OZV č. 1/2011 o odpadech

OZV č. 1/2011 o odpadech

28. 07. 2011 | Úřední deska

OBEC ŠITBOŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání č. 6 dne 27.07.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Šitbořice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

(1)       fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

(2)       fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2)       Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3)       Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede rovněž adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(5)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí .440,-- Kč a je tvořena:

a)      z částky    190,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky  250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)     Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3)   V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena  nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[5]

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

    (1) Poplatek  je splatný ve čtyřech splátkách ve výši ¼ sazby poplatku, splatných

         31.03., 30.06., 30.09. a 31.12. příslušného kalendářního roku, za příslušné

         kalendářní čtvrtletí.       

    (2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poměrná část za

         příslušné kalendářní čtvrtletí splatná ve lhůtě stanovené v odst. 1.  

Čl. 6

Osvobození a úlevy

        Od poplatku se osvobozují:

a)      fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny a jejichž adresa současného pobytu není známa,

b)      děti za měsíc, ve kterém se narodily.

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 16.12.2010.

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.08.2011.

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................

                  Hana Navrátilová                                                                 Antonín Lengál

                  místostarostka                                                                            starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.07.2011

Vyvěšeno elektronicky: 28.07.2011

Sejmuto z úřední desky dne: ……………

 

 

 

 

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce obce Šitbořice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného

 komunálního odpadu

 

 

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu                                                                                    932 615,-  Kč

 

Počet poplatníků                                                                               1 924

 

Skutečný náklad na jednu osobu                                                      484,72 Kč[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

Zpět | Tisk