Zápis z jednání ZO ze dne: 28.6.2007

Dne 28.6.2007 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

P o z v á n k a

na zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se bude konat ve čtvrtek 28.06.2007 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

Program jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

2. Zpráva o činnosti rady obce

3. Rozpočtové opatření č. 3

4. Závěrečný účet obce za rok 2006

5. Dodatek č. 3 ze zřizovacím listinám ZŠ a MŠ Šitbořice

6. Diskuse

7. Usnesení

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 7

konaného dne 28. června 2007

 

Přítomní: viz prezenční listina přítomno 11 členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Hana Navrátilová

Ing. Roman Guráň

 

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Ing. Pavel Halas

Ing. Jiří Kaňa

ZO hlasovalo PRO – 11 hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

 

Předseda kontrolního výboru Ing. Jiří Kaňa navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další bod jednání:

- Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole vybírání a placení místních poplatků

Hlasováno: PRO – 11 hlasů, 0,0,

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání: přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

 

2. Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí.

 

Na zasedání se dostavili dva členové zastupitelstva: RNDr. Petr Kolář, Ing. Josef Zelinka, počet přítomných 13.

 

3. Rozpočtové opatření č. 3

Ing. Pavel Halas přednesl návrh rozpočtového opatření č 3. na rok 2007, rozpočtová rezerva se sníží o třicet tisíc korun (výběrové řízení na hasičské auto )

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0.4. Závěrečný účet obce za rok 2006

Zprávu přednesl ing. Pavel Halas

ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce na rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

- 2 -

- při projednávání návrhu rozpočtu obce budou veškeré změny oproti návrhu rozpočtu realizovány až v průběhu jeho projednávání v ZO a všechny budou zachyceny v zápise

Hlasováno: PRO – 13 hlasů, 0, 0.5. Dodatek č. 3 ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ Šitbořice

ZO projednalo a schválilo dodatek č. 3 ( všechny pozemky zůstávají zřizovateli ) ke zřizovacím listinám Základní školy Šitbořice, příspěvkové organizace a Mateřské školy Šitbořice, příspěvkové organizace, dodatky budou vyhotoveny k 30.6.2007.

Hlasováno: 13 – hlasů, 0, 0.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

6. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole vybírání a placení místních poplatků

Zprávu přednesl ing. Jiří Kaňa a písemná zpráva je přiložena k zápisu.

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o vybírání a placení obecních poplatků k 25.6.2007.Kontrolu sběru odpadů a smluv na zábor pozemků.

 

7. Diskuse

Starosta obce Antonín Lengál zahájil diskusi, informoval o probíhajících stavebních úpravách.

Byl vznesen dotaz na špatný stav rodinného domku p. Konečného v dědině.

 

8. Usnesení

Návrh usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 28. června 2007, v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl Ing. Jiří Kaňa.

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0,

Usnesení bylo jednohlasně přijato. Písemné usnesení tvoří součást zápisu.

 

9. Závěr

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,20 hod.

Zapsal: Milan Němeček

místostarosta obce

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

Ověřovatelé:

Hana Navrátilová

Ing. Roman Guráň

Usnesení ze zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo ve čtvrtek dne 28.06.2007 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

1) ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 25.05.2007

 

2) ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

 

3) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3

 

4) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce na rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

 

- při projednávání návrhu rozpočtu obce budou veškeré změny oproti návrhu rozpočtu realizovány až v průběhu jeho projednávání v ZO a všechny budou zachyceny v zápise

T: trvale

 

- bude vyhotoven dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nikolčická 531, Šitbořice

T: do 30.06.2007

 

- na majetkový účet 031 - Pozemky se pořízené pozemky budou evidovat v den doručení návrhu na vklad KÚ

T: trvale

 

5) ZO schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovacím listinám Základní školy Šitbořice, příspěvkové organizace a Mateřské školy Šitbořice, příspěvkové organizace

 

Milan N ě m e č e k                                     Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                        starosta obce

Zpět | Tisk