silnice III/0544)

9408 – ost. plocha, silnice o výměře 634 m2 (silnice III/0544)

144/3 – ost. plocha, ost. kom. o výměře 7 m2 (silnice III/0544)

821/2 – ost. plocha, silnice o výměře 1 m2 (silnice III/0544

825/2 – ost. plocha, silnice o výměře 3 m2 (silnice III/0544)

794/2 – ost. plocha, silnice o výměře 3 m2 (silnice III/0544)

2527/6 – ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 (silnice III/0544)

824/4 – ost. plocha, silnice o výměře 6 m2 (silnice III/0544)

 1. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků z majetku JMK do majetku Obce Šitbořice.

Jsou to tyto pozemku v k. ú. Šitbořice:

767/8 – ost. plocha, silnice o výměře 92 m2 (u silnice III/0544)- mez v okolí silnice

151/3 – ost. plocha, silnice o výměře 132 m( (u silnice III/0544) – chodníková část u silnice

121/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2 (u silnice III/0544) – chodníková část u silnice

766/1 – ostatní plocha, odst. komunikace o výměře 233 m2 (u silnice III/0544) chodníková část u silnice

766/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 (u silnice III/0544) – chodníková část u silnice

767/12 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 390 m2 (u silnice III/0544)

767/13 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 61 m2 (u silnice III/0544).

 1. ZO schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na typový projekt – Czech POINT – upgrade kontaktního místa. V rámci tohoto programu zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Czech POINT ve výši Kč 68540,-- a ukládá k realizaci termín: 31.03.2009

 2. ZO schvaluje konvenci IDS

 3. ZO schvaluje příspěvek JMK na IDS ve výši Kč 50,-- na jednoho obyvatele tj. celkem Kč 96 400,--.

 4. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. 1008 C 09/59 s Pozemkovým fondem ČR. Jedná se o pozemek parc.č. 11002 ve vlastnictví PF, na jehož části budou vybudovány inženýrské sítě na ulici Tocháčkova.

 5. Schvaluje žádost Agrotecu Hustopeče na zapůjčení místních komunikací na pořádání automobilových závodů dne 13.06.2009.

 6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3

 7. Schvaluje dodatek č. 3 k vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů

 8. Zo schvaluje plán činnosti kontrolního výboru

 9. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 70/1 o výměře 1784 m2 v k.ú. Šitbořice z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce.

Jedná se o místní komunikaci od Orlovny směrem dolů po Drabálkovi.

15.Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce k 31.12.2008 .

 

 

Antonín L e n g á l

starota obce

 

Milan N ě m e č e k

místostarosta obce

Zpět | Tisk