Pozvánka

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice dne 12.09.2012

04. 09. 2012 | Úřední deska

                                      P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat ve středu 12.09.2012 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

  1. Plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Projednání smlouvy č. 11087224 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Šitbořice – biologicky rozložitelný odpad“.
  4. Projednání zařazení obce do území MAS (místní akční skupiny Hustopečsko) v rámci programu LEADER
  5. Projednání záměru obce o prodeji pozemků  v k.ú. Šitbořice v majetku obce a to:

parc.č. 533 o výměře 113 m2 (za RD č.p. 104) 

parc.č. 603 o výměře 149 m2 (za RD č.p. 330)

parc.č. 606 o výměře 108 m2 (za RD č.p. 354)

parc.č. 864/6 o výměře 74 (v zahradě za RD č.p. 222)

parc.č. 411 se stavbou RD č.p. 336

6.  Projednání smlouvy u budoucí kupní smlouvě na prodej stavebního

     místa p.č. 11096/4 o výměře 505 m2 na ulici Tocháčkova     

7. Projednání žádosti Základní školy Šitbořice o povolení výjimky z počtu žáků

    a úhradu 0,5 úvazku pedagoga

8. Projednání  smlouvy  1030008949/002 o budoucí   smlouvě o zřízení

    práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Šitbořice a E.ON

    Distribuce, a.s.                

9. Rozpočtové opatření č. 4  

10.  Diskuse

11. Souhrn usnesení

 

                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                        starosta obce 

Vyvěšeno:       04.09.2012

Elektronicky:  04.09.2012

Sňato:                     

 

Zpět | Tisk