Zápis ze ZO č. 10

Zápis ze ZO č. 10 ze dne 19.12.2011

28. 12. 2011 | Zápisy z jednání

Zápis č. 10 ze ZO zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 19.12.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina - přítomno 11 zastupitelů

Omluveni: Hana Navrátilová, Ing. Roman Guráň, Ing. Josef Zelinka, Pavel Sáček

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Jiří Nevídal, Ing. Jiří Kaňa

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

 

Volba návrhové komise: navrženi – Jana Lejsková, Marie Benýšková

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání.

Program jednání:

1.Kontrola usnesení z minulého ZO

2.Zpráva o činnosti rady

3.Prodej obecních  pozemků

4.Schválení směrnice o odpisování dlouhodobého majetku

5.Schválení rozpočtového provizoria na rok 2012

6.Rozpočtové opatření č. 11

7.Diskuse

8. Souhrn usnesení

 

Žádá o doplnění těchto bodů jednání:

1. Směrnice pro odpis pohledávek

2. Schválení rozpočtových opatření provedených v radě obce v roce 2011

3. Schválení odvodů příspěvkových organizací MŠ a ZŠ do rozpočtu zřizovatele

4. Návrh na vyřazení majetku příspěvkové organizace MŠ a ZŠ

5. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole v objektu „stará škola“

6. Žádost o převedení finančních prostředků pro klub maminek Mikeš do roku 2012

7. Žádost o snížení rozpočtu školy na rok 2011

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

Program jednání byl schválen jednomyslně.

1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 21.11.2011, přednesl Pavel Viktorin předseda kontrolního výboru. Písemná zpráva je přiložena.

 

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva, přednesl Milan Němeček. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3. ZO neschvaluje prodej obecních pozemků v k. ú. Šitbořice a to: parc.č. 2517, 2512/5 a 2512/2 na ulici Divácká.

Hlasování: Ano – 0 hlasů, Proti – 11 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

4. ZO schvaluje směrnici o odpisování dlouhodobého majetku obce

Hlasování: Ano – 9 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 2 hlasy.

Směrnice je přiložena k zápisu.

 

5. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012. Budou hrazeny běžné výdaje obce, výdaje vyplývající ze smluvních vztahů a bude zajišťován chod příspěvkových organizací.

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11 ze dne 19.12.2011, které přednesl Ing. Pavel Halas. Rozpočtové opatření č. 11 je přiloženo k zápisu.

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

7. ZO schvaluje směrnici pro odpis pohledávek

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

Směrnice je přiložena k zápisu.

8. ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření r. 2011, která prováděla na základě pověření rada obce.

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

9. ZO projednalo a schválilo uložení odvodů ve výši ročních odpisů přísp. organizacím:

a) odvod ve výši 426 883,-- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531, do rozpočtu zřizovatele

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

 

b) odvod ve výši  51 015,-- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485, do rozpočtu zřizovatele.

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

10. ZO odsouhlasilo vyřazení majetku z příspěvkových organizací

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

- drobný dlouhodobý hmotný majetek                   Kč 22 939,--

- operativní evidence                                   Kč 25 919,83

Seznam věcí k vyřazení je přiložen k zápisu.

 

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

- drobný dlouhodobý hmotný majetek                   Kč 117 836,--

- operativní evidence                                   Kč    23 483,40

Seznam věcí k vyřazení je přiložen k zápisu.

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

11. ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole v objektu „stará škola“. Zprávu přednesl Pavel Viktorin.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

12. ZO schválilo převod finančních prostředků ve výši Kč 1000,-- pro klub maminek Mikeš do roku 2012 a jejich vyčerpání do 30.06.2012.

Hlasování: Ano – 11 hlasů, Proti – 0 hlasů, Zdržel se – 0 hlasů.

13. ZO schvaluje žádost ZŠ o snížení rozpočtu na rok 2011

o 150 tis. a současně doplňuje rozpočtové opatření č. 11 o snížení o 150 tis. Kč na § 3113 pol. 5131.

 

14. Diskuse

Diskuse se nikdo nezúčastnil.

 

15. Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhrn usnesení z veřejného zasedání.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,00 hod.

Souhrn usnesení je přiložen k zápisu.

 

Ověřovatelé: Ing. Jiří Kaňa

Jiří Nevídal

 

 

zapsal:

Milan Němeček

1. člen rady obce

 

 

Hana  N a v r á t i l o v á Antonín  L e n g á l

místostarostka                                                                  starosta

 

 

 

Souhrn usnesení ze ZO Šitbořice č. 10 ze dne 19.12.2011

1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 21.11.2011

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva

3. ZO neschvaluje prodej obecních pozemků v k. ú. Šitbořice a to: parc.č. 2517, 2512/5 a 2512/2 na ulici Divácká

4. ZO schvaluje směrnici o odpisování dlouhodobého majetku

obce

5. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012. Budou hrazeny běžné výdaje obce, výdaje vyplývající ze smluvních vztahů a bude zajišťován chod příspěvkových organizací.

6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11

7. ZO schvaluje směrnici pro odpis pohledávek

8. ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření r. 2011, která prováděla na základě pověření rada obce.

9. ZO projednalo uložení odvodů ve výši ročních odpisů přísp. organizacím:

a) odvod ve výši 426 883,-- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531, do rozpočtu zřizovatele

b) odvod ve výši  51 015,-- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485, do rozpočtu zřizovatele.

10. ZO odsouhlasilo vyřazení majetku z příspěvkové organizace

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

- drobný dlouhodobý hmotný majetek                   Kč 22 939,--

- operativní evidence                                            Kč 25 919,83

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

- drobný dlouhodobý hmotný majetek                   Kč 117 836,--

- operativní evidence                                            Kč    23 483,40

11. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole v objektu „stará škola“.

12. ZO schvaluje převod finančních prostředků ve výši Kč 1000,-- pro klub maminek Mikeš do roku 2012 a jejich vyčerpání do 30.06.2012.

13. ZO schvaluje žádost ZŠ Šitbořice o snížení rozpočtu na rok 2011 o 150 tis. a současně doplňuje rozpočtové opatření č. 11 o snížení o 150 tis. Kč na § 3113 pol. 5131.

 

 

Hana Navrátilová                                                           Antonín Lengál

místostarosta                                                                      starosta

Zpět | Tisk