Zápis z jednání ZO ze dne: 18.4.2007

Dne 18.4.2007 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

 

Obec Šitbořice

 

======================================================================================================

 

 

P o z v á n k a

 

na zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se bude konat ve středu 18.04.2007 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

Program jednání:

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

2. Zpráva o činnosti rady obce

3. Prodej obecních pozemků

4. Výkup pozemků

5. Směrnice o cestovních náhradách

6. Organizační řád OÚ Šitbořice

7. Rozpočtové opatření č. 1

8. Diskuse

9. Usnesení

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 5

konaného dne 18. dubna 2007 v 19.00 hod. v obřadní síni

 

Přítomní: viz prezenční listina 15 členů zastupitelstva

 

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – Jiří Daniel

Ing. Pavel Halas

ZO hlasovalo: PRO – 15hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – František Franěk

Ing. Martin Kříž

ZO hlasovalo: PRO – 15hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

 

Starosta navrhuje doplnění programu veřejného zasedání o dalších 6 bodů jednání:

- Nařízení odvodu částky 322.000,- Kč z rezervního fondu ZŠ Šitbořice do rozpočtu obce.

Hlasováno: PRO 15hlasů

- Dodatek č. 1 ke směrnici o oběhu účetních dokladů a dodatek č. 2 dle směrnice o účetnictví

Hlasováno: PRO 15 hlasů

- Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2015

Hlasováno: PRO 15 hlasů

- Stanovení ceny stočného za srážkovou vodu pro podnikatele v obci

Hlasováno: PRO 15 hlasů

- Schválení služební cesty hasičů SDH Šitbořice pro návštěvu Švýcarska

Hlasováno: PRO 15 hlasů

- Projednání zprávy kontrolního výboru o provedení kontroly nájemních smluv o nebytových prostorách

Hlasováno: PRO 15 hlasů

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

- 2 -

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

 

2. Zpráva o činnosti rady

přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí.

 

3. Zpráva o provedené kontrole nájemních smluv o pronájmu nebytových prostor

Přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

 

4. Prodej pozemků

ZO projednalo a schválilo prodej části pozemku obce parc. č. 2512/2 o výměře 75 m2, dle GP nově označená 2512/3 v k. ú. Šitbořice za cenu 120,- Kč za l m2, který se nachází v bezprostředním okolí sklepa manželů Kubešových při silnici na Diváky.

Hlasováno PRO 14, 0, 1

5. Výkup pozemků

ZO projednalo a schválilo koupi pozemků v trati Strážky parc. č. 11132 o výměře 22 m2; 11133 o výměře 75 m2; 11139 o výměře 35 m2 a 11340 o výměře 75 m2 v k.ú. Šitbořice za cenu 25,- Kč za 1 m2

Hlasováno: PRO 15, 0, 0

6. Směrnice o cestovních náhradách

ZO projednalo a schválilo Směrnici o cestovních náhradách zaměstnanců obce.

Hlasováno: PRO 15 hlasů, 0, 0, směrnice přiložena k zápisu.

7. Organizační řád

ZO schválilo Organizační řád Obecního úřadu Šitbořice, změna byla provedena u druhu a počtu komisí.

Hlasováno: PRO 15 hlasů, 0, 0, organizační řád přiložen k zápisu.

8. Nařízení odvodu z rezervního fondu ZŠ Šitbořice

ZO schvaluje nařízení odvodu částky 322 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy Šitbořice do rozpočtu zřizovatele.- 3 -

Peníze budou použity na financování projektů k získání dotací na úpravu učebny výpočetní techniky a víceúčelového hřiště.

Hlasováno: PRO 15 hlasů, 0, 0.

9. Rozpočtové opatření č. 1

Ing. Pavel Halas přednesl návrh rozpočtového opatření č 1. na rok 2007, rozpočtová rezerva se sníží o 178.000,- Kč na 2.810. 200,- Kč. ZO schvaluje rozpočtové opatření č 1. na rok 2007.

Hlasováno PRO 15 hlasů, 0, 0, písemná zpráva je přiložena k zápisu.

10. Dodatek č. l ke Směrnici o oběhu účetních dokladů a dodatek č. 2 ke Směrnici o účetnictví

ZO projednalo a schválilo dodatek č 1, ke směrnici o Oběhu účetních dokladů a dodatek č 2 ke směrnici o Účetnictví

hlasováno: PRO 15 hlasů, 0, 0.Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

11. Rozpočtový výhled na roky 2008-2015

ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2008-2015

Hlasováno: PRO 15 hlasů, 0, 0, písemná zpráva je přiložena k zápisu.

12. Stanovení ceny stočného za srážkovou vodu pro podnikatele v obci

Starosta obce Antonín Lengál seznámil zastupitelstvo s cenovým návrhem podle vyhlášky č 428/2001 Sb. za srážkové vody odváděné do kanalizace pro podnikatele a to ve výši 1,- Kč za l m2 z nemovitosti určené k podnikání. ZO souhlasí.

Hlasováno: PRO 15 hlasů, 0, 0.

13. Schválení služební cesty hasičů SDH Šitbořice pro návštěvu Švýcarska

ZO projednalo a schválilo služební cestu k návštěvě družební obce Dinhard ve Švýcarsku, která se uskuteční ve dnech 19.4.2007 - 22.4.2007 u příležitosti slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice. Za SDH se zúčastní Antonín Kaňa - velitel SDH a dále Jan Klein, Jiří Nevídal a Petr Tihlařík. Antonín Kaňa použije ke služební cestě vlastní osobní automobil Opel Astra SPZ 3B7 9718, za který mu budou poskytnuty cestovní náhrady dle zákoníku práce. Vozidlo není havarijně pojištěno a proto řidič předkládá čestné prohlášení, ve kterém se zříká úhrady případných škod vzniklých na jeho vozidle. Ubytování a stravování bude poskytnuto družební obcí. Hlasováno: PRO 15 hlasů, 0, 0.

- 4 -

14. Diskuse

Starosta obce Antonín Lengál zahájil diskusi

Byl vznesen dotaz zda se obec zúčastnila konference o daních v kongresovém centru BVV Brno.

Ředitelka ZŠ pochválila děti, že dosáhly velikého úspěchu v testu vědomostí ve srovnání s druhými školách

Ing. Martin Kříž navrhuje odměnu pro trenéry mládežnických oddílů ve fotbale (např. volné lístky na tenis apod.).

 

15. Usnesení

Návrh usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 14. března 2007, v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesl František Franěk.

Hlasováno PRO – 15 hlasů, 0, 0,

Veřejné zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 20,20 hod.

Písemná usnesení je přiloženo k zápisu.Zapsal: Milan N ě m e č e k

místostarosta obceOvěřovatelé: Jiří Daniel

Ing. Pavel Halas

 Antonín L e n g á l

starosta obceUsnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo ve středu dne 18.04.2007 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

1) ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 14.03.2007

2) ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

3) ZO bere na vědomí zprávu o kontrole pronájmu nebytových prostor

4) ZO schvaluje prodej části pozemku obce parc. č. 2512/2 o výměře 75 m2, dle GP nově označená 2512/3 v k. ú. Šitbořice za cenu Kč 120,-- za l m2, který se nachází v bezprostředním okolí sklepa manželů Kubešových

5) ZO schvaluje koupi pozemků v trati Strážky parc.č. 11132 o výměře 22 m2, 11133 o výměře 75 m2, 11139 o výměře 35 m2 a 111340 o výměře 75 m2 v k. ú. Šitbořice za cenu Kč 25,-- za 1 m2

6) ZO schvaluje Směrnici o cestovních náhradách zaměstnanců obce

7) ZO schvaluje organizační řád obecního úřadu Šitbořice

8) ZO schvaluje nařízení odvodu částky Kč 322 000,-- z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy do rozpočtu zřizovatele

9) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1

10) ZO schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici o Oběhu účetních dokladů a dodatek č. 2 ke Směrnici o účetnictví

11) ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2008-2015

12) ZO stanovuje dle vyhl. č. 428/2001 Sb. cenu za srážkové vody odváděné do kanalizace pro podnikatele a to ve výši Kč 1,-- za l m2 z nemovitosti určené k podnikání

13) ZO schvaluje služební cestu k návštěvě družební obce Dinhard ve Švýcarsku, která se ukuteční ve dnech 19.4.2007 - 22.4.2007 u příležitosti slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice.

Za SDH se zúčastní Antonín Kaňa - velitel SDH a dále Jan Klein, Jiří Nevídal a Petr Tihlařík. Antonín Kaňa použije ke služební cestě vlastní osobní automobil Opel Astra SPZ 3B7 9718, za který mu budou poskytnuty cestovní náhrady dle zákoníku práce. Vozidlo není havarijně pojištěno a proto řidič předkládá čestné prohlášení, ve kterém se zříká úhrady případných škod vzniklých na jeho vozidle.

Ubytování a stravování bude poskytnuto družební obcí.

 

 

Milan N ě m e č e k                                               Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                                  starosta obce

 

Zpět | Tisk