Závěrečný účet obce za r. 2011

Závěrečný účet obce v plném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Šitbořice

18. 04. 2012 | Úřední deska

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Závěrečný účet Obce Šitbořice za rok 2011


 

(zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

 

 

 

1.         Plnění rozpočtu k 31.12.2011 (v tis.)

 

RS                  RU                  Skutečnost              Plnění %

Daňové příjmy                     14 526,0        15 115,6        15 107,6                     99,95

Nedaňové příjmy                  2 450,5          3 879,6          3 893,5                    100,36

Kapitálové příjmy                  2 000,0          3 924,0          3 924,0                    100,00

Přijaté dotace                         1 924,1          2 192,6          1 745,4                     79,61

Příjmy celkem                    20 900,6        25 111,8        24 670,5                     98,24

 

Běžné výdaje                       16 274,5        18  168,8       15 537,8                     85,52

Kapitálové výdaje               10 625,0        11 657,2        10 900,4                    93,51

Výdaje celkem                   26 899,5        29 826,0       26 438,2                      88,64

 

Dlouhod.přij.půjč.prostř.            0,0                   0,0                 0,0                          0,0

Krátkod.přij.půjč.prostř.              0,0                   0,0                 0,0                          0,0

Uhrazené splátky dlouh.   -1 056,0         -1 056,0           -792,0                       75,0

Změna stavu krátk.prostř.   7 054,9          5 770,2        2 559,7                       44,36

Financování celkem          5 998,9         4 714,2          1 767,7                     37,50

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Šitbořice.

 

2.         Stav účtu 493 - Výsledek hospodaření po zdanění: 3 944 651,60 Kč

 

Stav peněžních prostředků na účtech k 31.12.2011 činil  7 024 935,64 Kč.

3.         Údaje o hospodaření s majetkem

SU 018 – Drobný nehmotný majetek – celkový stav účtu 191.962,60 Kč

SU 078 – Oprávky k DDNM – celkový stav účtu 191 962,60 Kč.

SU 021 – Budovy a stavby – celkový stav účtu 175.629.925,56 Kč

Technické zhodnocení na bytových stavbách,ul. Školní 491 a 425 ve výši 1.659.656,93 Kč.

Nákup a následná demolice RD, ul. Osvobození 29 ve výši 778.604,20 Kč.

Zbudování veřejného osvětlení na ul. Tocháčkova ve výši 737.195,51 Kč, rozvodné sítě nízkého napětí na ul. Tocháčkova ve výši 228.500,-- Kč, inženýrské sítě na ul. Tocháčkova ve výši 1.975.150,16 Kč, vodovod na ul. Tocháčkova ve výši 1.219.086,63 Kč, kanalizace na ul. Tocháčkova 4.927.653,51 Kč, kabelová televize na ul. Tocháčkova ve výši 1.054.898,55 Kč.

Vybudování a následký prodej plynovodu na ul. Tocháčkova ve výši 739700,-- Kč.

Vyřazení neexistující stavby staré márnice ve výši 7.67,-- Kč.

Celkem činily přírůstky SU 021 v r. 2011  13.308.795,49 Kč a úbytky 1.525.471,20 Kč.

 

SU 081 – Oprávky ke stavbám – celkový stav účtu 43.047.716,-- Kč

Bylo provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku a příprava na odpisování od r. 2012.

 

SU 022 – Samostatné movité věci – celkový stav účtu 9.964.373,79 Kč

Prodej: sekačka v celkové hodnotě 75.590,-- Kč

Vyřazení opotřebovaného autobomobilu Felicia v hodnotě 261404,-- Kč.

Převod na základě metodických pokynů majetku s nižší hodnotou než 40 tis. Kč do SU 028 v celkové výši 210.799,20 Kč.

Celkem vyřazeno ze SU 547.793,20 Kč

SU 082 – Oprávky k sma.mov.věcem – celkový stav úču 3.096.972,17 Kč

Bylo provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku a příprava na odpisování od r. 2012.

 

SU 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – celkový stav účtu 4.957.603,43  Kč

Nákup:

SDH-nové stoly do hasičárny v hodnotě 24840,-- Kč, kotel v hodnotě 28738,10 Kč, radiátory 15555,30 Kč, přilby s ventilátorem v hodnotě 84793,-- Kč, hasící vak v hodnotě 3162,-- Kč, akupila ocaska v hodnotě 15355,-- Kč, výstroj v hodnotě 27288,-- Kč.

Převod na základě metodiky z SU 022 v celkové výši 26 411,-- Kč.

SD Orlovna – převod na základě metodiky z SU 022 ve výši 51301,-- Kč.

Sokolovna – myčka v celk. hodnotě 38.080,66 Kč

Převod ze SU 022 v celk. hodnotě 36654,-- Kč.

OÚ, VZ – plotové nůžky v hodnotě 5880,-- Kč, PC pro rozhlas v hodnotě 24613,-- Kč, dopravní zrcadlo v hodnotě 6342,-- Kč, kuchyně a sporák na byt č.425 v hodnotě 15597,--  Kč, kartotéka na matriku v hodnotě 6108,-- Kč, topidlo (Ryšavá-květiny) v hodnotě 8978,-- Kč, svářecí inventor v hodnotě 3800,-- Kč, 2 houpačky v hodnotě 7000,-- Kč.

Převod ze SU 022 v celk. hodnotě 210799,20 Kč

Přírůstek SU 028 činí celkem 174751,20 Kč.

Vyřazení:

SD Orlovna – bezdotykové baterie v hodnotě 12606,-- Kč

Úbytek SU 028 činí celkem 21.024,20 Kč.

SU 088-oprávky k DDHM – celkový stav účtu 4.957.603,43 Kč

SU 031 – Pozemky -  celkový stav účtu 11.331.711,20 Kč

Nákup: p.č. 269 o vým. 884 m2 v celkové hodnotě 162669,08 Kč

p.č. 270 o vým. 1262 m2 v celkové hodnotě 232226,72 Kč

p.č. 11130 o vým. 1436 m2 v celk. hodnotě 475000,-- Kč

p.č. 665/2 o vým. 31 m2

Darované pozemky od JMK v celkové hodnotě 27750,--

Přírůstek SU 031 činí celkem 897645,80 Kč

Prodej: p.č. 1441/2 o vým.43 m2 v celkové hodnotě 5160,-- Kč

p.č. 2538/3 o vým. 733 m2 v celkové hodnotě 168590,-- Kč

p.č. 2537/3 o vým. 734 m2 v celkové hodnotě 168820,-- Kč

p.č. 1684/ o vým. 2 m2 v celkové hotnotě 600,-- Kč

p.č. 2643/1 o vým. 116,41 m2 v celkové hodnotě 13920,-- Kč

p.č. 1189/1 o vým. 238 m2 v celkové hodnotě 28560,-- Kč

p.č. 664/1 o vým. 65 m2 v celkové hodnotě 7800,-- Kč

p.č. 11074 o vým. 1138 m2 v celkové hodnotě 455200,-- Kč

p.č. 11096/3 o vým. 597 m2, 11096/8 o vým 119 m2, 11096/9 o vým. 38 m2 v celkové

hodnotě 301 600,-- Kč

p.č. 1125/2 o vým. 146 m2, 1136/8 o vým. 274 m2, 11130/6 o vým. 136 m2 v celkové

hodnotě 222400,-- Kč

Darované pozemky JMK v celkové hodnotě 216666,18 Kč

Úbytek SU 031 činí celkem1589316,18 Kč

SU 042 – Nedokončený DHM – celkový stav účtu 4.374.379,70 Kč

Nákup:

Sběrný dvůr-zjištění podkladů v hodnotě 6.000,-- Kč

Zateplení budov v hodnotě 1.591,756,93 Kč

IS Tocháčkova v hodnotě 3.111.259,85 Kč

Pozemkový fond – nákup pozemku v hodnotě 3.870,-- Kč

Komunikace Tocháčkova v hodnotě 4.307.299,70 Kč

Větrolam Tocháčkova v hodnotě 12.000,-- Kč

Přírůstek SU 042 činí celkem 10.584.906,48 Kč.

Zařazení do maj.:

Zateplení budov v hodnotě 1.659.656,93 Kč

IS Tocháčkova v hodnotě 10.882.184,36 Kč

Nákup pozemků v hodnotě 1.552.720,-- Kč

Zmaření investice:

PD na dotace ZŠ z min.let v hodnotě 417.742,-- Kč

Rev.parku- PD v hodnotě 88.500,-- Kč

Úbytek SU 042 činí celkem 14.600.803,29 Kč

 

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

UZ 13234 – aktivní politika zaměstnanosti (Úřad práce)            40 500,00

UZ 33123 – EU peníze školám                                                 566 538,00

UZ 98071 – účelová dotace na volby                                               2 349,00

UZ 98005 – sčítání lidu, domů a bytů                                             10 375,00

UZ 98187 – volby do Zastupitelstva obce                                        1 014,00

UZ 90909 – Zelená úsporám                                                       20 000,00

UZ 14004 – Akceschopnst J-SDH                                                    8 513,00

UZ 00551 – SDH-dýchací technika                                              120 000,00

UZ 00232 – ČOV-úroky z úvěru                                                       51 000,00

 

Dotace ze SR – na výkon státní správy a školství                       847 500,00

Dotace na dojíždějící žáky a náklady J SDH

( Obec Borkovany,Nikolčice, Kurdějov)                                            80 998,00

Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 1 744 964 ,00 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány.

5.         Stav účelových fondů – sociální fond

Zůstatek k 01.01.2011                                                                             46 814,88

 

Příjmy:           příděl z vyplacených hrubých mezd 3%                                   66 181,00

úrok                                                                                           154,09

Celkem                                                                                                      66 335,09

 

Výdaje:          penzijní připojištění                                                                       48 500,00

příspěvek na dovolenou                                                  10 000,00

dary při výročí a odchod do důchodu                             3 000,00

bankovní poplatky                                                                  835,00

Celkem                                                                                                       62 335,00

 

Zůstatek k 31.12.2011                                                                             50 814,97

6.         Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček

 

- přijaté fin. výpomoci ze SFŽP ČR                                          4 483 600,00

 

 

7.         Příspěvkové organizace zřízené obcí

hosp.výsledek v tis.

Základní škola Šitbořice, Nikolčická 531

 

náklady         11 162,6        výnosy           11 169,5                     6,8

hospodářská činnost

náklady         0                     výnosy                39,6                    39,6

Mateřská škola Šitbořice, Školní 485

hlavní činnost

náklady         2 824,2          výnosy           2 921,9                       97,7

8.         Vypořádání poskytnutých dotací

 

Diecézní charita Břeclav (Klub MIKEŠ a KLAS)                    21 000,00

Florbalový klub Aligators                                                            32 000,00

Spolek pro obnovu venkova                                                        2 000,00

Svaz měst a obcí ČR                                                                    5 677,60

Okresní sdružení hasičů                                                              1 000,00

MRS Šitbořice                                                                              12 000,00

A-TOM Sluníčko                                                                               6 000,00

ZUŠ Klobouky u Brna                                                                    5 000,00

Diakonie BETLÉM, Klobouky u Brna                                         5 000,00

Myslivecké sdružení                                                                   15 000,00

TJ SOKOL Šitbořice                                                                      15 000,00

Vít Franěk, hudební produkce                                                       8 500,00

Kalimero Těšany                                                                              1 000,00

Celkem dotace zájm.sdružením                                               129 177,60 Kč

 

Provozní a investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

MŠ Šitbořice -příspěvek na provoz                                    1 407 215,00

ZŠ Šitbořice- příspěvek na provoz                                    3 464 883,00

 

Celkem obec poskytla různým zájmovým skupinám společně se svými příspěvkovými organizacemi dotace ve výši 5 001 275,60 Kč.

 

 

9.         Inventarizace majetku

 

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena  ke dni      31.12.2011 na základě plánu inventur, který vydal starosta Antonín Lengál dne 22.08.2011.

Zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl schválen zastupitelstvem obce  dne 20.02.2012.

 

 

10.      Přezkoumání hospodaření obce

Ve dnech 14. a 15.03.2012 bylo pověřenými pracovníky KrÚ Jihomoravského kraje v Brně  Jaroslavou Kubešovou,Bc.Martou Fuchsovou, Ing. Zdenkěm Vejvalkem, Ing.Hanou Vaďurovou  a Bc. Zdeňkou Poláčkovou provedeno přezkoumání hospodaření obce.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V termínu od 14.09.2011 do 15.09.2011 (příprava dokladů, dílčí přezkum za období leden až srpen 2011) a 14.03.2012 a 15.03.2012  (přezkum období září – prosinec 2011, závěrečné práce, zpracování zpráv a náprava chyb z dílčího přezkoumání).

Závěr zprávy: „Chyby a nedostatky zjištěné při předcházejícím dílčím přezkoumání byly napraveny a z tohoto důvodu lze na hospodaření územního celku nahlížet tak, jakoby v něm nebyly chyby a nedostatky.“

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je přílohou k závěrečnému účtu.

 

Ostatní podklady k závěrečnému účtu včetně přílohy účetní závěrky, jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Šitbořice.

 

 

V Šitbořicích dne 17.04.2012

Zpracoval: Kaňová Zdenka (účetní)

Antonín Lengál, starosta obce

 

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15g

zpracováno: 17.04.2012

strana : 1

Záverecný úcet za rok 2011

P R Í J M Y - vybrané položky

D A N O V É P R Í J M Y

rozpocet rozpocet

Položky skutecnost schválený % upravený % rozdíl

Sdílené dane (Pol:11xx-12xx) 12.698.139,68 12.100.000,00 104.94 12.675.300,00 100.18 -22.839,68

Místní popl. (Pol:133x-134x) 939.476,00 936.000,00 100.37 950.300,00 98.86 10.824,00

Správní popl.(Pol:136x ) 60.680,00 70.000,00 86.69 70.000,00 86.69 9.320,00

Dan z nemov. (Pol:1511 ) 1.401.222,54 1.400.000,00 100.09 1.400.000,00 100.09 -1.222,54

 

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15i

zpracováno: 17.04.2012

strana : 1

Záverecný úcet za rok 2011

V Ý D A J E - Bežné výdaje dle paragrafu

Rozpocet Rozpocet

Paragraf Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

2122 Sber a zpracování druhotných s 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 -5000.00

2212 Silnice 249140.40 430000.00 57.94 505200.00 49.32 -256059.60

2219 Ostatní záležitosti pozemních 0.00 320000.00 0.00 320000.00 0.00 -320000.00

2221 Provoz verejné silnicní doprav 96600.00 105000.00 92.00 105000.00 92.00 -8400.00

2310 Pitná voda 14027.00 10000.00 140.27 24100.00 58.20 -10073.00

2321 Odvádení a cištení odpadních v 1328107.30 1570000.00 84.59 1621000.00 81.93 -292892.70

2412 Záležitosti telekomunikací 0.00 35000.00 0.00 35000.00 0.00 -35000.00

3111 Predškolní zarízení 1407215.00 1356200.00 103.76 1407300.00 99.99 -85.00

3113 Základní školy 4031421.00 3754600.00 107.37 4031600.00 100.00 -179.00

3231 Základní umelecké školy 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00

3314 Cinnosti knihovnické 81840.00 159000.00 51.47 159000.00 51.47 -77160.00

3315 Cinnosti muzeí a galerií 1526.00 5000.00 30.52 5000.00 30.52 -3474.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 13500.00 14000.00 96.43 14000.00 96.43 -500.00

3330 Cinnosti registrovaných církví 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00

3341 Rozhlas a televize 78839.05 43000.00 183.35 90500.00 87.11 -11660.95

3349 Ostatní záležitosti sdelovacíc 38954.00 50000.00 77.91 50000.00 77.91 -11046.00

3392 Zájmová cinnost v kulture 5989.00 50000.00 11.98 50000.00 11.98 -44011.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 201153.00 260000.00 77.37 240000.00 83.81 -38847.00

3412 Sportovní zarízení v majetku o 894067.24 1072000.00 83.40 1113700.00 80.28 -219632.76

3419 Ostatní telovýchovná cinnost 47000.00 52000.00 90.38 52000.00 90.38 -5000.00

3429 Ostatní zájmová cinnost a rekr 51500.00 22000.00 234.09 51500.00 100.00 0.00

3511 Všeobecná ambulantní péce 33910.85 80000.00 42.39 153300.00 22.12 -119389.15

3612 Bytové hospodárství 102775.68 291000.00 35.32 126300.00 81.37 -23524.32

3613 Nebytové hospodárství 230004.92 160000.00 143.75 270500.00 85.03 -40495.08

3631 Verejné osvetlení 339589.34 347000.00 97.86 347000.00 97.86 -7410.66

3632 Pohrebnictví 14970.00 40000.00 37.43 40000.00 37.43 -25030.00

3633 Výstavba a údržba místních inž 105650.00 0.00 0.00 106000.00 99.67 -350.00

3636 Územní rozvoj 37000.00 35000.00 105.71 37000.00 100.00 0.00

3639 Komunální služby a územní rozv 322042.00 55000.00 585.53 371600.00 86.66 -49558.00

3721 Sber a svoz nebezpecných odpad 17046.00 15000.00 113.64 17100.00 99.68 -54.00

3722 Sber a svoz komunálních odpadu 945446.00 1035000.00 91.35 1029900.00 91.80 -84454.00

3723 Sber a svoz ostatních odpadu ( 5040.00 0.00 0.00 5100.00 98.82 -60.00

3729 Ostatní nakládání s odpady 0.00 0.00 0.00 66000.00 0.00 -66000.00

3745 Péce o vzhled obcí a verejnou 1316074.83 1208000.00 108.95 1421900.00 92.56 -105825.17

3799 Ostatní ekologické záležitosti 66000.00 0.00 0.00 66000.00 100.00 0.00

4333 Domovy - penzióny pro matky s 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00

4357 Domovy 92186.33 153000.00 60.25 153000.00 60.25 -60813.67

4359 Ostatní služby a cinnosti v ob 11000.00 11000.00 100.00 11000.00 100.00 0.00

5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná c 417990.30 329000.00 127.05 496300.00 84.22 -78309.70

6112 Zastupitelstva obcí 973060.16 1034000.00 94.11 1054000.00 92.32 -80939.84

6149 Ostatní všeobecná vnitrní sprá 0.00 0.00 0.00 10400.00 0.00 -10400.00

6171 Cinnost místní správy 1535471.96 1840100.00 83.45 1845100.00 83.22 -309628.04

6310 Obecné príjmy a výdaje z finan 40433.40 170000.00 23.78 170000.00 23.78 -129566.60

6320 Pojištení funkcne nespecifikov 30870.00 80000.00 38.59 80000.00 38.59 -49130.00

6399 Ostatní financní operace 343816.00 60000.00 573.03 382800.00 89.82 -38984.00

6402 Financní vyporádání minulých l 6552.00 6600.00 99.27 6600.00 99.27 -48.00

Rozpocet Rozpocet Rozdíl

Skutecnost schválený % upravený %

C E L K E M : 15537808.76 16274500.00 95.47 18168800.00 85.52 -2630991.24

 

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15c

zpracováno: 17.04.2012

strana : 1

Záverecný úcet za rok 2011

Celkové PRÍJMY dle paragrafu

Rozpocet Rozpocet

Paragraf Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

0000 16853015.22 16450100.00 102.45 17308200.00 97.37 -455184.78

2119 Ostatní záležitosti težebního 110768.00 80000.00 138.46 110000.00 100.70 768.00

2122 Sber a zpracování druhotných s 107213.50 50000.00 214.43 107000.00 100.20 213.50

2310 Pitná voda 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00

2321 Odvádení a cištení odpadních v 1334756.35 1125000.00 118.65 1334500.00 100.02 256.35

2341 Vodní díla v zemedelské krajin 7500.00 7500.00 100.00 7500.00 100.00 0.00

2412 Záležitosti telekomunikací 89993.20 60000.00 149.99 89000.00 101.12 993.20

3111 Predškolní zarízení 51015.00 0.00 0.00 51100.00 99.83 -85.00

3113 Základní školy 426883.00 0.00 0.00 427000.00 99.97 -117.00

3314 Cinnosti knihovnické 5600.00 5000.00 112.00 5000.00 112.00 600.00

3341 Rozhlas a televize 8640.00 6000.00 144.00 8000.00 108.00 640.00

3392 Zájmová cinnost v kulture 123493.00 123000.00 100.40 126000.00 98.01 -2507.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 38671.00 20000.00 193.35 38000.00 101.77 671.00

3412 Sportovní zarízení v majetku o 120832.00 90000.00 134.26 135500.00 89.17 -14668.00

3511 Všeobecná ambulantní péce 121307.91 97000.00 125.06 115900.00 104.67 5407.91

3612 Bytové hospodárství 345987.00 268000.00 129.10 309000.00 111.97 36987.00

3613 Nebytové hospodárství 240574.60 200000.00 120.29 224000.00 107.40 16574.60

3631 Verejné osvetlení 49531.20 0.00 0.00 49500.00 100.06 31.20

3632 Pohrebnictví 6572.00 3000.00 219.07 6500.00 101.11 72.00

3633 Výstavba a údržba místních inž 928019.00 0.00 0.00 928100.00 99.99 -81.00

3636 Územní rozvoj 800.80 0.00 0.00 0.00 0.00 800.80

3639 Komunální služby a územní rozv 3211407.00 2020000.00 158.98 3211200.00 100.01 207.00

3722 Sber a svoz komunálních odpadu 1220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1220.00

3723 Sber a svoz ostatních odpadu ( 293800.00 100000.00 293.80 294000.00 99.93 -200.00

3725 Využívání a zneškodnování komu 44352.50 56000.00 79.20 56000.00 79.20 -11647.50

3745 Péce o vzhled obcí a verejnou 12570.00 0.00 0.00 11500.00 109.30 1070.00

4357 Domovy 39543.54 37000.00 106.87 41000.00 96.45 -1456.46

6112 Zastupitelstva obcí 4200.00 0.00 0.00 3700.00 113.51 500.00

6171 Cinnost místní správy 10769.00 2000.00 538.45 10200.00 105.58 569.00

6310 Obecné príjmy a výdaje z finan 74176.91 101000.00 73.44 101000.00 73.44 -26823.09

6402 Financní vyporádání minulých l 3363.00 0.00 0.00 3400.00 98.91 -37.00

Rozpocet Rozpocet Rozdíl

Skutecnost schválený % upravený %

C E L K E M P R Í J M Y : 24670574.73 20900600.00 118.04 25111800.00 98.24 -441225.27

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15c

zpracováno: 17.04.2012

strana : 2

Záverecný úcet za rok 2011

Celkové VÝDAJE dle paragrafu

Rozpocet Rozpocet

Paragraf Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

2122 Sber a zpracování druhotných s 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 -5000.00

2212 Silnice 3410562.86 3930000.00 86.78 3666700.00 93.01 -256137.14

2219 Ostatní záležitosti pozemních 0.00 320000.00 0.00 320000.00 0.00 -320000.00

2221 Provoz verejné silnicní doprav 96600.00 105000.00 92.00 105000.00 92.00 -8400.00

2310 Pitná voda 14027.00 1010000.00 1.39 287000.00 4.89 -272973.00

2321 Odvádení a cištení odpadních v 1328107.30 1570000.00 84.59 1621000.00 81.93 -292892.70

2412 Záležitosti telekomunikací 0.00 35000.00 0.00 95000.00 0.00 -95000.00

3111 Predškolní zarízení 1407215.00 1356200.00 103.76 1407300.00 99.99 -85.00

3113 Základní školy 4031421.00 3754600.00 107.37 4031600.00 100.00 -179.00

3231 Základní umelecké školy 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00

3314 Cinnosti knihovnické 81840.00 159000.00 51.47 159000.00 51.47 -77160.00

3315 Cinnosti muzeí a galerií 1526.00 5000.00 30.52 5000.00 30.52 -3474.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 13500.00 14000.00 96.43 14000.00 96.43 -500.00

3330 Cinnosti registrovaných církví 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00

3341 Rozhlas a televize 78839.05 43000.00 183.35 90500.00 87.11 -11660.95

3349 Ostatní záležitosti sdelovacíc 38954.00 50000.00 77.91 50000.00 77.91 -11046.00

3392 Zájmová cinnost v kulture 5989.00 50000.00 11.98 50000.00 11.98 -44011.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 201153.00 260000.00 77.37 240000.00 83.81 -38847.00

3412 Sportovní zarízení v majetku o 894067.24 1132000.00 78.98 1190200.00 75.12 -296132.76

3419 Ostatní telovýchovná cinnost 47000.00 52000.00 90.38 52000.00 90.38 -5000.00

3429 Ostatní zájmová cinnost a rekr 51500.00 22000.00 234.09 51500.00 100.00 0.00

3511 Všeobecná ambulantní péce 33910.85 80000.00 42.39 153300.00 22.12 -119389.15

3612 Bytové hospodárství 1694532.61 1691000.00 100.21 1718100.00 98.63 -23567.39

3613 Nebytové hospodárství 230004.92 160000.00 143.75 270500.00 85.03 -40495.08

3631 Verejné osvetlení 406053.34 347000.00 117.02 413500.00 98.20 -7446.66

3632 Pohrebnictví 14970.00 40000.00 37.43 40000.00 37.43 -25030.00

3633 Výstavba a údržba místních inž 4612393.89 3450000.00 133.69 4612800.00 99.99 -406.11

3635 Územní plánování 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 -20000.00

3636 Územní rozvoj 37000.00 35000.00 105.71 37000.00 100.00 0.00

3639 Komunální služby a územní rozv 1890132.00 1230000.00 153.67 2276800.00 83.02 -386668.00

3721 Sber a svoz nebezpecných odpad 17046.00 15000.00 113.64 17100.00 99.68 -54.00

3722 Sber a svoz komunálních odpadu 945446.00 1035000.00 91.35 1029900.00 91.80 -84454.00

3723 Sber a svoz ostatních odpadu ( 5040.00 0.00 0.00 5100.00 98.82 -60.00

3729 Ostatní nakládání s odpady 6000.00 0.00 0.00 72000.00 8.33 -66000.00

3745 Péce o vzhled obcí a verejnou 1316074.83 1208000.00 108.95 1421900.00 92.56 -105825.17

3799 Ostatní ekologické záležitosti 66000.00 0.00 0.00 66000.00 100.00 0.00

4333 Domovy - penzióny pro matky s 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00

4357 Domovy 92186.33 153000.00 60.25 153000.00 60.25 -60813.67

4359 Ostatní služby a cinnosti v ob 11000.00 11000.00 100.00 11000.00 100.00 0.00

5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná c 417990.30 349000.00 119.77 496300.00 84.22 -78309.70

6112 Zastupitelstva obcí 973060.16 1034000.00 94.11 1054000.00 92.32 -80939.84

6149 Ostatní všeobecná vnitrní sprá 0.00 0.00 0.00 10400.00 0.00 -10400.00

6171 Cinnost místní správy 1535471.96 1840100.00 83.45 1845100.00 83.22 -309628.04

6310 Obecné príjmy a výdaje z finan 40433.40 170000.00 23.78 170000.00 23.78 -129566.60

6320 Pojištení funkcne nespecifikov 30870.00 80000.00 38.59 80000.00 38.59 -49130.00

6399 Ostatní financní operace 343816.00 60000.00 573.03 382800.00 89.82 -38984.00

6402 Financní vyporádání minulých l 6552.00 6600.00 99.27 6600.00 99.27 -48.00

 

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15e

zpracováno: 17.04.2012

strana : 1

Záverecný úcet za rok 2011

P R Í J M Y - dle tríd

Rozpocet Rozpocet

Položka Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

Trída: 1 - DANOVÉ PRÍJMY

Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Dan z príjmu fyz.osob ze záv.c 2618354.18 2500000.00 104.73 2500000.00 104.73 118354.18

1112 Dan z príjmu fyz.osob ze sam.v 531986.23 450000.00 118.22 520000.00 102.31 11986.23

1113 Dan z príjmu fyz.osob z kapitá 333985.92 200000.00 166.99 327000.00 102.14 6985.92

1121 Dan z príjmu právnických osob 2870868.35 3000000.00 95.70 3000000.00 95.70 -129131.65

1122 Dan z príjmu právnických osob 337607.00 150000.00 225.07 322800.00 104.59 14807.00

1211 Dan z pridané hodnoty 6005338.00 5800000.00 103.54 6005500.00 100.00 -162.00

1337 Poplatek za komunální odpad 851591.00 844000.00 100.90 844000.00 100.90 7591.00

1341 Poplatek ze psu 36641.00 25000.00 146.56 36000.00 101.78 641.00

1343 Poplatek za užívání verejného 41030.00 40000.00 102.58 40000.00 102.58 1030.00

1344 Poplatek ze vstupného 7214.00 5000.00 144.28 7300.00 98.82 -86.00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3000.00 2000.00 150.00 3000.00 100.00 0.00

1347 Poplatek za provozovaný výhern 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 -20000.00

1351 Odvod z loterií a podobných he 8073.00 20000.00 40.37 20000.00 40.37 -11927.00

1361 Správní poplatky 60680.00 70000.00 86.69 70000.00 86.69 -9320.00

1511 Dan z nemovitostí 1401222.54 1400000.00 100.09 1400000.00 100.09 1222.54

Trída: 1 - DANOVÉ PRÍJMY 15107591.22 14526000.00 104.00 15115600.00 99.95 -8008.78

Trída: 2 - NEDANOVÉ PRÍJMY

Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

2111 Príjmy z poskytování služeb a 1727632.70 1417000.00 121.92 1748500.00 98.81 -20867.30

2112 Príjmy z prodeje zboží (již na 930.00 2000.00 46.50 2000.00 46.50 -1070.00

2122 Odvody príspevkových organizac 477898.00 0.00 0.00 478100.00 99.96 -202.00

2131 Príjmy z pronájmu pozemku 27709.80 21000.00 131.95 26700.00 103.78 1009.80

2132 Príjmy z pronájmu ostatních ne 933475.60 772000.00 120.92 901400.00 103.56 32075.60

2139 Príjmy z pronájmu majetku j.n. 21519.00 7500.00 286.92 7500.00 286.92 14019.00

2141 Príjmy z úroku (cást) 73100.91 100000.00 73.10 100000.00 73.10 -26899.09

2142 Príjmy z podílu na zisku a div 1076.00 1000.00 107.60 1000.00 107.60 76.00

2212 Sankcní platby prijaté od jiný 5200.00 0.00 0.00 4700.00 110.64 500.00

2222 Ostat.príjmy z fin.vypor.predc 8256.00 0.00 0.00 8200.00 100.68 56.00

2223 Príjmy z fin.vypor.min.let mez 3363.00 0.00 0.00 3400.00 98.91 -37.00

2310 Príjmy z prodeje krátkodob.maj 110733.50 50000.00 221.47 116100.00 95.38 -5366.50

2324 Prijaté nekapitálové príspevky 290712.00 0.00 0.00 272000.00 106.88 18712.00

2329 Ostatní nedanové príjmy jinde 101155.00 0.00 0.00 100000.00 101.15 1155.00

2343 Príjmy z úhrad dobývacího pros 110768.00 80000.00 138.46 110000.00 100.70 768.00

Trída: 2 - NEDANOVÉ PRÍJMY 3893529.51 2450500.00 158.89 3879600.00 100.36 13929.51

Trída: 3 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

3111 Príjmy z prodeje pozemku 3033030.00 2000000.00 151.65 3033000.00 100.00 30.00

3113 Príjmy z prodeje ostatního hmo 891000.00 0.00 0.00 891000.00 100.00 0.00

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15e

zpracováno: 17.04.2012

strana : 2

Záverecný úcet za rok 2011

P R Í J M Y - dle tríd

Rozpocet Rozpocet

Položka Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

Trída: 3 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 3924030.00 2000000.00 196.20 3924000.00 100.00 30.00

Trída: 4 - PRIJATÉ DOTACE

Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

4111 Neinvest.prij.transfery z všeo 10375.00 0.00 0.00 10400.00 99.76 -25.00

4112 Neinv.prij.transfery ze st.roz 847500.00 847500.00 100.00 847500.00 100.00 0.00

4116 Ostatní neinvestic.prijaté tra 607038.00 566600.00 107.14 625100.00 97.11 -18062.00

4121 Neinvesticní prijaté transfery 80998.00 90000.00 90.00 90000.00 90.00 -9002.00

4122 Neinvesticní prijaté transfery 179513.00 0.00 0.00 179600.00 99.95 -87.00

4213 Investicní prijaté transfery z 20000.00 420000.00 4.76 440000.00 4.55 -420000.00

Trída: 4 - PRIJATÉ DOTACE 1745424.00 1924100.00 90.71 2192600.00 79.61 -447176.00

rozpocet rozpocet

C E L K E M P R Í J M Y skutecnost schválený % upravený % rozdíl

24670574.73 20900600.00 118.04 25111800.00 98.24 -441225.27

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15e

zpracováno: 17.04.2012

strana : 1

Záverecný úcet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tríd

Rozpocet Rozpocet

Položka Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

Trída: 5 - BEŽNÉ VÝDAJE

Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

5011 Platy zamestnancu v pracovním 1721189.00 2666000.00 64.56 1874000.00 91.85 -152811.00

5021 Ostatní osobní výdaje 112007.00 113000.00 99.12 122000.00 91.81 -9993.00

5023 Odmeny clenu zastupitelstev ob 748232.00 0.00 0.00 805000.00 92.95 -56768.00

5029 Ostatní platby za provedenou p 5457.00 10000.00 54.57 10000.00 54.57 -4543.00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a pr 565998.00 618000.00 91.59 631700.00 89.60 -65702.00

5032 Povinné pojistné na verejné zd 226194.00 249000.00 90.84 251500.00 89.94 -25306.00

5038 Povinné pojistné na úrazové po 7374.00 10000.00 73.74 10000.00 73.74 -2626.00

5131 Potraviny 13984.00 0.00 0.00 15600.00 89.64 -1616.00

5132 Ochranné pomucky 113.40 7000.00 1.62 3500.00 3.24 -3386.60

5134 Prádlo, odev a obuv 10077.00 5000.00 201.54 13200.00 76.34 -3123.00

5136 Knihy, ucební pomucky a tisk 43031.00 54000.00 79.69 54000.00 79.69 -10969.00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 308237.40 205000.00 150.36 341700.00 90.21 -33462.60

5139 Nákup materiálu jinde nezaraze 392109.41 413000.00 94.94 485200.00 80.81 -93090.59

5141 Úroky vlastní 75174.00 300000.00 25.06 351000.00 21.42 -275826.00

5151 Studená voda 161618.00 150000.00 107.75 188700.00 85.65 -27082.00

5153 Plyn 556428.42 535000.00 104.01 684900.00 81.24 -128471.58

5154 Elektrická energie 1129196.00 1216000.00 92.86 1262800.00 89.42 -133604.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 183931.07 185000.00 99.42 213800.00 86.03 -29868.93

5161 Služby pošt 8732.00 16000.00 54.58 16100.00 54.24 -7368.00

5162 Služby telekomunikací a radiok 39681.20 50000.00 79.36 55800.00 71.11 -16118.80

5163 Služby penežních ústavu 111858.40 173000.00 64.66 198300.00 56.41 -86441.60

5167 Služby školení a vzdelávání 15308.00 47000.00 32.57 37400.00 40.93 -22092.00

5169 Nákup ostatních služeb 1711008.60 1725000.00 99.19 2041800.00 83.80 -330791.40

5171 Opravy a udržování 834418.60 1585000.00 52.64 1698400.00 49.13 -863981.40

5172 Programové vybavení 0.00 60000.00 0.00 41800.00 0.00 -41800.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahranicn 13019.00 24000.00 54.25 33200.00 39.21 -20181.00

5175 Pohoštení 33678.00 57000.00 59.08 56000.00 60.14 -22322.00

5176 Úcastnické poplatky na konfere 1584.00 0.00 0.00 1600.00 99.00 -16.00

5179 Ostatní nákupy jinde nezarazen 1690.00 0.00 0.00 1700.00 99.41 -10.00

5191 Zaplacené sankce 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

5192 Poskytnuté neinvesticní príspe 169079.00 4000.00 4226.98 174000.00 97.17 -4921.00

5193 Výdaje na dopravní územní obsl 96600.00 100000.00 96.60 100000.00 96.60 -3400.00

5194 Vecné dary 39046.00 67000.00 58.28 50300.00 77.63 -11254.00

5222 Neinvesticní transfery obcansk 89500.00 66000.00 135.61 95500.00 93.72 -6000.00

5223 Neinvesticní transfery církvím 26000.00 28000.00 92.86 28000.00 92.86 -2000.00

5229 Ost.neinvesticní transfery nez 7677.60 15000.00 51.18 15000.00 51.18 -7322.40

5321 Neinvesticní transfery obcím 4574.66 20000.00 22.87 20000.00 22.87 -15425.34

5329 Ost.neinvest.transfery verejný 35000.00 35000.00 100.00 35000.00 100.00 0.00

5331 Neinvesticní príspevky zrízený 4872098.00 5110800.00 95.33 4872300.00 100.00 -202.00

5336 Neinvesticní transfery zrízený 566538.00 0.00 0.00 566600.00 99.99 -62.00

5339 Neinvesticní transfery cizím p 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00

5362 Platby daní a poplatku státním 418487.00 145000.00 288.61 469800.00 89.08 -51313.00

5363 Úhrady sankcí jiným rozpoctum 4000.00 0.00 0.00 4000.00 100.00 0.00

5366 Výdaje z fin.vypor.min.let mez 6552.00 6600.00 99.27 6600.00 99.27 -48.00

5424 Náhrady mezd v dobe nemoci 10728.00 69100.00 15.53 16800.00 63.86 -6072.00

5492 Dary obyvatelstvu 95000.00 130000.00 73.08 130000.00 73.08 -35000.00

5499 Ostatní neinvest.transfery oby 60500.00 0.00 0.00 69100.00 87.55 -8600.00

5901 Nespecifikované rezervy 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15e

zpracováno: 17.04.2012

strana : 2

Záverecný úcet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tríd

Rozpocet Rozpocet

Položka Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

Trída: 5 - BEŽNÉ VÝDAJE 15537808.76 16274500.00 95.47 18168800.00 85.52 -2630991.24

Trída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Skutecnost schválený % upravený % Rozdíl

6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 -20000.00

6121 Budovy, haly a stavby 10122991.48 9730000.00 104.04 10472000.00 96.67 -349008.52

6122 Stroje, prístroje a zarízení 0.00 0.00 0.00 60000.00 0.00 -60000.00

6130 Pozemky 777485.80 875000.00 88.86 1105200.00 70.35 -327714.20

Trída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10900477.28 10625000.00 102.59 11657200.00 93.51 -756722.72

rozpocet rozpocet

C E L K E M V Ý D A J E skutecnost schválený % upravený % rozdíl

26438286.04 26899500.00 98.29 29826000.00 88.64 -3387713.96

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15z

zpracováno: 17.04.2012

strana : 1

Záverecný úcet za rok 2011

Financování

Název položky Výsledek od Schválený Upravený

text Položka zacátku roku rozpocet % rozpocet %

Zmena stavu krátkodobých prostredku na bank.úctech (+/-) 8115 2559711.31 7054900.00 36.28 5770200.00 44.36

Uhrazené splátky dlouhodobých prij.pujc.prostredku (-) 8124 -792000.00 -1056000.00 75.00 -1056000.00 75.00

F I N A N C O V Á N Í (soucet za trídu 8) 8000 1767711.31 5998900.00 29.47 4714200.00 37.50

 

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15s

zpracováno: 17.04.2012

strana : 1

Záverecný úcet za rok 2011

- Porovnání aktiv a pasiv

2009 2010 2011

A K T I V A

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 191.962,60 191.962,60

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 258.725,00 358.245,00

021 Stavby 163.846.601,27 175.629.925,56

022 Samost.movité veci a soubory movit.vecí 10.512.166,99 9.964.373,79

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4.443.280,17 4.957.603,43

031 Pozemky 10.873.032,95 11.331.711,20

041 Nedokoncený dlouhodobý nehmotný majetek 149.500,00 0,00

042 Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek 8.390.276,51 4.374.379,70

069 Ostatní dlouhodobý financní majetek 1.800,00 1.800,00

078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -191.962,60 -191.962,60

079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0,00 -59.700,00

081 Oprávky ke stavbám 0,00 -43.047.716,00

082 Oprávky k sam.mov.vecem a soub.mov.vecí 0,00 -3.096.972,17

088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -4.443.280,17 -4.957.603,43

112 Materiál na sklade 42.868,91 40.393,26

193 Opr.pol.k posk.návr.fin.výpomocem krátk. -3.848.676,69 -3.848.676,69

194 Opravné položky k odberatelum -9.866,30 -910,50

231 Základní bežný úcet územ.samospr.celku 9.588.647,04 7.091.116,64

236 Bežné úcty fondu územních samospr.celku 46.814,88 -15.366,03

263 Ceniny 1.548,00 508,00

311 Odberatelé 74.662,00 32.039,00

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 735.613,74 840.897,66

315 Jiné pohledávky z hlavní cinnosti 9.902,00 6.650,00

346 Pohledávky za vybr.ústr.vlád.institucemi 3.363,00 18.000,00

388 Dohadné úcty aktivní 76.547,50 77.123,00

469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 3.848.676,69 3.848.676,69

471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery 0,00 0,00

501 Spotreba materiálu 624.367,61 1.014.890,01

502 Spotreba energie 1.806.901,39 1.837.771,20

504 Prodané zboží 1.855,34 2.475,65

511 Opravy a udržování 4.127.855,20 740.597,92

512 Cestovné 1.282,00 13.019,00

513 Náklady na reprezentaci 28.612,84 0,00

518 Ostatní služby 1.845.193,16 2.383.011,07

521 Mzdové náklady 2.769.516,00 2.611.113,00

524 Zákonné sociální pojištení 841.817,00 800.280,00

527 Zákonné sociální náklady 51.000,00 47.000,00

528 Jiné sociální náklady 22.443,00 25.940,00

538 Jiné dane a poplatky 93.366,00 43.343,00

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 100,00

542 Jiné pokuty a penále 0,00 4.000,00

543 Dary 38.821,00 307.530,18

549 Ostatní náklady z cinnosti 70.987,70 9.164,90

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 6.000,00 1.800.525,20

554 Prodané pozemky 200.131,85 126.521,37

556 Tvorba a zúctování opravných položek 6.747,10 -8.955,80

557 Náklady z vyrazených pohledávek 0,00 8.495,00

562 Úroky 126.133,05 75.174,00

569 Ostatní financní náklady 130.743,10 116.718,40

572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 4.524.062,17 5.177.405,26

591 Dan z príjmu 134.212,00 945.955,00

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15s

zpracováno: 17.04.2012

strana : 2

Záverecný úcet za rok 2011

- Porovnání aktiv a pasiv

2009 2010 2011

P A S I V A

211 0,00 0,00

213 0,00 0,00

214 0,00 0,00

215 0,00 0,00

217 0,00 0,00

218 0,00 0,00

272 0,00 0,00

321 Dodavatelé 220.142,55 158.255,00

324 Krátkodobé prijaté zálohy 4.000,00 13.848,00

331 Zamestnanci 168.762,00 194.960,00

336 Zúct.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 86.589,00 97.339,00

342 Jiné prímé dane 21.865,00 20.445,00

343 Dan z pridané hodnoty -456,00 -20.776,56

374 Krátkodobé prijaté zálohy na transfery 6.552,00 10.375,00

378 Ostatní krátkodobé závazky 6.241,00 5.842,00

379 0,00 0,00

384 Výnosy príštích období 134.212,00 757.340,00

389 Dohadné úcty pasivní 788.810,00 763.941,50

401 Jmení úcetní jednotky 141.331.654,20 150.892.273,11

403 Transfery na porízení dlouhodob. majetku 61.176.872,00 51.660.003,00

406 Ocenovací rozdíly pri prv.použití metody -9.080.571,70 -55.569.349,07

410 0,00 0,00

419 Ostatní fondy 46.814,88 50.814,97

420 0,00 0,00

430 0,00 0,00

432 Nerozdel.zisk, neuhraz.ztráta minul.let 0,00 3.105.874,56

440 0,00 0,00

452 Prij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 5.275.600,00 4.483.600,00

454 Závazky z pronájmu 13.842,00 27.861,00

455 Dlouhodobé prijaté zálohy 1.295.400,00 2.949.200,00

472 Dlouhodobé prijaté zálohy na transfery 0,00 0,00

474 0,00 0,00

574 -96.800,00 0,00

602 Výnosy z prodeje služeb 1.624.630,88 1.646.769,06

603 Výnosy z pronájmu 879.597,51 902.402,57

604 Výnosy z prodaného zboží 294,70 4.741,46

605 Výnosy ze správních poplatku 79.320,00 60.680,00

606 Výnosy ze místních poplatku 963.904,00 935.421,00

609 Jiné výnosy z vlastních výkonu 80.655,83 373.067,15

631 Výnosy z dane z príjmu fyzických osob 3.422.595,71 3.414.700,33

632 Výnosy z dane z príjmu právnických osob 3.065.695,39 3.293.388,35

634 Výnosy z dane z pridané hodnoty 6.336.659,00 6.005.338,00

636 Výnosy z majetkových daní 1.416.521,89 1.385.952,54

642 Jiné pokuty a penále 6.800,00 7.700,00

644 Výnosy z prodeje materiálu 1.591,60 0,00

646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 6.000,00 742.470,38

647 Výnosy z prodeje pozemku 84.430,00 1.375.230,00

649 Ostatní výnosy z cinnosti 931.178,94 638.177,21

662 Úroky 107.528,62 73.100,91

665 Výnosy z dlouhodobého financního majetku 831,00 1.076,00

669 Ostatní financní výnosy 3.642,00 0,00

671 1.139.178,00 0,00

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15s

zpracováno: 17.04.2012

strana : 3

Záverecný úcet za rok 2011

- Porovnání aktiv a pasiv

2009 2010 2011

672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferu 503.667,00 1.166.511,00

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15t

zpracováno: 17.04.2012

strana : 1

Záverecný úcet za rok 2011

- Porovnání závazku

2009 2010 2011

Z Á V A Z K Y

321 Dodavatelé 220.142,55 158.255,00

324 Krátkodobé prijaté zálohy 4.000,00 13.848,00

331 Zamestnanci 168.762,00 194.960,00

336 Zúct.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 86.589,00 97.339,00

342 Jiné prímé dane 21.865,00 20.445,00

343 Dan z pridané hodnoty -456,00 -20.776,56

379 0,00 0,00

Obec Šitborice KEO 7.94b / Uc15u

zpracováno: 17.04.2012

strana : 1

Záverecný úcet za rok 2011

- Porovnání pohledávek

2009 2010 2011

P O H L E D Á V K Y

Zpět | Tisk