Závěrečný účet za rok 2011

Mikroregion Hustopečsko

08. 06. 2012 | Úřední deska

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

                                                                  Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

 

 

Závěrečný účet za rok 2011

 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Mikroregion Hustopečsko návrh závěrečného účtu mikroregionu za rok 2011.

 

1)        Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011 (Výkaz FIN 2-12)

Příjmy                        schválený rozpočet               upravený rozpočet               skutečnost

Daňové příjmy                                     0,00                             0,00                                      0,00

Nedaňové příjmy                         86.400,00                  207.400,00                           208.621,76

Kapitálové příjmy                                 0,00                             0,00                                       0,00

Přijaté dotace                            978.000,00              2.974.800,00                         2.009.833,00

Příjmy celkem                       1.064.400,00              3.182.200,00                        2.218.454,76

Výdaje                       schválený rozpočet               upravený rozpočet               skutečnost

Běžné výdaje                         1.064.400,00               2.192.600,00                        1.513.020,44

Kapitálové výdaje                                0,00                  989.600,00                            988.116,00

Výdaje celkem                     1.064.400,00               3.182.200,00                        2.501.136,44

Financování              schválený rozpočet               upravený rozpočet               skutečnost

Financování po konsolidaci               0,00                             0,00                         - 282.681,68

Příloha:                Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu mikroregionu v plném členění podle rozpočtové skladby

 

2)        Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis inventarizace)

Výsledek inventarizace:

Inventarizace byla provedena dne 31. 12. 2011, byla provedená dokladová inventura i fyzická, nebyly zjištěny žádné přebytky, manka ani škody.

K datu 31. 12. 2011 došlo:

Budovy, stavby: celkový přírůstek o 988.116,- Kč

Ocenění pořizovací cenou včetně výdajů souvisejících s pořízením -  investiční výstavba: Byly vystavěny mobiliáře v celkové hodnotě 988.116,- Kč, které nejsou k datu 31. 12. 2011 zavedeny do užívání, jsou vedeny na účtu nedokončené investice – 042 0300.

Úbytky:  V roce 2011 byl vyřazen majetek – cyklostezky včetně dotace v hodnotě 2.946.228,71 Kč z účtu 021 410 a 2.397.586,79 Kč z účtu 021 400 a dále z účtu 021 600 stavba Kejda v hodnotě 10.074.266,- Kč. Byl vyřazen projekt pro stavbu Zaječí – doplnění kanalizace a čerpání ČOV v hodnotě 157.500,- Kč z účtu 042 0010, projekt pro stavbu inž. sítě – Velké Němčice v hodnotě 52.500,- Kč, projekt cyklotrasy od firmy PROLIS Hradec Králové v hodnotě 13.300,- Kč a 3.300,- Kč z účtu 042 0012. Dále byly vyřazeny některé projekty, které byly hodnoceny jako zmařené investice a byly převzaty z DSO Kloboucko – Rekreační areál Boleradice v hodnotě 210.000,- Kč a Informační infrastruktura v hodnotě 168.992,- Kč.

Stroje a zařízení: Do užívání byl zařazen Orientační systém turistických trast Mikroregionu Hustopečsko v hodnotě 603.330,- Kč na účet 022 0015.

Úbytky – Byly vyřazeny stroje k projektu Kejda v hodnotě 4.183.011,- Kč z účtu 022 0020, včetně dotace.

 

Ostatní dlouhodobý majetek

Byl vyřazen majetek z účtu 028 0010 – 2 x Scanner UMAX 445OU v hodnotě 5.958,- Kč a prezentační stánek v hodnotě 19.305,40 Kč.

Příloha: Zápis inventarizační komise, Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2011

 

3)        Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2011

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti mikroregionu a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Závěr:  

Při přezkoumání hospodaření mikroregionu Hustopečsko za rok 2011 byly zjištěny dvě chyby a nedostatky vyplývající v případě dále uvedeného bodu a) z chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.

Nenapravené chyby a nedostatky byly v aktuálním období neodstranitelné a vyžadují systémová nápravná opatření pro odstranění těchto v dalším období. Jedná se o:

a)        Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu roku 2010

Náprava v dalším období:

Předseda a revizní skupina zajistí kontrolu této povinnosti tajemníkem svazku v čase plnění včetně zajištění okamžitých opatření k zamezení opakování toho typu nedostatku.

b)        Rozpočtová opatření nebyla evidována podle časové posloupnosti

Náprava v dalším období:

Revizní skupina zajistí kontrolu, bude průběžně provádět kontrolu evidence rozpočtových opatření ve výkaznictví mikroregionu se zápisy z jednání shromáždění starostů mikroregionu, v čase plnění této povinnosti včetně zajištění okamžitých opatření k zamezení opakování toho typu nedostatku – např. zákazem předkládání výkaznictví svazku obcí příslušným orgánům a organizacím před sjednanou nápravou.  

Tajemník mikroregionu bude oprávněn předložit účetní mikroregionu k pořízení dat schváleného rozpočtu i rozpočtových opatření do SW systému pouze na základě předložení zápisu z jednání mikroregionu tajemníkem svazku.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.

 

4)        Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté

 

Poskytovatel

NZ ÚZ

Účel

Položka

Rozpočet

Čerpání

Procenta

Ostatní NI přijaté transf.

 

Dotace Vinařského fondu - Expedice krajem ANDRÉ 2010

4119

140.000,00

  140.000,00

  100,00

 

5)        Hospodaření příspěvkových organizací

Mikroregion nemá příspěvkové organizace

Příloha: Výkazy PO – Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku a ztráty

 

6)        Tvorba a použití peněžních fondů

Mikroregion nemá vytvořeny ani nepoužívá peněžní fondy

 

 

7)        Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2011

Poskytnuto-komu (subjekt)                           účel                                                    výše Kč

Město Hustopeče                   příspěvek na zajištění činnosti mikroregionu         277.082,-

Malovaný kraj                        příspěvek na činnost občanského sdružení             40.000,-

 

8)        Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček

Mikroregion nevyužívá cizích prostředků

 

S celým obsahem závěrečného účtu a přílohami je možné se seznámit v Hustopečích u RNDr. Leoše Vejpustka po předchozí domluvě – e-mail: info@hustopecsko.net nebo telefon 725935553.

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu

 

Vyvěšeno:       8 . 6. 2012                                                     Sňato:     26 . 6. 2012 

 

Schváleno shromážděním starostů Mikroregionu Hustopečsko dne:    27.6.2012

 

 

Zpět | Tisk