Zápis z jednání ZO ze dne: 21.4.2008

Dne 21.4.2008 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 12

konaného dne 21.4. 2008

 

Přítomní: viz prezenční listina přítomno 11. členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Jaroslava Krušinová

Ing. Pavel Halas

 

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Josef Rozkydal

Ing. Josef Zelinka

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.Starosta navrhuje navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další 2 body jednání:

 • stanovení ceny zasíťovaných obecních pozemků

Hlasováno: PRO - 11 hlasů, 0, 0.

 • stanovení počtu členů školské rady

Hlasováno: PRO - 11 hlasů, 0, 0.

 

Program jednání

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

2. Zpráva o činnosti rady obce

3. Rozpočtové opatření č. 1

4. Prodej obecních pozemků

5. Prodejní ceny zasíťovaných stavebních pozemků

6. Stanovení počtu členů školské rady

7. Diskuse

8. Usnesení

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 17.3.2008 přednesl Ing. Roman Guráň

ZO bere na vědomí.

 

2.) Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí.

 

3.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1, 21.4.2008. Rozpočtová rezerva se snižuje o 426.200,- Kč.

Hlasováno: PRO – 11 hlasů, 0,0,

 

4.) Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecních pozemků:

 1.  

 2. a) Schvaluje prodej části pozemku parc.č. 792 v k. ú. Šitbořice, ostatní plocha, asi 80 m2 za cenu 120,-- Kč za 1 m2 manželům Konečným. K sepsání kupní smlouvy musí být předložen geometrický plán. Od okraje schodů k nové hranici pozemku manželů Konečných zůstane 0,80 m.

 3. Hlasováno: PRO – 11 hlasů, 0,0,

 1.  

b) Schvaluje prodej pozemku parc. č. 61 v k. ú. Šitbořice – ostatní plocha o výměře

 1. 158 m2 za cenu Kč 120,-- za l m2 Romanu Zoubkovi.

 2. Hlasováno: PRO – 11 hlasů, 0,0,

 3. Neschvaluje prodej pozemku parc.č. 65 v k. ú. Šitbořice – ostatní plocha o výměře 274 m2, Romanu Zoubkovi.

 4. Hlasováno: PRO – 0 hlasů, PROTI 11 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů.

 5.  

 6. c) Schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1262 v k.ú. Šitbořice, ostatní plocha o výměře asi 4,6 m2 za Kč 120,-- za l m2, Aloisu Kaňovi. K sepsání kupní smlouvy musí být předložen geometrický plán.

 1. Hlasováno: PRO – 11 hlasů, 0,0,

 1.  

 2. d) Neschvaluje prodej části pozemku parc.č.592 v k.ú. Šitbořice, manželům Schubertovým.

 3. Hlasováno: PRO – 0 hlasů, PROTI 11 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů.

 4.  

 5. Neschvaluje výměnu pozemků parc.č. 5532 o výměře 33m2 a parc.č. 10842 o výměře 96 m2 za část. pozemku parc.č. 1261 o výměře 129 m2, vše v k. ú. Šitbořice, Františku Fraňkovi.

 6. Hlasováno: PRO – 0 hlasů, PROTI 11 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů.

 7.  

5.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodejní ceny stavebních pozemků obce, které jsou zasíťované a to:

 1. na stavbu nového rodinného domu Kč 120,-- za 1 m2

 2. na garáže a lisovny Kč 400,-- za 1 m2

 3. na ostatní stavby Kč 250,-- za 1 m2

 4. stavby na obecním pozemku bez stavebního povolení pětinásobek výše uvedeních cen

Tyto ceny jsou platné od následně doručených žádostí.

Hlasováno: PRO – 11 hlasů, 0,0,

 

6.) Zastupitelstvo obce projednalo počet členů školské rady. Předložený návrh šesti členná školní rada - 2 členové škola, 2 členové obec, 2 členové rodiče.

Z.O. schvaluje.

 1. Hlasováno: PRO – 11 hlasů, 0,0,

 

7.) Starosta obce Antonín Lengál otevřel diskusi.

První dotaz byl směřován na zavádění IDS v naší obci.

Odpovědí starosty byla pozvánka na veřejnou schůzi v sokolovně 25.4.2008 v 18,00 hod. s firmou Kordis, která u nás IDS zavádí.

Další dotaz byl na opravu chodníku u autobusové zastávky na ulici Brněnská.

 

Návrh usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 21.4.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl Ing. Josef Zelinka.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,00 hod.

Milan N ě m e č e k                                                         Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                                                 starosta obce

 

Ověřovatelé:

Jaroslava Krušinová

Ing. Pavel Halas

 

Souhrn usnesení ze zastupitelstva obce, které se konalo dne 21.04.2008 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

 1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 17.03.2008

 2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

 3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1

 4.  

 1. Schvaluje prodej části pozemku parc.č. 792 v k. ú. Šitbořice, ostatní plocha, asi 80 m2 za cenu 120,-- Kč za 1 m2 manželům Konečným. K sepsání kupní smlouvy musí být předložen geometrický plán.

 2. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 61 v k. ú. Šitbořice – ostatní plocha o výměře 158 m2 za cenu Kč 120,-- za l m2 Romanu Zoubkovi.

 3. Neschvaluje prodej pozemku parc.č. 65 v k. ú. Šitbořice – ostatní plocha o výměře 274 m2, Romanu Zoubkovi.

 4. Schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1262 v k.ú. Šitbořice, ostatní plocha o výměře asi 4,6 m2 za Kč 120,-- za l m2, Aloisu Kaňovi. K sepsání kupní smlouvy musí být předložen geometrický plán.

 5. Neschvaluje prodej části pozemku parc.č.592 v k.ú. Šitbořice, manželům Schubertovým.

 6. Neschvaluje výměnu pozemků parc.č. 5532 o výměře 33m2 a parc.č. 10842 o výměře 96 m2 za část. pozemku parc.č. 1261 o výměře 129 m2, vše v k. ú. Šitbořice, Františku Fraňkovi.

 1. Schvaluje prodejní ceny stavebních pozemků obce, které jsou zasíťované a to:

 1. na stavbu nového rodinného domu Kč 120,-- za 1 m2

 2. na garáže a lisovny Kč 400,-- za 1 m2

 3. na ostatní stavby Kč 250,-- za 1 m2

 4. stavby na obecním pozemku bez

stavebního povolení pětinásobek výše uvedeních cen

Tyto ceny jsou platné od následně doručených žádostí.

 1. ZO schvaluje šest členů školské rady při ZŠ Šitbořice.

 

 

Milan N ě m e č e k                                              Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                                   starosta obce

 

Zpět | Tisk