Zápis z jednání ZO ze dne: 27.10.2008

Dne 27.10.2008 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 16 konaného dne 27. 10. 2008

 

Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 12. členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Ing. Pavel Halas

Ing. Martin Kříž

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Ing. Josef Zelinka

Marie Nekvapilová

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.starosta obce Antonín Lengál navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další body jednání:

 • jmenování členů školské rady Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 • zvýšení odměny členu ZO Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0

 • zmocnění k podpisu smlouvy Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 17.9. 2008 přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2.) Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření

č. 8. ze dne 27.10.2008. Přednesl Ing. Pavel Halas,

Příjmy ve výši 211,5 tis. Kč, výdaje ve výši 212,5 tis. Kč, rozpočtová rezerva se sníží o 1.000, - Kč na výši 10.775.800, - Kč.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

 

4.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo možnost stanovit individuální cenu pozemku, jako doplnění stanovených prodejních cen stavebních pozemků obce ze dne 14. dubna 2008.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

5.) Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo o prodeji obecních pozemků

a) prodej pozemku parc. č. 11 146 v k. ú. Šitbořice p. Z. Konečnému. Hlasováno PRO – 0 hlasů, PROTI - 12, ZDRŽEL SE- 0. Prodej pozemku byl zamítnut.

b) prodej pozemku parc. č. 1189/2 a části z parc. č. 1187/1 v k. ú. Šitbořice manželům Kaňovým za cenu Kč 120,-- za 1 m2 k dotvoření stav. místa. K sepsání kupní smlouvy bude doložen geometrický plán.

Hlasováno PRO – 12 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 0 hlasů. Prodej pozemku byl schválen.

c) prodej pozemku parc.č. 1345 o výměře  25 m2 v k.ú. Šitbořice, na kterém je postavena garáž manželů Majerových, za cenu 120,- Kč za l m2.

Hlasováno PRO – 12 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 0 hlasů. Prodej pozemku byl schválen.

 

6.) ZO projednalo a schválilo zvýšení regulovaného nájemného za pronájem obecních bytů v domě na ulici Školní o  21,3 % a to od 01.03.2009.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

7.) Zastupitelstvo obce jmenovalo dva členy Školské rady a to: paní Jaroslavu Krušinovou a pana Milana Němečka.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,08.) ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s „ Klempířstvím Němeček V. Hostěrádky“, po zapracování připomínek obce.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0.

 

9.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zvýšení odměny pro členku ZO Šitbořice  a předsedkyni sociální a zdravotní komise pí Jaroslavu Krušinovou na výši Kč 1 500,-- a to od 01.11.2008.

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0,0,

 

10.) Starosta obce Antonín Lengál otevřel diskusi.

Dotaz na IDS jak bude fungovat, kde bude předprodej průkazek apod. Opravit podlahu v čekárně na ulici Nikolčická. Pozemky na ulici Mlýnská čekají na souhrné vyjádření.

 

11.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 27.10.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl Ing. Josef Zelinka. Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhrn usnesení z veřejného zasedání.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,05 hod.

Ověřovatelé

Ing. Pavel Halas

Ing. Martin Kříž

 

Milan N ě m e č e k                                               Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                                starosta obce

 

 

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 27.10.2008 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

 

 1. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z posledního ZO

 2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce

 3. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8

 4. ZO

a) neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 11146, zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Šitbořice, panu Konečnému

b) schvaluje prodej pozemku 1189/2 o výměře 93 m2 a části pozemku parc.č. 1187/1 o výměře asi 85 m2 zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. Šitbořice manželům Kaňovým za cenu 120,- Kč za 1 m2, k dotvoření stavebního místa

c) schvaluje prodej pozemku parc.č. 1345 o výměře 25 m2, na kterém je postavena garáž manželů Majerových, za cenu Kč 120,-za l m2.

 1. ZO schvaluje zvýšení regulovaného nájemného za pronájem obecních bytu o 21,3 % a to od 01.03.2009.

 2. ZO schvaluje možnost stanovit individuální cenu, jako doplnění stanovených prodejních cen stavebních pozemků obce

 3. ZO jmenuje členy Školské rady a to:

paní Jaroslavu Krušinovou a pana Milana Němečka.

 1. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s „Klempířstvím Němeček V. Hostěrádky“ s podmínkou zapracovat připomínky obce.

 2. ZO schválilo zvýšení odměny pro členku ZO Šitbořice a předsedkyni sociální a zdravotní komise pí Jaroslavu Krušinovou na výši Kč 1 500,-- a to od 01.11.2008.

 

 

Milan N ě m e č e k                                   Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                        starosta obce

Zpět | Tisk