Zápis z jednání ZO ze dne: 30.6.2008

Dne 30.6.2008 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 14

konaného dne 30. 6. 2008

 

 

Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 11. členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Jiří Daniel

Ing. Jiří Kaňa

 

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Ing. Martin Kříž, Ing. Pavel Halas

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.starosta obce Antonín Lengál navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další body jednání:

  1. rozpočtové opatření č.4

  2. dodatek č.2 k vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů

Hlasováno: PRO - 11 hlasů, 0, 0.

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 21.4. 2008 přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

 

2.) Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí.

 

3.) Dodatečné schválení rozpočtového opatření č. 3 - které provedla rada obce 16.6.2008. Přesun mezi jednotlivými položkami v paragrafu 5512 - požární ochrana, přednesl Ing. Pavel Halas.

Hlasováno: PRO – 11 hlasů, 0,0,

 

4.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4 ze dne 30.6.2008. Přednesl Ing. Pavel Halas, rozpočtová rezerva se sníží

o 154.000, - Kč na výši 11.517.900, - Kč.

Hlasováno: PRO – 11 hlasů, 0,0,

 

5.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 2 k vnitřní směrnici o běhu

účetních dokladů. Změna bude provedena v oddílu V., čl. 11 Pokladní operace odstavec "účetní" bod 3.

Hlasováno: PRO – 11 hlasů, 0,0,

 

6.) Starosta obce Antonín Lengál otevřel diskusi.

V soutěži vesnice roku jsme získali Fulínovu cenu - za květinovou výzdobu a úpravy. Dále jsme postoupili do celostátního kola.

IDS - upravené jízdní řády jsou zveřejněny na internetových stránkách.

 

7.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 30.6.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl Ing. Pavel Halas.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 19,50 hod.

 

Ověřovatelé:Jiří Daniel

Ing. Jiří KaňaMilan N ě m e č e k                                          Antonín L e n g á l

 

místostarosta obce                                          starosta obce

 

Souhrn usnesení ze zastupitelstva obce č. 14, které se konalo dne 30.06.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

  1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 02.06.2008

  2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

  3. ZO dodatečné schvaluje rozpočtové opatření č. 3, které provedla rada obce dne 16.06.2008

  4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4

  5. ZO schvaluje dodatek č. 2 k vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů

 

 

Antonín Lengál

Starosta obce

 

Milan Němeček

Místostarosta obce

Zpět | Tisk