Tržní řád

Nařízení obce Šitbořice č.1/2012,

kterým se vydává „Tržní řád“

 

Rada obce Šitbořice se na své schůzi dne 15.08.2012 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce Šitbořice:

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze na území obce Šitbořice uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (dále jen „prodej“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, a to na tržních místech, při pojízdném prodeji, pochůzkovém prodeji a prodeji bez prodejního zařízení.

 

 1. Tento tržní řád je závazný pro celé území obce Šitbořice.

 

Článek 2
Vymezení základních pojmů

 

 1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)     prodejem - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb

b)     tržním místem - vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona a mimo tržnice a tržiště, na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech uskutečňuje prodej při použití prodejních zařízení;

c)     pojízdným prodejem - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, uskutečňovaný bez předchozí objednávky z pojízdných prodejních zařízení, zejména z automobilu, pojízdným způsobem mimo jednotlivé prodejní místo. Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy,

d)     prodejem bez prodejního zařízení - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, uskutečňovaný mimo jednotlivé prodejní místo bez použití prodejního zařízení. Prodejem bez prodejního zařízení se rozumí zejména pochůzkový prodej a podomní prodej. Prodejem bez prodejního zařízení je i takovýto prodej realizovaný z jednoho stanoviště;

e)     pochůzkovým prodejem - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech. Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména bez prodejního zařízení;

f)      podomním prodejem - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.;

g)     jednotlivým prodejním místem - vymezené jednotlivé místo v tržnicích, na tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech, na kterém fyzická nebo právnická osoba uskutečňuje prodej při použití prodejního zařízení.

h)     provozovatelem tržnice, tržiště a tržního místa - fyzická nebo právnická osoba, která vlastním jménem provozuje tržnici, tržiště nebo tržní místo;

i)       prodejcem - fyzická nebo právnická osoba, zejména podnikatel ( případně jeho zaměstnanci, nebo jiné pověřené osoby), která vlastním jménem uskutečňuje prodej na jednotlivém prodejním místě (včetně prodeje v restaurační zahrádce), pojízdný prodej, pochůzkový prodej nebo prodej bez prodejního zařízení;

j)       prodejním zařízením - jakékoliv zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zejména stánek, přenosný stánek, stůl, pult, účelově upravený a vybavený vozík, stojan, tyč apod. Prodejním zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se rozumí rovněž oplocený prostor sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se nerozumí zavazadla, přímo z nichž je prodáváno zboží při drobném prodeji bez funkční vazby na kolaudovanou provozovnu. Prodejním zařízením se dále nerozumí běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží.

 

Článek 3
Místa pro prodej a jejich rozdělení

 

 1. Tržní místo je vyhrazeno před radnicí na parcele č. 128 – ostatní plocha v KÚ Šitbořice. Tržní místo je provozováno celoročně.  Prodejní zařízení na tomto tržním místě nesmí být umístěno tak, aby bránilo vjezdu do přilehlých technických budov.
 2. Prodej s prodejním zařízením mimo vymezená tržní místa, pojízdný, pochůzkový a podomní prodej, poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu je na území obce Šitbořice zakázán.
 3. V době konání václavských, martinských a babských hodů a v den stavění tradiční máje jsou tržní místa následující:

a) tržní místo uvedené v odstavci 1,

b) v okolí sokolovny na parcele č. 831 – ostatní plocha v KÚ Šitbořice.

 

Článek 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržních míst

 

 1. Vybavení tržních míst, vybavení jednotlivých prodejních míst, resp. prodejních zařízení, musí být v souladu s tímto nařízením a zvláštními předpisy vztahujícími se k jednotlivým druhům prodeje.
 2. Nesmějí být provozována ani umístěna prodejní zařízení zjevně poškozená.
 3. Provozovatel tržnice, tržiště nebo tržního místa je povinen zajistit vybavení tržnice, tržiště a tržního místa zejména:

a)     dostatečným množstvím sběrných nádob na odpad vznikajícím v souvislosti s provozem tržnice, tržiště nebo tržního místa

b)     hygienickým zařízením (WC) pro prodejce, resp. jejich pracovníky (není-li WC zajištěno jiným vhodným způsobem), včetně vyčlenění WC pro pracovníky se zdravotním průkazem v potravinářství v souladu se zvláštními předpisy,

4.   Prodejce na jednotlivém prodejním místě je povinen zejména:

a)  při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy

b)  zajistit vybavení jednotlivého prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad 

       vznikajícím v souvislosti s prodejem na jednotlivém prodejním místě.

Kapacita jednotlivých míst:

-         tržní místo před radnicí p.č. 128  –  200 m2

-         tržní místo u sokolovny p.č. 831  –  200 m2

 

 

Článek 5
Doba prodeje zboží na tržních místech

 

 1. Není-li stanoveno jinak, platí, že:

a)     tržní místo uvedené v čl. 3 odst. 1 může být provozováno celoročně ve dnech pondělí až sobota a maximální doba prodeje je od 7.00 hod. do 17.00 hod., v době konání václavských, martinských a babských hodů a v den stavění tradiční máje  maximální doba prodeje je od 10.00 do 22.00 hodin,

b)     tržní místo uvedené v čl. 3 odst. 3 písm. b) může být provozováno dočasně - v době konání václavských, martinských a babských hodů a v den stavění tradiční máje a maximální doba prodeje je od 10.00 hod. do 22.00 hod.

 

 

Článek 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržních místech

 

 1. Tento článek se vztahuje na všechny druhy prodeje tohoto nařízení.
 2. Při prodeji jsou provozovatelé tržních míst a dále prodejci povinni zejména:

a)     zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních zařízení a jejich okolí, míst pro prodej i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, a to v souladu se zvláštními předpisy

b)     udržovat dostatečnou průchodnost mezi prodejními zařízeními; prodejci jsou povinni užívat k prodeji pouze vymezená jednotlivá prodejní místa,

c)     parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru vymezeném provozovatelem,

d)     s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem nakládat v souladu se zvláštními předpisy.

 

Článek 7
Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržního místa k zajištění jeho řádného provozu

 

 1. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, tržní místo musí být jeho provozovatelem viditelně označeno alespoň:

a)     obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby - provozovatele tržního místa,

b)     identifikačním číslem provozovatele tržního místa, bylo-li přiděleno,

c)     údajem o sídle nebo místě podnikání provozovatele tržního místa; nemá-li provozovatel sídlo nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném,

d)     jménem a příjmením osoby odpovědné za provoz tržního místa,

e)     provozní dobou tržního místa.

 1. Provozovatel tržního místa je povinen jednotlivá prodejní místa přenechávat k užívání pouze:

a)     osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění, které je opravňuje k prodeji,

b)     osobám podnikajícím na základě jiného než živnostenského oprávnění, které je opravňuje k prodeji,

c)     fyzickým osobám prodávajícím nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesní plody,

d)     osobám provozujícím zemědělskou výrobu,

e)     případně jiným osobám, které na základě právních předpisů mohou uskutečňovat prodej.

 1. Provozovatel tržního místa je dále povinen:

a)     zajistit organizaci prodeje tak, aby mezi prodejními zařízeními byl vytvořen dostatečný prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a aby zde nebyl uskutečňován prodej mimo jednotlivá prodejní místa,

b)     časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržního místa,

c)     zajistit provádění pravidelného úklidu prodejních zařízení a všech prostor tržního místa,

d)     nakládat s odpady, které vznikají při provozu tržního místa, v souladu se zvláštními předpisy

e)     dohlížet na dodržování právních povinností zúčastněnými osobami, zejména prodejci.

 

Článek  8

Sankční ustanovení

 

Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních                        předpisů      

          

 

 

 

 

Článek 9

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

     …………………………                                                     ….……………………

          Hana Navrátilová                                                                    Antonín Lengál                                                                         

            místostarostka                                                                            starosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 07.09.2012

 

Elektronicky: 07.09.2012

 

Sňato z úřední desky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zpět | Tisk