Zápis ze ZO č. 11

Zápis ze zastupitelstva obce č. 11 ze dne 20.02.2012

30. 05. 2012 | Zápisy z jednání

Zápis ze ZO č. 11 ze zastupitelstva obce, které se konalo dne 20.02.2012, v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina, přítomno 10 členů zastupitelstva

Omluven: Zdeněk Lengál, Marie Benýšková

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Daniel Jiří, Němeček Milan

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – Nevídal Jiří, Sáček Pavel

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

 

Program jednání:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Rozpočet obce na rok 2012
 4. Pověření RO vykonávat rozpočtová opatření v roce 2012
 5. Zpráva o inventarizace majetku obce za rok 2011
 6. Schválení odvodu hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2011 do rezervního fondu
 7. Prodej pozemků ve vlastnictví obce
 8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON

s.r.o.

9.  Projednání záměru obce o prodeji pozemků v majetku obce

10.  Diskuse

11. Souhrn usnesení

 

Doplnění programu:

 1. Schválení  plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2012

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

Během zasedání se dostavili další členové: Ing. Pavel Halas, Ing. Roman Guráň, Jaroslav Konečný.

 

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

 Zprávu přednesl pan Pavel Viktorin.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu podala místostarostka.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

 

3. Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2012

ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012. Zápis je součástí zápisu.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

4. Zpráva o inventarizace majetku obce za rok 2011

ZO schvaluje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Obce Šitbořice k 31.12.2011. Inventarizační zpráva je součástí zápisu.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

5. Rozpočet obce na rok 2012

ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2012.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Rozpočet na rok 2012 byl schválen.

 

6. Pověření RO vykonávat rozpočtová opatření v roce 2012

ZO projednalo a schválilo pověření rady obce k vykonávání rozpočtových opatření v roce 2012 a to v rozsahu přesouvání finančních prostředků na jednotlivých paragrafech a z rozpočtové rezervy a to do výše Kč 200 tis. v rámci každého rozpočtového opatření.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

7. Schválení odvodu hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2011 do rezervního fondu

ZO schválilo převedení výsledku hospodaření za rok 2011 do rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Šitbořice ve výši  Kč 97 712,49 a příspěvkové organizace ZŠ Šitbořice ve výši Kč 46 466,17.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

8. Prodej obecních pozemků

ZO schválilo prodej obecních pozemků:

 • pozemek parc. č. 11112/5 o výměře 562 m2-orná půda, k.ú. Šitbořice, na kterém  je rozestavěn RD a to stavebníkům manželům Pudilovým, kteří již pozemek zaplatili na základě smlouvy u budoucí kupní smlouvě ze dne 09.03.2011, platba proběhla dne 04.04.2011 ve výši Kč 224 800,-- .Záměr obce prodat pozemek zveřejněn v době od 07.12.2011 do 28.12.2011.

         Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno

pozemek parc.č. 11059/3 o výměře 1250 m2 – orná půda, k.ú. Šitbořice, na kterém  je postavena novostavba RD manželů Králových, která je zkolaudována a kteří již pozemek zaplatili na základě smlouvy u budoucí kupní smlouvě ze dne 06.04.2011, platba proběhla dne 27.04.2011 Kč 250 000,-- a dne 28.04.2011  Kč  250 000,--.

Záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn v době od 02.02.2012-20.02.2012.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 • pozemek parc.č. 11119/2 o výměře 605 m2 – orná půda, k.ú  Šitbořice na kterém je postavena novostavba RD manželů Mitkových, který bude zkolaudován dne 2.3.2012 a kteří již pozemek zaplatili na základě smlouvy u budoucí kupní smlouvě zde dne 03.03.2011, platba proběhla dne 07.03.2011 ve výši Kč 242 000,--.

Záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn v době od 02.02.2012-20.02.2012.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 • pozemek parc.č. 11096/5 o výměře 251 m2-orná půda a část pozemku 11097 o výměře asi 70 m2 – orná půda v k. ú. Šitbořice, za cenu Kč 400,-- za 1 m2 k umístění mobilního domku stavebníka Pavly Urbanové. Prodej pozemků bude proveden na základě podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě a stavebník si nechá pozemek 11097 rozdělit GP.

Záměr obce prodat pozemky byl zveřejněn v době od 23.11.2011 do 12.12.2011.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 • pozemek parc.č. 11112/6 o výměře 461 m2 – orná půda v k.ú. Šitbořice stavebníku pí Němcové za cenu Kč 400,-- za 1 m2 k výstavbě RD. Prodej pozemku bude proveden na základě podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn v době od 20.01.2012 do 20.02.2012.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  Schváleno.

 

 • pozemek parc.č. 11113/3 o výměře 453 m2 – orná půda v k.ú. Šitbořice stavebníku p. Pacákovi za cenu Kč 400,-- za 1 m2 k výstavbě RD. Prodej pozemku bude proveden na základě podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn v době od 20.01.2012 do 20.02.2012.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

pozemek parc.č. 1034/1 o výměře 144 m2 a 1034/2 o výměře 60 m2 , vše zahrada v k. ú. Šitbořice – panu Jarnotovi, který pozemky již užívá a to za cenu Kč 120,-- za 1 m2.

Záměr obce prodat pozemek 1034/1 byl vyvěšen od 12.10.2011 do 01.11.2011a záměr obce prodat pozemek 1034/2 byl vyvěšen od 02.02.2012 do 20.02.2012.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 • pozemek parc.č. 432 o výměře 11 m2 ost. plocha a část pozemku parc.č. 436 a část pozemku parc.č. 1742 o celkové výměře asi 50 m2, vše v k. ú. Šitbořice,  k výstavbě garáže manželů Burešových, za cenu Kč 400,-- za l m2 dle cenové mapy obce. Stavebník si nechá pozemky rozdělit GP.

Záměr obce prodat pozemky byl zveřejněn v době od 13.01.2012 do 6.02.2012.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 

9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON s.r.o.

ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON: 4211-129/001/2012-HO-AD. Jedná se o pozemky 1236 a 1237 v k.ú. Šitbořice, které jsou ve vlastnictví obce.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

10. Projednání záměru obce o prodeji pozemků v majetku obce

ZO projednalo vyvěšení záměru obce prodat pozemky v k.ú. Šitbořice a to:

a) pozemek na ulici Tocháčkova  parc.č. 11083/2 o výměře 495 m2 orná půda k rozšíření zahrady   –  neschvaluje.

Hlasování: 0 pro, 13 proti, 0 zdržel se.  Zamítnuto.

 

b) pozemek na ulici Divácká část parc.č. 2537/1 travní porost , část pozemku bude oddělena GP. Schvaluje. Podmínkou je vyjádření DI Břeclav.

Hlasování: 10 pro, 1 proti, 2 zdržel se.  Schváleno.

 

19. Diskuse

p. Jiří Nevídal podal informaci o dopravní nehodě hasičské cisterny.

 

20. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl Jiří Nevídal.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

                                        

18. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil starosta ve 21.00 hod.

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

                                                                                     Antonín  L e n g á l

                                                                                        starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Daniel Jiří

Němeček Milan

 

Zpět | Tisk