Zápis z jednání ZO ze dne: 15.12.2006

Dne 15.12.2006 se konalo v obřadní místnosti OÚ Šitbořice veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Obec Šitbořice

 

 

Obec Šitbořice

Osvobození 92

691 76 Šitbořice

Telefon 519421253

 

P o z v á n k a

 

na zasedání zastupitelstva Obce Šitbořice, které se bude konat v pátek dne 15.12.2006 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

 

Program jednání

1. Kontrola usnesení z minulého ZO

2. Zpráva o činnosti rady obce

3. Uložení odvodů příspěvkovým organizacím

4. Rozpočtové opatření č. 4

5. Rozpočtové provizorium na rok 2007

6. Rozpočtový výhled na rok 2009

7. Dodatek č. 1 ke Směrnici o účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob

8. Dodatek č. 1 ke Směrnici o účetnictví

9. Dodatek č. 2 ke Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole

10. Dodatek č. 1 ke Směrnici na tvorbu a čerpání sociálního fondu

11. Vyřazení majetku v příspěvkových organizacích obce

12. Dodatek č. 1 k Závěrečnému účtu obce na rok 2005

13. Smlouva o půjčce od IS Brno

14. Převody majetku ve vlastnictví obce

15. Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích

16. Diskuse

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo dne 15.12.2006 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

1) ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 20.11.2006

2) ZO bere na vědomí zprávu z činnosti rady obce za uplynulé období

3) ZO schvaluje

a) odvod ve výši Kč 389 448,-- příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531 do rozpočtu zřizovatele

b) odvod ve výši Kč 57 888,-- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485 do rozpočtu zřizovatele

4) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4

5) ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007

6) ZO schvaluje úpravu rozpočtového výhledu na rok 2008 a rozpočtový výhled na rok 2009

7) ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici o účtování a oceňování dlouhodobého majetku obce a zásob

8) ZO schvaluje dodatek č. l ke Směrnici o účetnictví

9) ZO schvaluje dodatek č. 2 ke Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole

10) ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici na tvorbu a čerpání sociálního fondu

11) ZO schvaluje vyřazení majetku v příspěvkových organizacích obce a to v Základní škole Šitbořice - v hodnotě Kč 52 589,87

a v Mateřské škole Šitbořice - v hodnotě Kč 34 942,82

12) ZO schvaluje dodatek č. 1 k Závěrečnému účtu sociálního fondu obce Šitbořice za rok 2005

13) ZO schvaluje smlouvu o půjčce od Inženýrských staveb Brno ve výši

Kč 2 378 114,--

14)

a) ZO schvaluje darování pozemků parc.č.

121/2 výměra 2 384 m2

1171 výměra 1 683 m2

2574/1 výměra 14 682 m2 (dle GP 624-78/2005, který vyhotovila

Geodeta Kyjov 18.07.2005)

9397 výměra 182 m2

9408 výměra 634 m2

vše v k.ú. Šitbořice Jihomoravskému kraji Brno.

b) ZO schvaluje přijetí daru od Jihomoravského kraje Brno a to pozemků parc.č.:

151/3, 151/4, 151/5, 766/4, 766/5, 767/14

vše dle GP pro rozdělení pozemku č. 636-265/2005 ze dne 04.05.2006

dále

10118, 10119, 10123, 10124, 10141, 10142, 10144, 10158, 10159, 10164, 10165, 10174, 10175, 10176, 10177, 10189, vše v k. ú. Šitbořice.

 

- 2 -

15) ZO schvaluje vyhlášku č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů.

16) ZO Šitbořice bere na vědomí stanoviska DOSS, organizací a nadřízeného orgánu územního plánování v rámci projednávání a připomínkování návrhu Zadání změny č. 3 ÚPN SÚ Šitbořice. Zastupitelstvo obce Šitbořice schvaluje připomínkovaný návrh Zadání změny č. 3 ÚPN SÚ Šitbořice, a to v rozsahu

3.1 návrh území bydlení v rodinných domech venkovského typu

Stanovisko ZO: schváleno.

 

Milan N ě m e č e k Antonín L e n g á l

místostarosta obce starosta obce

 

Převody pozemků

a) ZO schvaluje (neschvaluje) darování pozemků parc.č.

121/2 výměra 2 384 m2

1171 výměra 1 683 m2

2574/1 výměra 14 682 m2 (dle GP 624-78/2005, který vyhotovila

Geodeta Kyjov 18.07.2005)

9397 výměra 182 m2

9408 výměra 634 m2

vše v k.ú. Šitbořice Jihomoravskému kraji Brno.

 

b) ZO schvaluje (neschvaluje) přijetí daru od Jihomoravského kraje Brno a to pozemků parc.č.:

151/3 výměra 80 m2

151/4 výměra 39 m2

151/5 výměra 16 m2

766/4 výměra 414 m2

766/5 výměra 30 m2

767/14 výměra 225 m2

vše dle GP pro rozdělení pozemku č. 636-265/2005 ze dne 04.05.2006

dále

10118 výměra 79 m2

10119 výměra 96 m2

10123 výměra 128 m2

10124 výměra 157 m2

10141 výměra 167 m2

10142 výměra 84 m2

10144 výměra 72 m2

10158 výměra 53 m2

10159 výměra 60 m2

10164 výměra 65 m2

10165 výměra 61 m2

10174 výměra 60 m2

10175 výměra 62 m2

10176 výměra 1052 m2

10177 výměra 46 m2

10189 výměra 102 m2

vše v k. ú. Šitbořice.

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 3

konaného dne 15. prosince 2006

 

Přítomní: viz prezenční listina


Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – RNDr. Petr Kolář

František Franěk

ZO hlasovalo PRO – 12hlasů, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Marie Nekvapilová

Miroslava Kominacká

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, 0, 0,

 

Starosta Obce Antonín Lengál seznámil přítomné s programem jednání.

 

Starosta navrhuje doplnění programu jednání o bod schválení změny č. 3 ÚPN SÚ Šitbořice, a to v rozsahu: návrh území bydlení v rodinných domech venkovského typu. ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, 0, 0

Starosta dále navrhuje změnu programu v bodu č. 15, místo schválení dodatku vyhlášky, schválit novou vyhlášku č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ZO hlasovalo PRO – 12 hlasů, 0, 0

Program jednání byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

přednesl Ing. Jiří Kaňa

ZO bere na vědomí.

 

2. Zprávu o činnosti rady

přednesl místostarosta Milan Němeček

ZO bere na vědomí.

V 19,15 hod se dostavil Ing. Pavel Halas. Počet zastupitelů 13.

 

3. Uložení odvodů příspěvkovým organizacím

Zprávu předsesl starosta

a) odvod ve výši Kč 389 448,-- příspěvkové organizaci Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, Nikolčická 531 do rozpočtu zřizovatele.

ZO hlasovalo PRO - 13 hlasů, 0, 0

b) odvod ve výši Kč 57 888,-- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, Školní 485 do rozpočtu zřizovatele.

ZO hlasovalo PRO – 13 hlasů, 0, 0 - schváleno.

- 2 -

4. Rozpočtové opatření č. 4

Zprávu přednesl ing. Pavel Halas

Hlasováno PRO – 12 hlasů, 0, 1 zdržel se- schváleno; písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2007 - přednesl starosta

ZO projednalo rozpočtové provizorium na rok 2007. Budou hrazeny běžné výdaje obce, výdaje vyplývajích ze smluvních vztahů a bude zajišťován chod příspěvkových organizací.

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0 - schváleno; písemná zpráva je přiložen k zápisu

 

6. Rozpočtový výhled na rok 2009 - přednes ing. Pavel Halas

ZO projednalo úpravu rozpočtového výhledu na roky 2008 a rozpočtový výhled na rok 2009

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0 - schváleno; písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

7. Dodatek č. 1 ke Směrnici o účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob

Zprávu přednesl starosta, písemná zpráva je přiložena k zápisu

Hlasování PRO - 13 hlasů, 0, 0 - schváleno

 

8. Dodatek č. l ke Směrnici o účetnictví

Starosta přednesl zprávu - dodatek č. 1 ke Směrnici o účetnictví.

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0 - schváleno; písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

9. Dodatek č. 2 ke Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole

Starosta přednesl zprávu - dodatek č. 2 ke Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001 Sb.

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0 - schváleno; písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

10. Dodatek č. 1 ke Směrnici na tvorbu a čerpání sociálního fondu

starosta přednesl zprávu - dodatek č. 1 ke Směrnici na tvorbu a čerpání sociálního fondu Obecního úřadu Šitbořice.

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0 - schváleno; písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

11. Vyřazení majetku v příspěvkových organizacích

Starosta přednesl zprávu o vyřazení majetku v příspěvkových organizacích obce:

v Základní škole Šitbořice – v hodnotě 52.589,87 Kč

v Mateřské škole Šitbořice – v hodnotě 34.942,82 Kč

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0 - schváleno; písemná zpráva je přiložena k zápisu

 

12. Dodatek č. l k Závěrečnému účtu obce za rok 2005

ZO projednalo dodatek č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2005, bod č. 4 - stav účelových fondů - doplněno plnění sociální fondu

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0 - schváleno; písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

 

- 3 -

13. Smlouva o půjčce od IS Brno

ZO projednalo smlouvu o půjčce od IS Brno ve výši 2.378.114,- Kč. Termín úhrady k 31.12.2007.

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0 - návrh smlouvy je přiložen k zápisu

 

14. Převody majetku ve vlastnictví obce Zprávu přednesl starosta obce.

ZO projednalo darování pozemků Jihomoravskému kraji Brno jedná se o pozemky pod silnicí na ulici Divácká a pod silnicí na ulici Brněnská vše v k.ú. Šitbořice. Celkem se jedná o 19.565 m2. Jedná se pozemky parc.č. v k. ú. Šitbořice:

121/2 výměra 2 384 m2

1171 výměra 1 683 m2

2574/1 výměra 14 682 m2 (dle GP 624-78/2005 Geodeta Kyjov)

9397 výměra 182 m2

9408 výměra 634 m2

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0 - schváleno.

ZO projednalo přijmutí daru od Jihomoravského kraje Brno a to pozemků pod chodníky na ulici Divácká vše v k.ú. Šitbořice.

151/3 výměra 80 m2

151/4 výměra 39 m2

151/5 výměra 16 m2

766/4 výměra 414 m2

766/5 výměra 30 m2

767/14 výměra 225 m2

vše dle GP pro rozdělení pozemku č. 636-265/2005 ze dne 04.05.2006

dále parc.č. 10118 výměra 79 m2, 10119 výměra 96 m2, 10123 výměra 128 m2,

10124 výměra 157 m2, 10141 výměra 167 m2, 10142 výměra 84 m2,

10144 výměra 72 m2, 10158 výměra 53 m2, 10159 výměra 60 m2,

10164 výměra 65 m2, 10165 výměra 61 m2, 10174 výměra 60 m2,

10175 výměra 62 m2, 10176 výměra 1052 m2, 10177 výměra 46 m2,

10189 výměra 102 m2 vše v k. ú. Šitbořice.

Hlasováno PRO – 13 hlasů, 0, 0 - schváleno

 

15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o místních poplatcích

ZO projednalo vyhlášku č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek zůstává ve výši 440,- Kč

Hlasováno PRO 13 – hlasů, 0, 0 - schváleno. Vyhláška je přiložena k zápisu.

 

16. Návrh Zadání změny č. 3 ÚPN SÚ Šitbořice

ZO projednalo stanoviska dotčených orgánů státní správy, organizací a nadřízeného orgánu územního plánování v rámci projednávání a připomínkování návrhu Zadání změny č. 3 ÚPN SÚ obce Šitbořice. Zastupitelstvo obce Šitbořice schvaluje připomínkovaný návrh Zadání změny č. 3 ÚPN SÚ Šitbořice, a to v rozsahu 3.1 návrh území bydlení v rodinných domech venkovského typu.

Hlasováno PRO – 13 hlasů , 0, 0 - schváleno.

 

17. Diskuse

bez příspěvků

- 4 -

18. Usnesení

Návrh usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Šitbořice, které se konalo 15.12.2006, v obřadní síni OÚ Šitbořice přednesla Miroslava Kominacká.

Hlasováno PRO – 13 hlasů , 0, 0 - schváleno.

Písemné usnesení tvoří součást zápisu.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,20 hod.

 

Zapsal: Milan Němeček

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

Ověřovatelé:

 

Marie Nekvapilová

 

Miroslava Kominacká

Zpět | Tisk