Zápis ze ZO č. 9

Zápis ze ZO č. 9 ze dne 21.11.2011

02. 12. 2011 | Zápisy z jednání

Zápis č. 9 ze ZO zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 21.11.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Marie Benýšková, Jiří Nevídal

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Sáček Pavel, Konečný Jaroslav

Hlasování: 13-0-0

 

Volba návrhové komise – navrženi – Viktorin Pavel, ing. Halas Pavel

Hlasování: 13-0-0

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

Program jednání

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej obecních pozemků
  4. Koupě pozemku
  5. Návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
  6. Rozpočtové opatření č. 9
  7. Diskuse
  8. Souhrn usnesení

Doplnění programu

  1. Projednání smlouvy-Plánovací smlouva pro lokalitu Karpaty I.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

Hlasování o programu jako celku: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

 

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

 

Zprávu přednesl pan Pavel Viktorin.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu podala místostarostka Hana Navrátilová.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

3. Prodej obecních pozemků

na ulici Tocháčkova:

parc.č. 11098/3 o výměře 559 m2 – orná půda – stavebníkům manželům ......., který již stavební pozemek o výměře 559 m2 zaplatili na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 08.12.2010, platba proběhla ve výši Kč 25 000,-- dne 27.05.2010 a 198 600,-- dne 21.12.2010.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 zdržel se. Schváleno.

parc.č. 11125/2, 11136/8 a část parcely 11130 dle GP pro rozdělení pozemku č.plánu 682-16/2010 nově označenou 11130/6, vše orná půda - ......, kteří již pozemek zaplatili na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 31.08.2011, platba proběhla ve výši Kč 222 400,-- dne 21.09.2011

Protinávrh p. Němečka zapsat do smlouvy dva odstavce.

-Kupující se zavazuje podat žádost o stavební povolení…

Protinávrh byl p. Němečkem stažen.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Schváleno.

na ulici Mléčná:

část pozemku parc.č. 399 o výměře asi 230 m2 – zastavěná plocha a nádvoří manželům ....... – dle GP, který si manželé nechají vyhotovit na vlastní náklady, za cenu Kč 120,-- za 1 m2.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

 

4. Koupě pozemku

Projednání koupě pozemku p.č. 1034/2 – zahrada v k.ú. Šitbořice od PF ČR za cenu 3870,-. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno

5. Návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON

Návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON, který je provozovatelem zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem „Šitbořice, lokalita Tocháčkova, k.NN“. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu ve výši Kč 30 000,-- bez DPH. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno

6. Rozpočtové opatření č. 9 – přednesl ing. Halas Pavel

Bylo předneseno rozpočtové opatření č. 9.

Rozpočtová rezerva se změní -114 300,-Kč.

Bude činit 2 720 800,-Kč.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

 

7. Projednání smlouvy-Plánovací smlouva pro lokalitu Karpaty I.

Plánovací smlouva pro lokalitu Karpaty I. Plánovací smlouva je přiložena k zápisu.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno

 

8.Diskuse

p.Ludíková-žádost o vysvětlení plánovací smlouvy Karpaty I.

9. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl Pavel Viktorin.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

10. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil starosta ve 20.15 hod.

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Sáček Pavel

Konečný Jaroslav

 

Souhrn usnesení ze ZO Šitbořice č. 9 ze dne 21.11.2011

1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 10.10.2011

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva

3. ZO schvaluje prodej stavebních obecních pozemků v k. ú. Šitbořice:

na ulici Tocháčkova:

parc.č. 11098/3 o výměře 559 m2 – orná půda – stavebníkům manželům ...., který již stavební pozemek o výměře 559 m2 zaplatili na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 08.12.2010, platba proběhla ve výši Kč 25 000,-- dne 27.05.2010 a 198 600,-- dne 21.12.2010

parc.č. 11125/2, 11136/8 a část parcely 11130 dle GP pro rozdělení pozemku č.plánu 682-16/2010 nově označenou 11130/6, vše orná půda - ......................, kteří již pozemek zaplatili na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 31.08.2011, platba proběhla ve výši Kč 222 400,-- dne 21.09.2011

na ulici Mléčná:

část pozemku parc.č. 399 o výměře asi 230 m2 – zastavěná plocha a nádvoří manželům .......... – dle GP, který si manželé nechají vyhotovit na vlastní náklady, za cenu Kč 120,-- za 1 m2.

4. ZO schvaluje koupi pozemku parc.č. 1034/2 – zahrada v k.ú. Šitbořice od PF ČR za cenu 3 870,-- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

5. ZO schvaluje návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON, který je provozovatelem zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem „Šitbořice, lokalita Tocháčkova, k.NN“. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu ve výši Kč 30 000,-- bez DPH,

a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9

7. Schvaluje plánovací smlouvu pro lokalitu Karpaty I.

 

Hana Navrátilová Antonín L e n g á l

místostarosta obce starosta obce

Zpět | Tisk