Zápis ze ZO č. 12

Zápis ze ZO č. 12 ze dne 14.05.2012

30. 05. 2012 | Zápisy z jednání

Zápis č. 12 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.5.2012 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina, přítomno 12 členů zastupitelstva

 

Omluveni: Ing. Roman Guráň, Pavel Sáček, Marie Benýšková

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Lejsková Jana, Ing. Pavel Halas

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – Daniel Jiří, Lengál Zdeněk

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2011
  4. Rozpočtové opatření č. 2/2012
  5. Souhlasné prohlášení k pozemku p.č. 872
  6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s fi. E.ON Distribuce
  7. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s fi. E.ON Distribuce

8.  Projednání záměru obce o prodeji pozemků v majetku obce

9.   Diskuse

10. Souhrn usnesení

 

Doplnění programu:

1. p. Pavel Viktorin – Zpráva kontrolního výboru o kontrole společenského domu.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

2. Žádost o snížení ceny pozemku na výstavbu garáže manželů Burešových

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

1.Kontrola plnění z minulého ZO

Zprávu přednesl pan Pavel Viktorin.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu přednesla paní Hana Navrátilová. Písemné zpráva je přiložena k zápisu.

ZO bere zprávu na vědomí.

 

 

 

3.Projednání závěrečného účtu obce za rok 2011

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2011 – bez výhrad.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

4.Rozpočtové opatření č. 2/2012

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012. Příjmy: 396 700,- Výdaje: 447 300,- Zůstatek: 5 900 900,-

Hlasování: 12pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemné rozpočtové opatření je přiloženo k zápisu.

 

5.Souhlasné prohlášení k pozemku p.č. 872

ZO schvaluje souhlasné prohlášení, které uzavře Oldřich Konečný, roč. 1924, s Obcí Šitbořice. Jedná se o pozemek p.č. 872 o výměře 68 m2 – ostatní plocha, který byl zapsán duplicitně  na LV 11018 a 10001.

V prohlášení pan Konečný uznává výlučné právo Obce Šitbořice k výše uvedenému pozemku.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemné souhlasné prohlášení je přiloženo k zápisu.

 

6.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s fi. E.ON Distribuce

ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s fi E.ON Distribuce, a.s. a to na pozemcích ve vlastnictví obce Šitbořice p.č. 11136/12, 11136/13, 11137 a 11144, na kterých bude realizována stavba zařízení distribuční soustavy s názvem „Šitbořice, k. NN, Kosorinský“ k novostavbě RD na pozemku 11155.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná smlouva je přiložena k zápisu.

 

7.Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s fi. E.ON Distribuce

ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON: 4210-145/005/2012-Ho-AD s fi E.ON distribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 11130/3 a 11130/4 , na kterých je realizována stavba „Šitbořice, Lokalita Tocháčkova, k.NN“.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Písemná smlouva je přiložena k zápisu.

 

8.Projednání záměru obce o prodeji pozemků v majetku obce

ZO zamítá vyvěšení záměru obce prodat pozemek parc.č. 1323/3 v k.ú. Šitbořice.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

9.Zpráva kontrolního výboru o kontrole společenského domu

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole na společenském domě Orlovna.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

10.Žádost o snížení ceny pozemku na výstavbu garáže manželů Burešových

 ZO schvaluje snížení prodejní ceny pozemku parc.č. 432 o výměře 11 m2,  části pozemku p.č. 436 a části pozemku p.č. 1742 o celkové výměře asi 50 m2, vše v k.ú. Šitbořice, k výstavbě garáže manželů Burešových a to na

250,-- Kč za l m2, čímž revokuje cenu za l m2 z usnesení ze dne 20.02.2012 bod 8, odstavec 8.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  Schváleno.

 

11. Diskuse

V diskusi vystoupil pan Diviš s dotazem jaká je možnost zbudování přechodu z ulice Mlýnská - Nikolčická. RO začne řešit s Úřadem pro zastoupení státu možnost pozemku na zbudování chodníku.

Starosta informoval o kabelové televizi a zbudování optického kabelu.

 

12. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl Jiří Daniel.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

13. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil starosta ve 20.45 hod.

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

                                                                                                          Antonín  L e n g á l

                                                                                                             starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Lejsková Jana

Halas Pavel

Zpět | Tisk