Konkurs na post ředitele ZŠ Nikolčice

K O N K U R S

 

Rada obce Nikolčice  ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném

znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

 

Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

 

Sídlo školy: Nikolčice 79, 691 71,   IČ 70838046,   okr. Břeclav

 

Požadavky:

1)      předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v

platném znění

2)      znalost školské problematiky a předpisů

3)      organizační a řídící schopnosti

 

K přihlášce přiložte:

1)      úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ ma-

turitní vysvědčení)

2)      doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařa-

zení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)

3)      strukturovaný  profesní životopis

4)      písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max.. 5 normostran

5)      výpis z evidence  Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

6)      čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)

7)      originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pra-

covního místa ředitele (ne starší 3 měsíců)

8)      písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního

řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů, v platném znění

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.8. 2 012

 

Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 7.5. 1 012 do 16,00 hodin

na adresu: OÚ   691 71 Nikolčice č. 85

 

Otevírání obálek bude 10.5. 2 012, vlastní konkursní  řízení 29.5. 2 012

 

Obec Nikolčice nabízí jmenovanému řediteli/ředitelce, volný byt v Nikolčicích.

V Nikolčicích  5.4. 2012

Ing Josef Hrouzek-starosta

Zpět | Tisk