Zápis z jednání ZO ze dne: 17.12.2007

Dne 17.12.2007 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 10

konaného dne 17.prosince 2007

 

Přítomní: viz prezenční listina přítomno 12 členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu:

navrženi – Marie Jelínková, Jiří Daniel

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise:

navrženi – Jaroslava Krušinová, Miroslava Kominacká

ZO hlasovalo PRO – 12hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.Starosta navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další 2 body jednání:

 • vyřazení majetku příspěvkových organizací MŠ Šitbořice a ZŠ Šitbořice

 • schválení odvodu příspěvkových organizací zřizovateli

Hlasováno: PRO – 12hlasů, 0,0,

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1.) Kontrola usnesení z minulého zasedání 26.11. 2007: přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2.) Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3.) Ing. Pavel Halas přednesl návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2007. Rozpočtová rezerva se sníží o 34.500,- Kč na 3.724.000,- Kč.

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6.

Hlasováno PRO – 12 hlasů, 0, 0

Písemné rozpočtové opatření je přiloženo k zápisu.

 

- 2 -

4.) Starosta přednesl návrh rozpočtového provizoria na rok 2008.

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008.

Hlasováno PRO - 12 hlasů

Písemné rozpočtové provizorium je přiloženo k zápisu.

 

5.) Zastupitelstvo projednalo prodej části pozemku o výměře asi 162 m2 parc.č. 679 v k. ú. Šitbořice, který se nachází podél domu č.p. 462 na ulici Domaninská. Pozemek by byl využit k rozšíření domu č.p. 462.

Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku. V územním plánu obce není výše uvedená parcela určená k zástavbě.

Hlasováno PRO - 0 hlasů, PROTI - 8 hlasů, ZDRŽEL SE - 4 hlasy.

 

6.) ZO projednalo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou Starex, spol. s r.o., se sídlem Moutnice 103, IČ 41603109 včetně prodeje těchto pozemků: Jedná se o:

část pozemku parc.č. 11098

část pozemku parc.č. 11106

část pozemku parc.č. 11107

část pozemku parc.č. 11112

část pozemku parc.č. 11113

část pozemku parc.č. 11118

část pozemku parc.č. 11119

část pozemku parc.č. 11124

část pozemku parc.č. 11125

část pozemku parc.č. 11130

část pozemku parc.č. 11131

část pozemku parc.č. 11136

vše orná půda, které jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice,nachází se v trati Strážky, a jsou vymezeny zastavovací studií na stavbu rodinných domů a územním plánem obce.

ZO schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s firmou STAREX, spol. s r.o., se sídlem Moutnice 103, IČ 41603109 .

Hlasováno PRO - 12 hlasů, 0, 0. Návrh smlouvy je přiložen k zápisu.

 

7.) ZO projednalo pronájem částí pozemků parc.č. 10904 a 10906 o celkové výměře asi 801 m2 Mikroregionu Hustopečsko za cenu Kč 1,--za l m2 a rok s účinností od 1.1.2008 k vybudování sběrného dvora, a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva se

- 3 -

uzavírá na dobu neurčitou.

Hlasováno PRO - 12 hlasů, 0, 0.

 

8.) Zastupitelstvo projednalo vyřazení majetku příspěvkových organizací Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, v celkové výši Kč 15 371,20 a Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, v celkové výši Kč 179 888,31

po provedené inventuře v těchto organizacích.

ZO souhlasí s vyřazením majetku.

Hlasováno PRO 12 - hlasů, 0, 0,

 1. 9.) Dále zastupitelstvo projednalo odvod ve výši Kč 405 878,-- příspěvkové organizace Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531 do rozpočtu zřizovatele.

A odvod ve výši Kč 57 888,-- příspěvkové organizace Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485 do rozpočtu zřizovatele.

ZO souhlasí s odvodem do rozpočtu zřizovatele.

Hlasováno PRO - 12 hlasů, 0, 0,

10.) Starosta obce Antonín Lengál zahájil diskusi:

informoval občany o dokončení chodníků na hřbitově, parkoviště u kostela a o proběhlé kontrole výčepů a nalévání alkoholu mladistvým Policií ČR v naší vesnici.

11.) Návrh usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 26.10.2007 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesla Miroslava Kominacká.

Hlasováno PRO – 12hlasů, 0, 0. Písemné usnesení tvoří součást zápisu.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,15 hod.

 

Zapsal: Milan Němeček

místostarosta obce

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

Usnesení ze zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo v pondělí dne 17.12.2007 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

 1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 26.11.2007

 2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

 3. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6

 4. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008

 5. ZO neschvaluje prodej části pozemku o výměře asi 162 parc.č. 679 v k. ú. Šitbořice, který se nachází podél domu č.p. 462 na ulici Domaninská, neboť v územním plánu obce není výše uvedená parcela určena k zástavbě.

 6. ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou Starex, spol. s r.o., se sídlem Moutnice 103, IČ 41603109 včetně prodeje těchto pozemků: Jedná se o:

část pozemku parc.č. 11098

část pozemku parc.č. 11106

část pozemku parc.č. 11107

část pozemku parc.č. 11112

část pozemku parc.č. 11113

část pozemku parc.č. 11118

část pozemku parc.č. 11119

část pozemku parc.č. 11124

část pozemku parc.č. 11125

část pozemku parc.č. 11130

část pozemku parc.č. 11131

část pozemku parc.č. 11136

vše orná půda, které jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice,nachází se v trati Strážky, a jsou vymezeny zastavovací studií na stavbu rodinných domů a územním plánem obce.

 1. ZO schvaluje pronájem částí pozemků parc.č. 10904 a 10906 o celkové výměře asi 801 m2 Mikroregionu Hustopečsko za cenu Kč 1,--za lm2 a rok s účinností od 01.01.2008 k vybudování sběrného dvora, a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 2. ZO schvaluje vyřazení majetku příspěvkových organizací Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, v celkové výši Kč 15 371,20 a Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, v celkové výši Kč 179 888,31.

 3. a) ZO schvaluje odvod ve výši Kč 405 878,-- příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531 do rozpočtu zřizovatele

 1. a odvod ve výši Kč 57 888,-- příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485 do rozpočtu zřizovatele.

 

 

Milan N ě m e č e k                                              Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                               starosta obce

Zpět | Tisk