Výroční zpráva za rok 2011

 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZA ROK   2011

 

 

o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

v platném znění ( dále jen zákona)

 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona zveřejňuje Obec Šitbořice jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona, obsahující následující údaje:

 

●      počet podaných žádostí o informace                                                   celkem  1

●      počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                   celkem  0       

●      počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti            celkem  0

●      opis podstatných částí každého rozsudku soudu                                 celkem  0

●      počet stížností podaných podle § 16a                                                  celkem  0

 

Nebylo zahájeno a z tohoto důvodu ani ukončeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona.

 

Lze konstatovat, že institut písemných dotazů za rok 2011 byl využívaný minimálně, většina dotazů byla vyřizována ústní cestou nebo telefonicky.

 

Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buď oproti žádosti,  nebo prostým zveřejněním. Zveřejňování informací bylo prováděno s využitím úřední desky, prostřednictvím webové stránky (www.sitborice.cz) a prostřednictvím periodika Štengaráček, který je dodáván do domácností zdarma.

 

Tato výroční zpráva je zveřejněna v tištěné podobě na úřední desce a na oficiálních webových stránkách Obce Šitbořice: www.sitborice.cz

 

 

V Šitbořicích dne 17.01.2012                                                                  

 

 Antonín  Lengál, starosta obce

 

                                                                                                                                                    

Vyvěšeno: 17.01.2012

Elektronicky: 17.01.2012

Sňato:

Zpět | Tisk