Zápis ze ZO č. 8

Zápis ze ZO č. 8

02. 12. 2011 | Zápisy z jednání

Zápis č. 8 ze ZO zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 10.10.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina, přítomno 14 členů zastupitelstva, jeden omluven

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Roman Guráň, ing. Josef Zelinka

Hlasování: 14-0-0

 

Volba návrhové komise – navrženi – Milan Němeček, Jana Lejsková

Hlasování: 14-0-0

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

Program jednání

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej obecních pozemků
  4. Projednání zrušení zástavního práva na pozemky na ulici Tocháčkova
  5. Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě
  6. Rozpočtové opatření č. 8
  7. Diskuse
  8. Souhrn usnesení

Doplnění programu

 

  1. Žádost ZŠ o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Schváleno.

 

10. Zpráva kontrolního výboru č. 3 o kontrole sportovního areálu

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

 

Hlasování o programu jako celku: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

 

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

Zprávu přednesl pan Pavel Viktorin.

ZO bere zprávu na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2. Zpráva o činnosti rady

Zprávu podala místostarostka.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

3. Prodej obecních pozemků

ZO schvaluje prodej stavebních obecních pozemků v k. ú. Šitbořice na ulici Tocháčkova a to:

parc.č. 11074 o výměře 1138 m2- orná půda, na které je rozestavěn RD a to stavebníkům ............, kteří již pozemek zaplatili na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 18.10.2010, platba proběhla ve výši 25 000,-- dne 02.06.2010 a 430 200,-- dne 16.11.2010.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno

 

parc.č. 11096/3 o výměře 597 m2 – orná půda

parc.č. 11096/9 o výměře 38 m2 – zast. plocha a nádvoří

parc. č. 11096/8 o výměře 119 m2 – zast. plocha a nádvoří

stavebníkům manželům ................, kteří již pozemek zaplatili na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 29.12.2010, platba proběhla ve výši Kč 301 600,-- dne 21.01.2011.

Na těchto pozemcích, je rozestavěný RD manželů .................. je zde zapsáno věcné břemeno – viz bod 4.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno

 

ZO dále schvaluje prodej pozemku parc.č. 1619/3 o výměře 3 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, který je zastavěn částí RD č.p.151 a pozemku 1684/2 o výměře 2 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, který je rovněž zastavěn částí RD č.p. 151 manželům ............... a to za cenu Kč 600,-- za l m2

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno

 

4. Projednání zrušení zástavního práva na pozemky na ulici Tocháčkova

ZO schvaluje zrušení bodu č. 11 ze ZO č.5 ze dne 23.05.2011 ve kterém schválilo poskytnutí zástavního práva na stavební pozemky v lokalitě Tocháčkova a to:

parc.č. 11074 – ve prospěch stavební spořitelny Modrá pyramida pro ...........................

parc.č. 11098/3 – ve prospěch Česko-moravské stavební spořitelny pro manžele ....................................parc.č. 11096/3 – ve prospěch Hypoteční banky pro manžele Divišovi

dále ZO schvaluje zrušení bodu č. 6 ze ZO č.6 ze dne 27.07.2011 ve kterém schválilo poskytnutí zástavního práva na stavební pozemky v lokalitě Tocháčkova a to:

parc.č. 11112/5 – ve prospěch Hypoteční banky, a.s. pro manžele ......................

parc.č. 11196/4 – ve prospěch Hypoteční banky, a.s. pro manžele .......................

a to na základě upozornění kontroly z JMK Brno na porušení zákona o obcích, paragrafu 38, odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích – právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno

 

5. Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Žádost manželů ......... o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 15.9.2011. ZO schvaluje pod podmínkou, že bude uhrazen manipulační poplatek 2000,-Kč a doloženo, že bylo skutečně požádáno a odmítnuto poskytnutí hypoteční půjčky.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno

 

6. Rozpočtové opatření č. 8

Bylo předneseno rozpočtové opatření č. 8.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno

Písemné rozpočtové opatření je přiloženo k zápisu.

 

7. Žádost ZŠ o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu

Žádost ZŠ o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ . Částka 212000,-Kč na úhradu sociálních zařízení.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno

 

8. Zpráva kontrolního výboru č. 3 o kontrole sportovního areálu

Zjištění nedostatků a závad. Zpráva bude součástí zápisu veřejného zasedání č.8.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

9.Diskuze

p.Franěk-žádost o informaci o ATS na ulici Karpaty

 

p.Urbánek-informace o připojení vodovodní přípojky na ulici Tocháčkova

 

p.Ludíková-informace o poskytnutí plánovací smlouvy ke kupní smlouvě ohledně vybudování vodovodní přípojky v ulici Karpyty I. ke stavebnímu pozemku

10. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl Milan Němeček.

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

11. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil starosta ve 20.35 hod.

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarostka obce

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

 

Ověřovatelé:

Guráň Roman ……………………....

Ing. Josef Zelinka ………………………

 

 

 

 

Souhrn usnesení ze ZO Šitbořice č. 8 ze dne 10.10.2011

1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 07.09.2011

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zastupitelstva

3. ZO schvaluje prodej stavebních obecních pozemků v k. ú. Šitbořice na ulici Tocháčkova a to:

parc.č. 11074 o výměře 1138 m2- orná půda, na které je rozestavěn RD a to stavebníkům ......., kteří již pozemek zaplatili na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 18.10.2010, platba proběhla ve výši 25 000,-- dne 02.06.2010 a 430 200,-- dne 16.11.2010.

parc.č. 11096/3 o výměře 597 m2 – orná půda

parc.č. 11096/9 o výměře 38 m2 – zast. plocha a nádvoří

parc. č. 11096/8 o výměře 119 m2 – zast. plocha a nádvoří

stavebníkům manželům ....., kteří již pozemek zaplatili na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 29.12.2010, platba proběhla ve výši Kč 301 600,-- dne 21.01.2011.

Na těchto pozemcích, je rozestavěný RD manželů ..... je zde zapsáno věcné břemeno – viz bod 4.

ZO dále schvaluje prodej pozemku parc.č. 1619/3 o výměře 3 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, který je zastavěn částí RD č.p.151 a pozemku 1684/2 o výměře 2 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, který je rovněž zastavěn částí RD č.p. 151 manželům ..... a to za cenu Kč 600,-- za l m2

4. ZO schvaluje zrušení bodu č. 11 ze ZO č.5 ze dne 23.05.2011 ve kterém schválilo poskytnutí zástavního práva na stavební pozemky v lokalitě Tocháčkova a to:

parc.č. 11074 – ve prospěch stavební spořitelny Modrá pyramida pro .........

parc.č. 11098/3 – ve prospěch Česko-moravské stavební spořitelny pro manžele ..............

parc.č. 11096/3 – ve prospěch Hypoteční banky pro manžele ..............

dále ZO schvaluje zrušení bodu č. 6 ze ZO č.6 ze dne 27.07.2011 ve kterém schválilo poskytnutí zástavního práva na stavební pozemky v lokalitě Tocháčkova a to:

parc.č. 11112/5 – ve prospěch Hypoteční banky, a.s. pro manžele .....

parc.č. 11196/4 – ve prospěch Hypoteční banky, a.s. pro manžele .........

a to na základě upozornění kontroly z JMK Brno na porušení zákona o obcích, paragrafu 38, odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích – právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.

5. ZO souhlasí na základě žádosti manželů ..... ze dne 15.09.2011 o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 23.01.2011, na stavební pozemek parc.č. 11096/4 o výměře 505 m2, z důvodu nemožnosti dosažení hypoteční půjčky a vrácení uhrazené zálohy ve výši Kč 202 000,--. ZO podmiňuje souhlas doložením zamítnutí žádosti o hypoteční půjčku a schvaluje manipulační poplatek Kč 2 000,--.

6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8

7. ZO schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Šitbořice, Nikolčická 531, okres Břeclav převod finančních prostředků ve výši Kč 212 000,-- z rezervního fondu na úhradu opravy sociálního zařízení v ZŠ.

8. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole sportovního areálu Šitbořice.

 

Hana Navrátilová Antonín L e n g á l

místostarostka obce starosta obce

Zpět | Tisk