Zápis z jednání ZO ze dne: 2.6.2008

Dne 2.6.2008 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 13

konaného dne 2. 6. 2008

 

Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 13 členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení –

Marie Nekvapilová

Ing. Josef Zelinka

 

Hlasování: PRO – 13 hlasů,PROTI - 0,ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení –

Hana Navrátilová

Marie Jelínková

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

 

Program jednání

 

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

2. Zpráva o činnosti rady obce

3. Závěrečný účet obce za rok 2007

4. Rozpočtové opatření č. 2

5. Pověření rady obce provádět změny rozpočtu v rámci paragrafu

6. Prodej obecních pozemků

7. Diskuse

8. Usnesení

 

Předseda kontrolního výboru Ing. Jiří Kaňa navrhuje navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další bod jednání:

  1. kontrola pronajímaného obecního majetku - ORLOVNA

Hlasováno: PRO - 13 hlasů, 0, 0.

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

- 2 -

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 21.4. 2008 přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

 

2.) Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí.

 

3.)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou pronajímaného obecního majetku.

 

Kontrolní výbor dne 31.3.2008 provedl kontrolu stavu objektu Orlovna. Byly zjištěny tyto závady:

- chybí pravidelné revize plynu a výtahu

- poškozená opona, kryty radiátorů, svítí 1/3 žárovek v osvětlení sálu

- v terase díra, zatéká do pokojů

- špatná čistota sprch

- uvolněné zábradlí

- ukradené označení u zvonku pro invalidy, zničení krytů větracích otvorů.

Odstranění závad do 30.9.2008. OÚ opraví terasu a zajistí výměnu koberce v restauraci. Nájemce provedl vymalování restaurace, kuchyně, opravil stěny bowlingu. Stav budovy v celku dobrý.

ZO bere na vědomí.

 

4.) Ing. Pavel Halas přednesl závěrečný účet obce za rok 2007. – viz příloha.

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2007 – bez výhrad. Hlasováno:PRO–13hlasů,0,0.

  1.  

5.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2, z 2.6.2008. Zůstává rozpočtová rezerva v celkové výši 11.778.200,- Kč.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

6.) ZO pověřilo radu obce k provádění rozpočtových opatření a to možností přesouvat finanční prostředky z položky na položku v rámci jednoho paragrafu. RO předloží přesuny k

- 3 -

dodatečnému schválení zastupitelstvu.

Hlasováno. PRO - 13 hlasů, 0,0,

 

7.) ZO schválilo odložit odprodej části obecního pozemku parc. č. 679 o výměře asi 36 m2 v k. ú. Šitbořice manželům Lengálovým. Důvod možnost ohrožení stavby kopaného sklepa v přilehlém sousedství RD manželů Lengálových.

  1. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

8.) Starosta obce Antonín Lengál otevřel diskusi.

- 3 -

Šitbořice soutěží o vesnice roku. Dne 13.6.2008

přijede deseti členná hodnotící komise navštívit

naši obec.

Další dotaz jak dopadlo jednání o IDS v naší obci.

RWG plynárny požadují po občanech kácení stromů na potrubí a přípojkách plynu k RD. Předseda komise životního prostředí poukázal na to, že stromy a keře rostou na obecních pozemcích a je určená zákonem lhůta pro kácení dřevin. RGW by mělo jednat s obcí.

 

9.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 2.6.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesla Marie Jelínková.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhrn usnesení z veřejného zasedání.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,15 hod.

 

Ověřovatelé:

Marie Nekvapilová Ing. Josef Zelinka

Milan Němeček                                Antonín Lengál

místostarosta obce                               starosta obce

Souhrn usnesení ze zastupitelstva obce č. 13, které se konalo dne 02.06.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

 

  1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 21.04.2008

  2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

  3. ZO schvaluje závěrečný účet obce na rok 2007

  4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2

  5. ZO Šitbořice pověřuje radu obce Šitbořice k provádění rozpočtových opatření, a to přesouváním finančních prostředků v rámci jednoho paragrafu. Dále si zastupitelstvo obce Šitbořice vyhrazuje právo dodatečného schválení.

  6. ZO odkládá projednání odprodeje části obecního pozemku parc.č. 679 o výměře asi 36 m2 v k. ú. Šitbořice manželům Lengálovým.

  7. Zo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly stavu pronajatého objektu – Orlovny – včetně navrženého termínu pro odstranění závad – termín 30.09.2008.

 

Antonín Lengál

starosta obce

 

Milan Němeček

místostarosta oce

Zpět | Tisk