Zápis z jednání ZO ze dne: 29.12.2008

Dne 29.12.2008 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 18, které se konalo

dne 29. 12. 2008

 

 

Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 12. členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Miroslava Kominacká

Josef Rozkydal

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Marie Nekvapilová

Ing. Roman Guráň

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, 0, 0,

 

Starosta obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.Starosta obce Antonín Lengál navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další body jednání:

 • pověřit radu obce k vykonávání rozpočtových opatření v rámci paragrafu do výše 200.000,- Kč a čerpání z rozpočtové rezervy do výše 200.000,- Kč.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 • vyplácení měsíční odměny pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 10.12. 2008 přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření

č. 12. ze dne 29.12.2008. Přednesl Ing. Pavel Halas

Příjmy a výdaje se upravují ve výši dle přiložené přílohy – rozpočtové opatření č. 12, která je součástí tohoto zápisu.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0. Písemné rozpočtové opatření je přiloženo k zápisu.- 2 -

3.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyřazení majetku příspěvkových organizací:

 1. Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace,

 2. v celkové výši 26.995,83 Kč

 3. Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace,

 4. v celkové výši 111 839,98 Kč

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

4.) Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s čerpáním a vyúčtováním neinvestiční dotace, poskytnuté v roce 2008, ve výši 100.000,- Kč, na zpevnění zídky, opravu chodníků v okolí kostela a sanaci zdiva kostela, v roce 2009.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

5.) Rozpočet na rok 2009

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2009.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0. Rozpočet na rok 2009 byl schválen.

Současně schválilo změny k rozpočtu:

 1. zvýšit příjmy z kulturní akce pro občany (obecní zabíjačka)

§ 3399 pol. 2111 o 12 tis. Kč

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 1. zvýšit výdaje na kulturní akci pro občany (obecní zabíjačka)

 2. § 3399 pol. 5175 o 12 tis. Kč převodem z rezervy

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 1. zvýšit výdaje na členský příspěvek mikroregion Hustopečsko

 2. § 3636 pol. 5329 o 5 tis. Kč převodem z rezervy

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 1. zvýšit výdaje na zvýšení platů

 2. § 6171 pol. 5011 o 36 tis. Kč převodem z rezervy

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 1. zvýšit výdaje na školení zaměstnanců (zvláštní odborné způsobilost)

 2. § 6171 pol. 5167 o 20 tis. Kč převodem z rezervy

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 1. zvýšit výdaje na družební návštěvu ze Švýcarska

 2. § 6171 pol. 5169 o 4 tis. Kč a pol 5175 o 11 tis. Kč převodem z rezervy

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 1. zvýšit výdaje na odměny pro členy výborů a komisí

 2. § 6171 pol. 5021 o 12 tis. Kč převodem z rezervy

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

zvýšit výdaje na zeleň§ 3745 pol. 5139 o 30 tis. Kč

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

6.) Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo o návrzích vykonávání rozpočtových opatření radou obce v roce 2009:

a.) návrh starosty obce pověřit radu obce přesouváním finančních prostředků z položky na položku, v rámci paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy

a to do výše 200 tis. Kč v rámci každého rozpočtového opatření.

b.) protinávrh (podal Jiří Kaňa) o rozsahu přesouvání finančních prostředků z položky na položku, v rámci paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy a to do výše 100 tis. Kč v rámci každého rozpočtového opatření.

Výsledky hlasování: protinávrh - ANO 2 hlasy, ZDRŽEL SE 1 hlas PROTI 9 hlasů

návrh a.) - ANO 10 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů PROTI 2 hlasy

Z.O. schválilo návrh starosty obce a pověřuje radu obce přesouváním fin. prostředků z položky na položku, v rámci paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy a to do výše 200 tis. Kč v rámci každého rozpočtového opatření.

 

6.) Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo o vyplácení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, od 1.1.2009.

Jsou to:

kontrolní výbor – Konečný Josef

Ryšavý Pavel

finanční výbor - Navrátil František

komise životního prostředí a zemědělská – Valíček Ondřej

- Miroslav Vahala

komise pro projednávání přestupků - Zdeněk Nekvapil

 

Výše měsíční odměny činí od 01.01. do 30.06.2009 200,- Kč

od 01.07.2009 150,- Kč

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, od 1.1.2009.

 

- 4 -

7.) Starosta obce Antonín Lengál otevřel diskusi.

Byl vznesen dotaz na opravu stará školy. Starosta seznámil přítomné s termínem obecní zabíjačky 7. února 2009.

 

8.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 29.12.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl Ing. Roman Guráň.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo v 20,10 hod.

 

Ověřovatelé:Miroslava Kominacká

Josef RozkydalMilan N ě m e č e k                             Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                 starosta obce

 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo dne 29.12.2008 v18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Šitbořice

 

 1. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z posledního zastupitelstva obce

 2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12

 3. ZO schvaluje vyřazení majetku příspěvkových organizací Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, v celkové výši Kč 26 995,63 a Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, v celkové výši Kč 111 839,98.

 4. ZO souhlasí s čerpáním a vyúčtováním neinvestiční dotace, poskytnuté v roce 2008, ve výši Kč 100 000,-- na zpevnění zídky a opravu chodníků v okolí kostela a sanaci zdiva kostela, v roce 2009.

 5. ZO schvaluje rozpočet na rok 2009 včetně následujících změn:

 1. zvýšit příjmy z kulturní akce pro občany (obecní zabíjačka)

§ 3399 pol 2111 o 12 tis. Kč

 1. zvýšit výdaje na kulturní akci pro občany (obecní zabíjačka) § 3399 pol. 5175 o 12 tis. převodem z rezervy

 2. zvýšit výdaje na členský příspěvek mikroregion Hustopečsko § 3636 pol. 5329 o 5 tis. Kč převodem z rezervy

 3. zvýšit výdaje na zvýšení platů § 6171 pol. 5011

o 36 tis. Kč převodem z rezervy

 1. zvýšit výdaje na školení zaměstnanců (zvláštní odborné způsobilost) § 6171 pol. 5167 o 20 tis. Kč převodem z rezervy

 2. zvýšit výdaje na družební návštěvu ze Švýcarska § 6171 pol. 5169 o 4 tis. Kč a pol 5175 o 11 tis. Kč převodem z rezervy

 3. zvýšit výdaje na odměny pro členy výborů a komisí § 6171 pol. 5021 o 12 tis. Kč převodem z rezervy

 4. zvýšit výdaje na zeleň § 3745 pol. 5139 o 30 tis. Kč

 

 1. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k vykonávání rozpočtových opatření v roce 2009 a to v rozsahu přesouvání finančních prostředků z položky na položku v rámci paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy a to do výše 200 tis. Kč v rámci každého rozpočtového opatření.

 2. Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, od 01.01.2009.

Jsou to:

kontrolní výbor – Konečný Josef

Ryšavý Pavel

finanční výbor - Navrátil František

komise životního prostředí a zemědělská – Valíček Ondřej

- Miroslav Vahala

komise pro projednávání přestupků - Zdeněk Nekvapil

Výše měsíční odměny činí od 01.01. do 30.06.2009 – 200,--

od 01.07.2009 - 150,--

 

Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k vykonávání rozpočtových opatření v roce 2009 a to v rozsahu přesouvání finančních prostředků z položky na položku v rámci paragrafů a k navyšování finančních prostředků na jednotlivých paragrafech z rozpočtové rezervy a to do výše 200 tis. Kč v rámci každého rozpočtového opatření.

 

Milan Němeček                                         Antonín Lengál

místostarosta obce                                     starosta obce

 

 

Zpět | Tisk