Zápis ze ZO č. 6

Zápis ze ZO č. 6 ze dne 27.07.2011

08. 08. 2011 | Zápisy z jednání

Zápis č. 6 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 27.7.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina, přítomno 12 členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Jana Lejsková, Jaroslav Konečný

Hlasování: 12-0-0

 

Volba návrhové komise – navrženi – ing. Pavel Halas, Milan Němeček

Hlasování: 12-0-0

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

           

Program jednání:

 

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Prodej obecních  pozemků
 5. Rozpočtové opatření č. 5
 6. Projednání poskytnutí zástavního práva na stavební pozemek v lokalitě Tocháčkova
 7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
 8. Schválení odměny pro předsedkyni kulturní a školské komise
 9. Schválení nového výpočtu stočného dle novely zákona 274/2001 Sb.

10.  Diskuse

11. Souhrn usnesení

 

Doplnění programu:

 

Schválení vyjímky počtu žáků ZŠ Šitbořice pro rok 2011-2012.

Hlasování: 12-0-0

Zpráva kontrolního výboru

Hlasování: 12-0-0

 

Hlasování o programu jako celku 12-0-0

 

1)     Kontrola usnesení z minulého zasedání přednesl pan P.Viktorin

ZO – bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

2)     Zprávu o činnosti rady přednesla p.Navrátilová.

ZO – bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

 

3)     ZO projednalo OZV č.1/2011 o místním poplatku a provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ZO – schvaluje.  Hlasování: 12-0-0

OZV č. 1/2011 je přiložena k zápisu.

4)     ZO projednalo žádost o koupi pozemků na ulici Tocháčkové – smlouva o budoucí kupní smlouvě.

Pozemek par.č. 11119/4, 11130/8, 11136/11 tvoří jedno stavební místo.

ZO schvaluje. Hlasování 12-0-0

           Pozemek par.č. 11125/2, 11130/6, 11136/8 tvoří jedno stavební místo.

           ZO schvaluje. Hlasování 12-0-0

5)     ZO projednalo rozpočtové opatření č.5 ze dne 27.7.2011.

ZO schvaluje. Hlasování 12-0-0. 

Rozpočtové opatření je přiloženo k zápisu.

6)     ZO projednalo poskytnutí zástavního práva na stavební pozemky a ul. Tocháčkova v k.ú. Šitbořice

par.č. 11112/5 – ve prospěch Hypoteční banky, a.s.  ZO schvaluje. Hlasování: 12-0-0

           par.č. 11196/4 -  ve prospěch Hypoteční banky, ZO schvaluje. Hlasování: 12-0-0

7)     ZO projednalo dodatek č.2 ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK

ZO schvaluje. Hlasování: 12-0-0

Dodatek č. 2 ke smlouvě je přiložen k zápisu.

8)     ZO projednalo odměnu předsedkyni Kulturní a školské komise ve výši 1100Kč od 1.8.2011. ZO schvaluje. Hlasování: 12-0-0

9)     ZO projednalo nové ceny stočného dle směrných čísel od 1.1.2012.

Protinávrh: 16,- Kč za 1m3

Hlasování: 1-9-2 Neschváleno

Návrh: 17,-Kč za 1m3

Hlasování: 8-4-0 Schváleno stočné dle směrných čísel a to 17,-- Kč za 1m3 od 01.01.2012.

10)ZO projednalo vyjímku z počtu žáků ZŠ Šitbořice pro šk.rok 2011-2012

Protinávrh: var.č.2 – 1,22 úvazku pedagoga

Hlasování: 2-10-0 Neschváleno

Návrh: var.č.1 – 0,511 úvazku pedagoga

Hlasování: 10-1-1 Schváleno

11)Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o kontrole dle kontrolního plánu.

Zpráva je přiložena k zápisu. ZO bere na vědomí.

      12)Diskuse:

            p.Franěk vznesl dotaz kdy se uskuteční rekonstrukce chodníku na ulici

Horní-Dolní. Dále upozornil na stav silnice na ulici Úzká a vznesl dotaz na zabezpečení pracovníků Obecního Úřadu při nepříznivém počasí ve Sběrném dvoře.

p.Bláha informace o dopravě IDS JMK – spokojenost a podporuje financování IDS JMK.

Starosta informoval místní občany o majetkové škodě vzniklé na ulici Tocháčkova a jiném dění v obci a odpověděl na vzešlé dotazy.

 

            13) Souhrn usnesení

 

            Souhrn usnesení přednesl Milan Němeček. Souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

  

Ukončení veřejného zasedání 21:00 hod.

  

Ověřovatelé:

 Jana Lejsková            ……………………..

 Jaroslav Konečný     …………………….

  

Zapsala:

 ………………………….                                                              ……………………..

Hana  N a v r á t i l o v á                                                Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                                           starosta obce

 

 Souhrn usnesení ze ZO Šitbořice č. 6 ze dne 27.07.2011

 

1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 23.05.2011

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zastupitelstva

3. ZO schvaluje OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. ZO schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej obecních stavebních pozemků na ulici Tocháčkova. Jsou to:

 • pozemek parc.č. 11119/4, 11130/8 a 11136/11 – tvoří jedno stav.místo
 • pozemek parc.č. 11125/2, 11130/6 a 11136/8 – tvoří jedno stav.místo

5. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5

6. ZO schvaluje poskytnutí zástavního práva na stavební pozemky na ulici Tocháčkova  v k.ú. Šitbořice

parc.č. 11112/5 – ve prospěch Hypoteční banky, a.s. 

parc.č. 11196/4 – ve prospěch Hypoteční banky, a.s. 

7. ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK

8. ZO schvaluje odměnu předsedkyni kulturní a školské komise  ve výši Kč 1 100,-- měsíčně a to od 01.08.2011a zároveň zastavuje odměnu ve výši Kč 150,-- k 31.07.2011, kterou měla jako členka kulturní a školské komise.

9. ZO schvaluje novou cenu stočného dle směrných čísel a to od 01.01.2012

ve výši Kč 17,-- za 1 m3

10. ZO schvaluje výjimku z počtu žáků ZŠ Šitbořice pro školní  rok 2011/2012

 a to variantu č. 1, což činí 0,511 úvazku pedagoga.

11. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole č. 2 v nemovitostech obce Šitbořice – kontrola požárních a poplachových směrnic a hasících přístrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….                                                 …………………..

Hana  N a v r á t i l o v á                                                Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                                           starosta obce

Zpět | Tisk