Zápis č. 7 ze ZO ze dne 07.09.2011

Zápis č. 7 ze ZO ze dne 07.09.2011

20. 09. 2011 | Zápisy z jednání

Zápis č. 7 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 7.9.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina, přítomno 13 členů zastupitelstva, dva omluveni

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Marie Benýšková, ing. Jiří Kaňa

Hlasování: 13-0-0

 

Volba návrhové komise – navrženi – Jiří Daniel, Pavel Sáček

Hlasování: 13-0-0

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

           

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej obecních pozemků
  4. Prodej plynárenského zařízeni včetně všech součástí a příslušenství „STL plynovod a 32ks přípojek. Lokalita Tocháčkova Šitbořice“
  5. Rozpočtové opatření č. 7

6.  Diskuse

7.  Souhrn usnesení

 

Doplnění programu:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výzbroj a výstroj JSDH.

Hlasování: 13-0-0

Hlasování o programu jako celku 13-0-0

 

1)     Kontrola usnesení z minulého zasedání přednesl pan P.Viktorin

ZO – bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2)     Zprávu o činnosti rady přednesla p.Navrátilová.

ZO – bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3)     ZO projednalo prodej obecních stavebních pozemků v k.ú. Šitbořice:

Ulice Divácká na které není přiveden plynový řád:

 

-         Parc.č. 2537/3 o výměře 734m2 dle GP 744-104/2011  za cenu 230,- za 1 m2

Hlasování 13-0-0, Schváleno

-         Parc.č. 2538/3 o výměře 733 m2 dle GP 744-104/2011 za cenu 230,- za 1 m2

Hlasování 13-0-0, Schváleno

           

 

 

Na ulici Karpaty I.  pozemky:

           

-Parc.č. 1855/1 o výměře 748 m2 dle GP 744-104/2011 a parc.č. 1854 o výměře 17 m2 dle GP 744-104/2011 tvoří jedno stavební místo za cenu 350,- za 1m2

            Hlasování 13-0-0, schváleno

 

4)     ZO projednalo kupní smlouvu na prodej plyn.zař. včetně všech součástí a příslušenství „STL plynovod a 32ks přípojek v lokalite Tocháčkova, Šitbořice“

s JMP Net s.r.o, Pynárenská 499/1 Brno, za cenu 880 600,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování 13-0-0, schváleno. Kupní smlouva je přiložena k zápisu.

 

5)     ZO projednalo rozpočtové opatření č.7.

Dále se v rámci RO č. 7 schvaluje provedení RO č. 4 ze dne 20.06.2011, které bylo schváleno usnesením Rady obce č. 11 a bylo jím schváleno provedení technické opravy špatně rozepsaného schváleného rozpočtu obce.

RO č. 4 byla provedena oprava na par. 6112 pol 5011, ze které byly převedeny prostředky ve výši Kč 805 tis. na pol. 5023 dle schváleného rozpočtu obce na rok 2011.

ZO schvaluje. Hlasování 13-0-0. Rozpočtové opatření je přiloženo k zápisu.

 

6)     ZO projednalo smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na výzbroj a výstroj J SDH Šitbořice ve výši 120 000,-Kč

ZO schvaluje. Hlasování: 13-0-0

 

7)     Diskuse:

Manželé Ludíkovi dotaz na cenu stavebního pozemku a vybudování komunikací na ulici Karpaty I.

Pan Němeček výhrady k pálení suché trávy a ostatních věcí.

 

 

 

Ověřovatelé:

Marie Benýšková ……………………

Ing. Jiří Kaňa        …………………….

 

 

Zapsala:

Hana  N a v r á t i l o v á                                                Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                                           starosta obce

 

 

 

Souhrn usnesení ze ZO Šitbořice č. 7 ze dne 07.09.2011

 

1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 27.07.2011

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zastupitelstva

3. ZO schvaluje prodej obecních stavebních pozemků v k. ú. Šitbořice:

na ulici Divácké to jsou stavební pozemky,  ke kterým není přiveden plynový řád a to:

  • parc.č. 2537/3  o výměře 734 m2- dle GP 744-104/2011 za cenu Kč 230,-- za 1m2
  • parc.č. 2538/3  o výměře 733 m2 – dle GP 744-104/2011 za cenu Kč 230,--za l m2.

na ulici Karpaty I. jsou to pozemky

  • parc.č. 1855/1 o výměře 748 m2 dle GP 748-141/2011 a parc.č. 1854 o výměře  17 m2  – 

tvoří jedno stav. místo,  za cenu Kč 350,--  za l m2.

4. ZO schvaluje kupní smlouvu na prodej plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství „STL plynovod a 32 ks přípojek, lokalita Tocháčkova, Šitbořice, JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno za cenu Kč 888 600,--  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

5. ZO schvaluje   rozpočtové opatření č. 7

6. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na výzbroj a výstroj J SDH Šitbořice ve výši Kč 120 000,--.

 

 

 

 

Hana  N a v r á t i l o v á                                                Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                                           starosta obce

 

Zpět | Tisk