Zápis z jednání ZO ze dne: 10.12.2008

Dne 10.12.2008 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 17

konaného dne 10. 12. 2008

 

Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 12. členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Marie Jelínková

Ing. Josef Zelinka

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Ing. Martin Kříž

Jiří Daniel

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

 

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 27.10. 2008 přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

 

2.) Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí.

 

3.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 11 ze dne 10.12.2008. Přednesl Ing. Pavel Halas, příjmy ve výši 1.133.100,- Kč, výdaje ve výši 519,6 tis. Kč, rozpočtová rezerva se zvýší na11.389.300,- Kč.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

4.)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu č. 1-961/2008-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK Brno na výdaje JSDH Šitbořice na rok 2008 ve výši

a) 45 000,-- Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti – věcné vybavení

b) 5 125,-- Kč na výdaje na odbornou přípravu

c) 2 694,-- Kč na výdaje na uskutečněný zásah JSDH obce mimo její územní obvod

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0

 

5.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odvody:

a.) ve výši 409 164,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531, do rozpočtu zřizovatele.

b) ve výši 57 888,-- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485, do rozpočtu zřizovatele.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0

 

6.) Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo o prodeji obecních pozemků

a) parc.č. 882/3 – orná půda o výměře 126 m2 v k.ú. Šitbořice za cenu 30,- Kč za 1 m2 – manželům Lengálovým

b) parc.č. 875/3 – orná půda o výměře 111 m2 v k. ú. Šitbořice za cenu 30,- Kč za 1 m2 – pí Honzákové

c) parc.č. 880/2 – orná půda o výměře 137 m2 v k.ú. Šitbořice za cenu 30,- Kč za l m2 – manželům Švihálkovým

d) parc.č. 877/3 – orná půda o výměře 126 m2 v k.ú. Šitbořice za cenu 30,- Kč za 1m2 p. Vozděkovi

e) parc.č. 884/3 – orná půda o výměře 90 m2 v k. ú. Šitbořice za cenu 30,- Kč za 1 m2 – manželům Jehličkovým

 

Hlasováno PRO – 10 hlasů, PROTI - 1 hlas, ZDRŽEL SE - 1 hlas.

Prodej pozemků byl schválen.

 

7.) Starosta obce Antonín Lengál otevřel diskusi.

Příspěvek měl předseda komise životního prostředí p. Franěk, že komisi je přidělováno málo financí a na ČOV hazardujeme s pitnou vodou.

 

8.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 10.12.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl Ing. Martin Kříž.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo v 19,20 hod.

 

Ověřovatelé:

Marie Jelínková, Ing. Josef ZelinkaMilan N ě m e č e k                                        Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                          starosta obce

 

 

 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo dne 10.12.2008 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Šitbořice

ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z posledního ZO

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11

ZO schvaluje smlouvu č. 1-961/2008-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK Brno na výdaje JSDH Šitbořice na rok 2008 ve výši

a) 45 000,-- Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti – věcné vybavení

b) 5 125,-- Kč na výdaje na odbornou přípravu

c) 2 694,-- Kč na výdaje na uskutečněný zásah JSDH obce mimo její územní obvod

 

  1. a) ZO schvaluje odvod ve výši 409 164,-- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531, do rozpočtu zřizovatele.

b) a odvod ve výši 57 888,-- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485, do rozpočtu zřizovatele.

 

6. ZO schvaluje prodej pozemků a to:

a) parc.č. 882/3 – orná půda o výměře 126 m2 v k.ú. Šitbořice za cenu Kč 30,-- za 1 m2 – manželům Lengálovým

b) parc.č. 875/3 – orná půda o výměře 111 m2 v k. ú. Šitbořice za cenu Kč 30,-- za 1 m2 – pí Honzákové

c) parc.č. 880/2 – orná půda o výměře 137 m2 v k.ú. Šitbořice za cenu Kč 30,-- za l m2 – manželům Švihálkovým

d) parc.č. 877/3 – orná půda o výměře 126 m2 v k.ú. Šitbořice za cenu

Kč 30,-- p. Vozděkovi

e) parc.č. 884/3 – orná půda o výměře 90 m2 v k. ú. Šitbořice za cenu Kč 30,-- za 1 m2 – manželům Jehličkovým

 

 

Milan N ě m e č e k                                              Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                                  starosta obce

Zpět | Tisk