Zápis z jednání ZO ze dne: 17.9.2008

Dne 17.9.2008 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 15

konaného dne 17. 9. 2008

 

Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 13. členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Josef Rozkydal

František Franěk

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Volba návrhové komise: navržení – Hana Navrátilová

Jaroslava Krušinová

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0,

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

 

Starosta obce Antonín Lengál navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další body jednání:

  1. - odpověď na dopis pana Ivo Prokeše, Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

  2. - smlouva se společností RPA , na čerpání dotace z operačního programu, Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

  3. - výběr dodavatele na opravu střechy na školních bytech ulice Nikolčická, Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

- zpráva kontrolní komise o provedené kontrole prodeje obecních pozemků, Hlasováno: PRO - 13 hlasů, 0, 0.

- volební řád školské rady, Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 30. 6. 2008 přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

 

2.) Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí.

 

3.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7 ze dne 17.9.2008. Přednesl Ing. Pavel Halas, rozpočtová rezerva se sníží o 741.000, - Kč na výši 10.776.800, - Kč.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

4.) Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo o prodeji obecních pozemků:

 

a) prodej pozemku parc.č. 932/2 o výměře 224 m2 v k. ú. Šitbořice pí Baranové. Hlasováno PRO – 0 hlasů, PROTI - 13, ZDRŽEL SE- 0. Prodej pozemku byl zamítnut.

b) prodej pozemku parc.č. 701 o výměře 20 m2 v k. ú. Šitbořice manželům Lengálovým. Hlasováno PRO – 0 hlasů, PROTI 12 hlasů, ZDRŽEL SE- 1 hlas. Prodej pozemku byl zamítnut.

c) prodej části pozemku parc.č. 679 o výměře asi 36 m2 manželům Lengálovým. Hlasováno PRO – 0 hlasů, PROTI 12 hlasů, ZDRŽEL SE- 1 hlas. Prodej pozemku byl zamítnut.

d) prodej pozemku parc.č. 764/5 o výměře 4 m2 dle GP 687-240/2008 manželům Konečným. Cena za l m2 120,-- Kč. Hlasováno PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0. Prodej pozemku byl schválen.

e) prodej části pozemku parc.č. 592 o výměře asi 9 m2 v k. ú. Šitbořice manželům Schubertovým. K sepsání kupní smlouvy musí kupující předložit geometrický plán. Cena za l m2 120,-- Kč. Hlasováno PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE- 0. Prodej byl schválen .

f) prodej části pozemku parc.č. 590 o výměře asi 5 m2 v k. ú. Šitbořice manželům Schubertovým. Hlasováno PRO – 0 hlasů,

PROTI - 13, ZDRŽEL SE- 0. Prodej pozemku byl zamítnut.

g) prodej pozemku parc.č. 65/2 o výměře 42 m2 dle GP 683- 175/2008, za cenu 120,-- Kč za 1 m2 panu Romanu Zoubkovi.

Hlasováno PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE- 0. Prodej pozemku byl schválen.

 

5.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo

a) koupi pozemku parc.č. 4442 o výměře 853 m2 a pozemku parc.č. 1103/1 o výměře 56 m2 vše v k. ú. Šitbořice za cenu 50,-- Kč za l m2. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

b) koupi pozemku parc. č. 61/2 o výměře 38 m2 dle GP 683-175/2008, za cenu 120,-- Kč za l m2.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

6.) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost do ROP JIHOVÝCHOD na realizaci projektu „Modernizace ZŠ Šitbořice a podpora volnočasových aktivit v obci“

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

7.) Zastupitelstvo obce souhlasí s financováním minimálně prvních dvou etap projektu „Modernizace ZŠ Šitbořice a podpora volnočasových aktivit v obci“

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

8.) Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu na poskytnutí finančních prostředků za Fulínovu cenu v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

9.) Zastupitelstvo obce projednalo odpověď na dopis pana Ivo Prokeše č.j. 328/2008

Ing. Jiří Kaňa podal proti návrh - doplnit dopis o podání vysvětlení.

Hlasováno: PRO - 7 hlasů, ZDRŽEL SE - 6 hlasů. Protinávrh zamítnut.

Zastupitelstvo obce schválilo odeslat dopis ve znění přečteném.

Hlasováno: PRO - 9 hlasů, ZDRŽEL SE - 4 hlasy

 

10.) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Antonína Lengála k podpisu smlouvy s firmou RPA na přepracování žádosti o dotace z ROP JIHOVÝCHOD na projekt „Modernizace ZŠ Šitbořice a podpora volnočasových aktivit v obci“.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

11.) Zastupitelstvo obce schválilo opravu střechy nad obecními byty na ulici Nikolčická. Dodavatel Klempířství Josef Němeček, Velké Hostěrádky

Hlasováno: PRO – 12 hlasů, 0, ZDRŽEL SE - 1 hlas

 

12.) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o provedené kontrole prodeje obecních pozemků. Nebyly shledány závady.

 

13.) Zastupitelstvo obce schválilo volební řád pro školskou radu ZŠ Šitbořice.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

14.) Starosta obce Antonín Lengál otevřel diskusi.

Přechod pro chodce u zastávky Nikolčická podle doporučení PČR má zhotovit SUS.

 

15.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 17.9.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesla Hana Navrátilová.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,40 hod.

 

Ověřovatelé:

Josef Rozkydal

František FraněkMilan N ě m e č e k                                        Antonín L e n g á l

 

místostarosta obce                                           starosta obce

 

Souhrn usnesení ze zastupitelstva obce č. 15, které se konalo dne 17.09.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

 

  1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 30.06.2008

  2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

  3. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7

  4. a) ZO neschvaluje prodej pozemku parc.č. 932/2 o výměře 224 m2 v k. ú. Šitbořice pí Baranové.

b) ZO neschvaluje prodej pozemku parc.č. 701 o výměře 20 m2 v k. ú. Šitbořice manželům Lengálovým.

c) ZO neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 679 o výměře asi 36 m2 manželům Lengálovým.

d) ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 764/5 o výměře 4 m2 dle GP 687-240/2008 manželům Konečným. Cena za l m2 120,-- Kč.

e) ZO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 592 o výměře asi 9 m2 manželům Schubertovým v k. ú. Šitbořice. K sepsání kupní smlouvy musí kupující předložit geometrický plán. Cena za

l m2 120,-- Kč

f) ZO neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 590 o výměře asi 5 m2 v k. ú. Šitbořice manželům Schubertovým.

g) ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 65/2 o výměře 42 m2 dle GP 683-175/2008, za cenu 120,-- Kč za 1 m2 panu Romanu Zoubkovi

  1. ZO schvaluje

  1. koupi pozemku parc.č. 4442 o výměře 853 m2 a pozemku parc.č. 1103/1 o výměře 56 m2 vše v k. ú. Šitbořice za cenu 50,-- Kč za l m2.

  2. koupi pozemku parc. č. 61/2 o výměře

38 m2 dle GP 683-175/2008, za cenu 120,-- Kč za l m2.

6. ZO schvaluje žádost do ROP JIHOVÝCHOD na realizaci projektu „Modernizace ZŠ Šitbořice a podpora volnočasových aktivit v obci“

7. ZO souhlasí s financováním minimálně prvních dvou etap projektu „Modernizace ZŠ Šitbořice a podpora volnočasových aktivit v obci“

8. ZO schváluje darovací smlouvu na poskytnutí finančních prostředků za Fulínovu cenu v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“.

9. ZO schvaluje odpověď na dopis pana Ivo Prokeše č.j. 328/2008

 

- 2 -

10. ZO pověřuje starostu obce Antonína Lengála k podpisu smlouvy s firmou RPA na přepracování žádosti o dotace z ROP JIHOVÝCHOD na projekt „Modernizace ZŠ Šitbořice a podpora volnočasových aktivit v obci“.

 

Antonín Lengál

starosta obce

 

Milan Němeček

Místostarosta obce

 

Zpět | Tisk