Zápis z jednání ZO ze dne: 25.5.2007

Dne 25.5.2007 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Obec Šitbořice

Obec Šitbořice

 

==========================================================================================

 

P o z v á n k a

 

na zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se bude konat ve pátek 25.05.2007 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

Program jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

2. Zpráva o činnosti rady obce

3. Rozpočtové opatření č. 2

4. Smlouva o poskytnutí půjčky Zemědělským družstvem Šitbořice

5. Schválení dofinancování nákupu požárního vozidla

6. Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr

 

Antonín L e n g á l

starosta obce


Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 6

konaného dne 25. května 2007 v 19,00 hod. v obřadní síni

 

Přítomní: viz prezenční listina přítomno 12. členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Ing. Josef Zelinka

Miroslava Kominacká

 

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – RNDr. Petr Kolář

Josef Rozkydal

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

 

Starosta navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o další bod jednání:

- schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK Brno.

Hlasováno: PRO 12 hlasů, 0,0,

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2. Zpráva o činnosti rady

přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

3. Rozpočtové opatření č. 2

Ing. Pavel Halas přednesl návrh rozpočtového opatření č 2. na rok 2007, rozpočtová rezerva zůstává ve stejné výši 2.810. 200,- Kč. ZO schvaluje rozpočtové opatření č 2. na rok 2007.

Hlasováno PRO 12 hlasů, 0, 0, schváleno.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

- 2 -

4. Smlouva o poskytnutí půjčky Zemědělským družstvem Šitbořice

ZO projednalo a schválilo poskytnutí půjčky od Zemědělského družstva Šitbořice ve výši 1.000.000,- Kč s úrokem 3% na nákup nového požárního vozidla CAS.

Hlasováno PRO 12 hlasů, 0,0, schváleno

5. Schválení dofinancování nákupu požárního vozidla

ZO projednalo a schválilo dofinancování nákupu nového požárního vozidla CAS ve výši 3.000.000,- Kč. Podmínkou je poskytnutí dotace z MV ČR ve výši 2.000.000,- Kč.

Hlasováno PRO 12 hlasů, 0, 0, schváleno

6. Smlouva č. 1-276/2007 o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK Brno

ZO projednalo a schválilo smlouvu č. 1-276/2007 o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK Brno ve výši 1.000.000,- Kč. Hlasováno PRO 12 hlasů, 0, 0, schváleno.

Písemná smlouva je přiložena k zápisu.

7. Diskuse

Starosta obce Antonín Lengál zahájil diskusi

Občané upozornili na nutnost čistění vpustí kanalizace pro případ deště.

Starosta informoval o umístění zrcadla na křižovatce ulic U Rybníčka a Brněnská

Připomínka na chybějící zábradlí u hlavního vchodu do Společenského domu ORLOVNA.

8. Usnesení

Návrh usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 25. května 2007, v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl RNDr. Petr Kolář.

Hlasováno PRO – 12 hlasů, 0, 0, schváleno.

Písemné usnesení tvoří součást zápisu.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,15 hod.

- 3 -

Zapsal:

Milan Němeček

místostarosta obceOvěřovatelé:

Ing. Josef Zelinka

Miroslava Kominacká

 Antonín L e n g á l

starosta obce

 

 

Usnesení ze zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo v pátek dne 25.05.2007 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

1) ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 14.03.2007

2) ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

3) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2

4) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky Zemědělským družstvem Šitbořice ve výši Kč 1 000 000,-- Kč na nákup nového požárního vozidla CAS

5) ZO schvaluje dofinancování nákupu nového požárního vozidla CAS ve výši Kč 3 000 000,-- v případě, že MV ČR poskytne dotaci ve výši Kč 2 000 000,--.

6) ZO schvaluje smlouvu č. 1-276/2007-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Brno ve výši Kč 1 000 000,-- na koupi nového požárního vozidla CAS

 

 

 

Milan N ě m e č e k                                                          Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                                              starosta obce

 

Zpět | Tisk