Zápis č. 15 ze ZO ze dne 04.10.2012

Zápis č. 15 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 04.10.2012

12. 11. 2012 | Zápisy z jednání

 

Zápis č. 15 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 04.10.2012 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Jiří Nevídal, Jana Lejsková

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Marie Benýšková, Jaroslav Konečný

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – ing. Jiří Kaňa, ing. Roman Guráň

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Schválení dodavatele a projednání smlouvy na přístavbu garáže k hasičské zbrojnici
  4. Prodej pozemků v majetku obce
  5. Projednání žádosti o změnu územního plánu
  6. Projednání provedení komplexních pozemkových úprav v obci Šitbořice

      7.  Diskuse

      8. Souhrn usnesení

 

Doplnění programu:

-         Rozpočtové opatření č. 5 – rozpočtová změna č. 6

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

-         Provedená kontrola hasičské zbrojnice – zpráva

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

1.Kontrola plnění z minulého ZO

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu přednesla paní Hana Navrátilová. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

V průběhu jednání se dostavil Jiří Daniel.

 

3. Schválení dodavatele a projednání smlouvy na přístavbu garáže k hasičské zbrojnici

 

ZO schválilo jako dodavatele JS-Abacus, s.r.o. Hustopeče, Havlíčkova 613 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo č. 14/2012

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  Schváleno.

Smlouva o dílo č. 14/2012 je přiložena k zápisu

 

4. Prodej pozemků v majetku obce

ZO projednalo prodej obecních pozemků v k.ú. Šitbořice.

Jedná se o tyto pozemky:

-p.č. 533 o výměře 113m2 panu Pešťálovi, cena 120 Kč/m2

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

-p.č. 603 o výměře 149m2 panu Hanákovi, cena 120 Kč/m2

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

-p.č. 606 o výměře 108m2 panu Dostálovi, cena 120 Kč/m2

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

-p.č. 872 o výměře 68 m2 panu Fraňkovi, cena 30 Kč/m2

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 zdržel se.  Schváleno.

 

5. Projednání žádosti o změnu územního plánu

ZO projednalo žádost o změnu územního plánu, kterou by byly pozemky p.č. 1956/1, 1956/2 a 1959/1 převedeny z využití PV vinice na využití BR bydlení v RD.

Zdůvodnění :
V platném ÚPN SÚ Šitbořice jsou v dané lokalitě vymezeny návrhové plochy pro bydlení, které nejsou dosud realizovány. Podnět ze strany vlastníků pozemků zahrnuje pozemky, které na návrhové plochy přímo nenavazují. Vzdálenost mezi stávající zástavbou a pozemky žadatelů je 138 m. Koncepce vzniku soliterů není v rámci platného ÚPNSÚ možná. Obec má vymezeny aktivity rozvoje bydlení v jiných lokalitách v rámci koncepce rozvoje sídelní struktury.

Hlasování: 0 pro, 12 proti, 0 zdržel se. Zamítnuto.

 

6. Projednání provedení komplexních pozemkových úprav v obci Šitbořice

ZO projednalo provedení komplexních poz. úprav v obci Šitbořice.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

7.Rozpočtové opatření č.5, rozpočtová změna č.6

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 5 :

-příjmy 30 000,-Kč

-výdaje 60 000,-Kč

-rozpočtová rezerva činí 5 588 736,-Kč

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Rozpočtové opatření č. 5, rozpočtová změna č. 6 je přiložena k zápisu.

 

8. Zpráva o kontrole hasičské zbrojnice

Zprávu přednesl p. Viktorin

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

 

9. Diskuse

Nikdo nevstoupil do diskuse.

 

10. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl ing. Roman Guráň.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

11. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil starosta ve 20.00 hod.

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

                                                                                     Antonín  L e n g á l

                                                                                        starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Marie Benýšková

Jaroslav Konečný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn usnesení ze ZO č. 15 ze dne 04.10.2012

 

1. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého ZO

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

3. ZO schvaluje dodavatele JS-abacus, s.r.o. Hustopeče, Havlíčkova 613 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo (provedení stavby) č. 14/2012.

4. ZO

a)  schvaluje prodej obecních pozemků  v k.ú. Šitbořice. Záměr obce prodat tyto pozemky byl zveřejněn v době od 19.09.2012 do 04.10.2012.

Jedná se o tyto pozemky:

parc.č. 533 o výměře 113 m2 (za RD č.p. 104)  panu Antonínu Pešťálovi. Pozemek je částečně zastavěn. Cena 120,-- Kč za 1 m2

parc.č. 603 o výměře 149 m2 (za RD č.p. 330) panu Zbyňku Hanákovi.

Pozemek je částečně zastavěn. Cena 120,-- Kč za 1 m2

parc.č. 606 o výměře 108 m2 (za RD č.p. 354) panu Oldřichu Dostálovi.

Pozemek je částečně zastavěn. Cena 120,-- Kč za 1 m2

parc.č. 872 o výměře 68 m2 (v zahradě za RD č.p. 222)  panu Františku Fraňkovi. Pozemek není zastavěn. Cena 30,-- Kč za l m2

5. Zastupitelstvo obce zamítá žádost o realizaci změny územního plánu sídelního útvaru Šitbořice, kterou by byly pozemky parc. č. 1956/1, 1956/2 a 1959/1 v k.ú. Šitbořice převedeny z funkčního využití PV vinice na funkční využití BR bydlení v rodinných domech.
Zdůvodnění :
V platném ÚPN SÚ Šitbořice jsou v dané lokalitě vymezeny návrhové plochy pro bydlení, které nejsou dosud realizovány. Podnět ze strany vlastníků pozemků zahrnuje pozemky, které na návrhové plochy přímo nenavazují. Vzdálenost mezi stávající zástavbou a pozemky žadatelů je 138 m. Koncepce vzniku soliterů není v rámci platného ÚPNSÚ možná. Obec má vymezeny aktivity rozvoje bydlení v jiných lokalitách v rámci koncepce rozvoje sídelní struktury.

 

6. ZO schvaluje podání žádosti Obce Šitbořice na provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šitbořice na pozemkový úřad.

 

7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5, rozpočtovou změnu č. 6.

 

8. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole v hasičské zbrojnici.

 

 

Hana  N a v r á t i l o v á                                                Antonín  L e n g á
Zpět | Tisk