Zápis z jednání ZO ze dne: 17.3.2008

Dne 17.3.2008 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 11 konaného dne 17. března 2008

 

Přítomní: viz prezenční listina přítomno 13. členů zastupitelstva

Volba ověřovatelů zápisu: navržení – Miroslava Kominacká

Hana Navrátilová

 

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

Volba návrhové komise: navržení – Ing. Jiří Kaňa

Ing. Roman Guráň

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

Starosta navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další 2 body jednání:

 • žádost o dotaci pro ZŠ Šitbořice z evropských fondů

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 • žádost o využití rezervního fondu MŠ Šitbořice

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 • vypustit z programu jednání bod č. 9 podle pozvánky

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 17.12.2007 přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

2.) Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí.

3.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

4.) Zastupitelstvo obce schválilo plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2008.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

5.) Zastupitelstvo obce schválilo inventarizaci majetku k 31.12.2007.

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0,

 

6.) Zastupitelstvo pojednalo zvýšení odměn neuvolněným členům ZO. Schválilo v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 následovně výši odměn:

místostarosta 9 900,--

člen ZO 450,--

člen rady 1 200,--

předseda výboru, komise 1 100,--

člen rady a předseda výboru, komise 1 850,--

Odměny jsou měsíční, podléhají zdanění a odvodu zdravotního pojištění a budou v této výši vypláceny od 01.04.2008

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 

7.) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2008, který přednesl: Ing. Pavel Halas.

Starosta obce přednesl změny v rozpočtu obce:

 1. a.) zvýšit výdaje na zastavovací studii na ul. Tocháčkova par. 3612 pol. 6119

 2. o 2 tis. Kč převodem z rezervy.

 3. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 4. b.) zvýšit fin. prostředky na vypracování rozpočtu na nástavbu učeben v ZŠ na par. 3113 pol. 6121 o 5 tis. Kč převodem z rezervy.

 5. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 6. c.) zvýšit výdaje o rizikové kácení stromů na par. 3745 pol. 5169 o 10 tis. Kč z rezervy.

 7. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 8. d.) zvýšit fin. prostředky (podle nařízení vlády č. 79/2008 Sb.) na par. 6112 pol. 5023– odměny členům zastupitelstva o 42 tis. Kč, a to převodem finančních prostředků z par. 6171 pol. 5163 ve výši 37 tis. Kč a dále z rezervy ve výši 5 tis. Kč.

 9. Zároveň zvýšit výdaje na pol. 5031 sociální pojištění o 6 tis. Kč a na pol. 5032 zdravotní pojištění o 4 tis. Kč převodem z rezervy.

 10. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 11. e.) zvýšit fin. prostředky paragrafu 3412 – tělovýchova, sokolovna na položce 5011 mzdy zaměstnanců o 7 tis. Kč a zároveň na pol. 5031 sociální pojištění o 3 tis. Kč a pol. 5032 zdravotní pojištění o 1 tis. Kč., a to převodem fin. prostředků z rezervy.

 12. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 13. f.) Přesunout fin. prostředky na výdaje s nakládáním s obecním majetkem na par. 3639 pol 5163 – pojištění ve výši 100 tis. Kč, a to z:

par. 3111 pol. 5163 ve výši 18 tis. Kč

3113 5163 5 tis. Kč

3392 5163 15 tis. Kč

3412 5163 10 tis. Kč

3511 5163 3 tis. Kč

3612 5163 5 tis. Kč

3613 5163 6 tis. Kč

3745 5163 8 tis. Kč

5512 5163 30 tis. Kč

 1. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 2. h.) Zvýšit fin. prostředky na par. 3745 – veřejná zeleň pol. 5139 – materiál o 25 tis. Kč na nákup nových gum na přívěs a na nákup držáku na rezervu na přívěs, a to převodem z rezervy.

 3. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

ch.) Zvýšit prostředky na pol. 1122 DPPO za obce o 321,4 tis. Kč a o stejnou částku navýšit par. 6399 pol 5362. Jedná se pouze o účetní operaci.

 1. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

Celkem je z rezervy na jednotlivé paragrafy a položky přesunuto 68 tisíc Kč.

Hlasování o rozpočtu obce na rok 2008 včetně výše uvedených schválených změn:

Hlasování : Pro 13 hlasů, 0, 0.

Rozpočet na rok 2008 byl schválen jednomyslně.

8.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku parc.č. 9401 o výměře 186 m2 v k. ú. Šitbořice – ostatní plocha silnice, na JMK Brno.

 1. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 2. 9.) ZO projednalo a schválilo snížení poplatku za připojení kabelové televize na Kč 2000,-- a to trvale a zároveň schvaluje zvýšení měsíčního poplatku za užívání kabelové televize o 20,- Kč tj. čtvrtletně o 60,- Kč (celkem měsíčně na 136,- Kč, čtvrtletně na 408,- Kč).

 3. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 4. 10.) ZO souhlasí s tím, že Obec Šitbořice podává žádost do ROP JIHOVÝCHOD na nástavbu učeben, vybudování víceúčelového hřiště, opravy sportovní plochy v Sokolovně a vybavení učeben ICT. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 5. 11.) ZO souhlasí s financováním minimálně prvních dvou etap projektu včetně vlastního podílu. Vlastní podíl činí 7,5 %, etapa činí minimálně 10 % celkových nákladů projektu ROP.

 6. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 

12.) ZO projednalo a souhlasí s použitím rezervního fondu MŠ Šitbořice ve výši Kč 253 000,- Kč na výměnu oken v MŠ.

 1. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.

 2. 13.) ZO projednalo a schvalilo zakoupení věcného daru pro odcházející dlouholetou účetní obce paní Miluši Zelinkovou, ve výši 3 000,- Kč.

 3. Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0,0.14.) Starosta obce Antonín Lengál zahájil diskusi:

informoval občany o škodách, které způsobila vichřice z 1.3.2008, dále informoval občany o internetu v kabelové televizi.15.) Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 17.3.2008 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl Ing. Roman Guráň.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z veřejného zasedání.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,40 hod.

Zapsal:

Milan Němeček

místostarosta obce

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

Ověřovatelé:

Miroslava Kominacká

Hana Navrátilová

 

Souhrn usnesení ze zastupitelstva obce, které se konalo dne 17.03.2008 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 17.12.2007

 2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

 3. ZO schvaluje pořízení změny č. 4 ÚPN SÚ Šitbořice

 4. ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru

 5. ZO schvaluje inventarizaci majetku obce k 31.12.2007

 6. ZO schvaluje zvýšení odměn neuvolněným členům ZO v souladu s nařízením vlády č.79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a to následovně:

místostarosta 9 900,--

člen ZO 450,--

člen rady 1 200,--

předseda výboru, komise 1 100,--

člen rady a předseda výboru, komise 1 850,--

Odměny jsou měsíční, podléhají zdanění a odvodu zdravotního pojištění a budou v této výši vypláceny od 01.04.2008

 1. ZO schvaluje rozpočet na rok 2008 včetně následujících změn:

 1. zvýšit výdaje na zastavovací studii na ul. Tocháčkova par. 3612 pol. 6119 o 2 tis. Kč převodem z rezervy

 2. zvýšit fin. prostředky na vypracování rozpočtu na nástavbu učeben v ZŠ

na par. 3113 pol. 6121 o 5 tis. Kč převodem z rezervy

 1. zvýšit výdaje o rizikové kácení stromů na par. 3745 pol. 5169 o 10 tis. Kč z rezervy

 2. zvýšit fin. prostředky (podle nařízení vlády č. 79/2008 Sb.) na par. 6112 pol. 5023– odměny členům zastupitelstva o 42 tis. Kč, a to převodem finančních prostředků z par. 6171 pol. 5163 ve výši 37 tis. Kč a dále z rezervy ve výši 5 tis. Kč.

 3. Zároveň zvýšit výdaje na pol. 5031 sociální pojištění o 6 tis. Kč a na pol. 5032 zdravotní pojištění o 4 tis. Kč převodem z rezervy.

 4. zvýšit fin. prostředky paragrafu 3412 – tělovýchova, sokolovna na položce 5011 mzdy zaměstnanců o 7 tis. Kč a zároveň na pol. 5031 sociální pojištění o 3 tis. Kč a pol. 5032 zdravotní pojištění o 1 tis. Kč., a to převodem fin. prostředků z rezervy.

 5. Přesunout fin. prostředky na výdaje s nakládáním s obecním majetkem na par. 3639 pol 5163 – pojištění ve výši 100 tis. Kč, a to z:

par. 3111 pol. 5163 ve výši 18 tis. Kč

3113 5163 5 tis. Kč

3392 5163 15 tis. Kč

3412 5163 10 tis. Kč

3511 5163 3 tis. Kč

3612 5163 5 tis. Kč

3613 5163 6 tis. Kč

3745 5163 8 tis. Kč

5512 5163 30 tis. Kč

 1. Zvýšit fin. prostředky na par. 3745 – veřejná zeleň pol. 5139 – materiál o 25 tis. Kč na nákup nových gum na přívěs a na nákup držáku na rezervu na přívěs, a to převodem z rezervy.

ch) Zvýšit prostředky na pol. 1122 DPPO za obce o 321,4 tis. Kč

a o stejnou částku navýšit par. 6399 pol 5362. Jedná se o účetní operaci.

Celkem je z rezervy na jednotlivé paragrafy a položky přesunuto 68 tisíc Kč.

 1. ZO schvaluje snížení poplatku za připojení kabelové televize na Kč 2000,-- a to trvale a zároveň schvaluje zvýšení měsíčního poplatku za užívání kabelové televize o Kč 20,-- tj. čtvrtletně o Kč 60,-- (celkem měsíčně Kč 136,--, čtvrtletně Kč 408,--)

 2. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 9401 o výměře 186 m2 v k. ú. Šitbořice – ostatní plocha silnice, na JMK Brno.

 3. ZO souhlasí s tím, že Obec Šitbořice podává žádost do ROP JIHOVÝCHOD na nástavbu učeben, vybudování víceúčelového hřiště, opravy sportovní plochy v Sokolovně a vybavení učeben ICT.

 4. ZO souhlasí s financováním minimálně prvních dvou etap projektu včetně vlastního podílu. Vlastní podíl činí 7,5 %, etapa činí minimálně

10 % celkových nákladů projektu ROP.

 1. ZO souhlasí s použitím rezervního fondu MŠ Šitbořice ve výši

Kč 253 000,-- na výměnu oken v MŠ.

 1. ZO schvaluje zakoupení věcného daru pro odcházející dlouholetou účetní obce paní Miluši Zelinkovou, ve výši Kč 3 000,--.

 

 

Milan N ě m e č e k                                                   Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                                      starosta obce

 

Zpět | Tisk