Zápis z jednání ZO ze dne: 17.9.2007

Dne 17.9.2007 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 8

konaného dne 17. září 2007

 

Přítomní: viz prezenční listina přítomno 15 členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – František Franěk

Ing. Martin Kříž

 

ZO hlasovalo PRO – 15 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Marie Nekvapilová

Jiří Daniel

ZO hlasovalo PRO – 15 hlasů, 0, 0

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 28.6 2007

přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2. Zprávu o činnosti rady

přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3. Nová zastupitelka Marie Jelínková složila slib.

Starosta obce poděkoval odstupujícímu členu zastupitelstva RNDr. Petru Kolářovi za jeho práci.

 

4. ZO projednalo a schválilo vnitřní směrnici, "Zásady pro poskytování darů z rozpočtu obce“

Hlasováno: PRO - 15 hlasů, 0, 05. ZO projednalo a schválilo cenu stočného na rok 2008

na Kč 12,-Kč za l m3 s tím, že množství vypouštěné odpadní vody se i nadále bude řídit směrnými čísly roční spotřeby vody dle zákona č. 428/2001 Sb., příloha č. 12.

Hlasováno: PRO - 15 hlasů, 0, 0,

 

-2-

6. ZO jednalo a schválilo cenu za srážkovou vodu odváděnou do kanalizace pro podnikatele dle zákona č. 428//2001 Sb., a to ve výši 2,-- Kč za l m3, čímž se mění usnesení ZO bod č. 12) ze dne 18.04.2007, ve kterém byla stanovena cena za srážkové vody odváděné do kanalizace pro podnikatele ve výši Kč 1,-- za 1 m2 z plochy nemovitosti určené k podnikání, protože dle přílohy č. 16 zák. č. 428/2001 Sb., je roční množství odváděných srážkových vod stanoveno v m3 nikoli v m2.

Hlasováno: PRO - 15 hlasů, 0, 0,

7. Zastupitelstvo obce Šitbořice schválilo možnost využití Urbanistické zastavovací studie pro rodinné domy jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace a návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Hlasováno: PRO -15 hlasů, 0, 0,

 

8. Zastupitelstvo obce Šitbořice projednalo předložený projednaný návrh změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Šitbořice. Schválilo návrh na vydání změny č. 3 ÚPN SÚ Šitbořice.

ZO schválilo Opatření obecné povahy - Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Šitbořice.

Hlasováno: PRO - 15 hlasů, 0, 0,

 

9. Rozpočtové opatření č. 4

Ing. Pavel Halas přednesl návrh rozpočtového opatření č 4. na rok 2007.

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4

Hlasováno PRO – 15 hlasů, 0, 0,

 

10. Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecních pozemků:

a) p. Vepřeková žádá o koupi části pozemku parc.č. 1859 v k. ú. Šitbořice o výměře asi 36 m2, za cenu 120,- Kč za 1 m2.

ZO souhlasí. Hlasováno: PRO - 15 hlasů, 0, 0,

K sepsání kupní smlouvy je třeba přeložit geometrický plán.

 

- 3 -

b) p. Vedra žádá o koupi části pozemku parc.č. 2527/2 v k. ú. Šitbořice o výměře asi 22 m2, za cenu 120,- Kč za 1 m2.

ZO souhlasí. Hlasováno: PRO - 15 hlasů, 0, 0,

K sepsání kupní smlouvy je třeba přeložit geometrický plán.

c) manž. Vymazalovi žádají o koupi pozemku parc.č. 1609/3 o výměře 2 m2 a pozemku parc.č. 1609/4 o výměře 1 m2 v k. ú. Šitbořice dle GP č. 666-142/2007 za cenu 240,- Kč za l m2.

ZO souhlasí. Hlasováno: PRO - 15 hlasů, 0, 0,

d) Monika Navrátilová a Martin Lengál žádají o část pozemku parc.č. 764/1 a parc.č. 789 o celkové výměře asi 500 m2, za cenu 120,- Kč za 1 m2.

ZO souhlasí. Hlasováno: PRO - 14 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 1 hlas.

K sepsání kupní smlouvy je třeba přeložit geometrický plán.

 

e) Pramos a.s. Šitbořice žádá o odkoupení níže uvedených pozemky v areálu ZD v k. ú. Šitbořice parc.č.

1127/1 zastav.pl. 974 m2

1128/1 zastav.pl. 20 m2

1128/4 zastav.pl. 327 m2

1129/1 zastav.pl. 13 m2

1130/2 zastav.pl. 55 m2

1134/1 zastav.pl. 375 m2

1134/2 zastav.pl. 104 m2

1134/4 zastav.pl. 98 m2

1136/2 zastav.pl. 143 m2

celkem 2 109 m2 za cenu Kč 120,-- za 1 m2

4436 ost.pl.-manip.pl. 229 m2

4438 ost.pl.-manip.pl. 129 m2

4443 ost.pl.-manip.pl. 1325 m2

4533 ost.pl.-manip.pl. 4404 m2

4534 ost.pl.-manip.pl. 19 m2

4535 ost.pl.-manip.pl. 184 m2

4536 ost.pl.-manip.pl. 196 m2

- 4 -

4537 ost.pl.-manip.pl. 21 m2

4573 ost.pl.-manip.pl. 2201 m2

4574 ost.pl.-manip.pl. 18 m2

4578 ost.pl.-manip.pl. 259 m2

4579 ost.pl.-manip.pl. 676 m2

4660 ost.pl.-manip.pl. 1217 m2

4686/1 ost.pl.-manip.pl. 2601 m2

celkem 13479 m2 za cenu Kč 60,-- za 1 m2

Hlasování: 10 pro, 5 proti, 0 zdržel se.

Prodej pozemků byl schválen.

 

11. Diskuse

Starosta obce Antonín Lengál zahájil diskusi:

Občané upozornili na špatný stav vrby za zdí hřbitova, hrozí rozlomení.

Skladování televizorů na místě stanoviště kontejnerů.

Problém s pobíhajícími psi po vesnici - evidence, fotodokumentace, zvýšit poplatek za psa, udělat výběhy pro psy, dávat sběrné sáčky.

Otevření tréninkového hřiště pro veřejnost.

 

12. Usnesení

Návrh usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 17.09.2007 v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl Jiří Daniel.

Hlasováno PRO – 15hlasů, 0, 0

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,40 hod.

Zapsal: Milan N ě m e č e k

místostarosta obce

Antonín L e n g á l

starosta obce

Ověřovatelé: František Franěk

Ing. Martin Kříž

 

Usnesení ze zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo v pondělí dne 17.09.2007 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

1) ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 28.06.2007

 

2) ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

 

3) ZO schvaluje vnitřní směrnici „Zásady pro poskytování darů z rozpočtu obce“

 

4) ZO schvaluje cenu stočného na rok 2008 na Kč 12,-- za l m3 s tím, že množství vypouštěné odpadní vody se i nadále bude řídit směrnými čísly roční spotřeby vody dle zákona č. 428/2001 Sb., příloha č. 12

 

5) ZO schvaluje cenu za srážkovou vodu odváděnou do kanalizace pro podnikate dle zákona č. 428//2001 Sb., a to ve výši 2,-- Kč za l m3, čímž se mění usnesení ZO bod č. 12) ze dne 18.04.2007, ve kterém byla stanovena cena za srážkové vody odváděné do kanalizace pro podnikatele ve výši Kč 1,-- za 1 m2 z plochy nemovitosti určené k podnikání, protože dle přílohy č. 16 zák. č. 428/2001 Sb., je roční množství odváděných srážkových vod stanoveno v m3 nikoli v m2.

 

6) Zastupitelstvo obce Šitbořice schvaluje možnost využití Urbanistické zastavovací studie pro rodinné domy jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace a návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činosti.

 

7) Zastupitelstvo obce Šitbořice projednalo předložený projednaný návrh změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Šitbořice.

Zastupitelstvo schvaluje návrh na vydání změny č. 3 ÚPN SÚ Šitbořice.

Zastupitelstvo schvaluje Opatření obecné povahy - Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Šitbořice.

 

8) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4

 

9) ZO schvaluje prodej

a) části pozemku parc.č. 1859 v k. ú. Šitbořice o výměře asi 36 m2, za cenu Kč 120,-- za 1 m2.

K sepsání kupní smlouvy je třeba přeložit geometrický plán.

 

- 2 -

b) části pozemku parc.č. 2527/2 v k. ú. Šitbořice o výměře asi 22 m2, za cenu Kč 120,-- za 1 m2.

K sepsání kupní smlouvy je třeba přeložit geometrický plán.

c) pozemku parc.č. 1609/3 o výměře 2 m2 a pozemku parc.č. 1609/4 o výměře 1 m2 v k. ú. Šitbořice dle GP č. 666-142/2007 za cenu Kč .......... za l m2

d) část pozemku parc.č. 764/1 a parc.č. 789 o celkové výměře asi 500 m2, za cenu Kč 120,-- za 1 m2

K sepsání kupní smlouvy je třeba přeložit geometrický plán.

e) níže uvedených pozemků v k. ú. Šitbořice parc.č.

1127/1 zastav.pl. 974 m2

1128/1 zastav.pl. 20 m2

1128/4 zastav.pl. 327 m2

1129/1 zastav.pl. 13 m2

1130/2 zastav.pl. 55 m2

1134/1 zastav.pl. 375 m2

1134/2 zastav.pl. 104 m2

1134/4 zastav.pl. 98 m2

1136/2 zastav.pl. 143 m2

celkem 2 109 m2 za cenu Kč 120,-- za 1 m2

4436 ost.pl.-manip.pl. 229 m2

4438 ost.pl.-manip.pl. 129 m2

4443 ost.pl.-manip.pl. 1325 m2

4533 ost.pl.-manip.pl. 4404 m2

4534 ost.pl.-manip.pl. 19 m2

4535 ost.pl.-manip.pl. 184 m2

4536 ost.pl.-manip.pl. 196 m2

4537 ost.pl.-manip.pl. 21 m2

4573 ost.pl.-manip.pl. 2201 m2

4574 ost.pl.-manip.pl. 18 m2

4578 ost.pl.-manip.pl. 259 m2

4579 ost.pl.-manip.pl. 676 m2

4660 ost.pl.-manip.pl. 1217 m2

4686/1 ost.pl.-manip.pl. 2601 m2

celkem 13479 m2 za cenu Kč 60,-- za 1 m2

 

Milan N ě m e č e k                                Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                  starosta obce

 

Zpět | Tisk