Zápis ze ZO č. 5 ze dne 23.05.2011

Zápis ze zastupitelstva obce č. 5 ze dne 23.05.2011

01. 06. 2011 | Zápisy z jednání

Zápis č. 5 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 23.5.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

Přítomni: viz prezenční listina, přítomno 12 členů zastupitelstva

 

Volba ověřovatelů zápisu: navrženi – ing.Pavel Halas, ing.Josef Zelinka

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Volba návrhové komise – navrženi – Pavel Viktorin, Jiří Nevídal

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleni.

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta, který seznámil přítomné s programem jednání:

            Program dle pozvánky

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Návrh na bezúplatný převod silnice III/0512 do místních komunikací
  4. Koupě pozemku parc.č. 11130 v k. ú. Šitbořice, lokalita Tocháčkova
  5. Prodej obecních  pozemků
  6. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2010
  7. Rozpočtové opatření č. 3
  8. Projednání nových názvů ulic v lokalitě Tocháčkova
  9. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě za zřízení věcného břemene – umístění zařízení E.ONu

10. Projednání poskytnutí zástavního práva na stavební pozemky v lokalitě Tocháčkova

11. Projednání žádosti o prominutí zpoždění platby

      12. Diskuse

13. Souhrn usnesení

 

Doplněné body:

Schválení odměny nového člena zastupitelstva

         Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Jmenování nového předsedy kulturní komise

    Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Zpráva kontrolního výboru kontrola Společenského domu

         Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

Schválení o programu jako celku:

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

 

1. Složení slibu nového člena ZO

p. Jana Lejsková složila slib jako nová členka zastupitelstva na základě dobrovolného odstoupení Mgr. Marie Jelínkové ze všech funkcí ke dni 20.5.2011.

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Zprávu přednesl Pavel Viktorin.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

3. Zpráva o činnosti rady obce

Zprávu přednesla místostarostka Hana Navrátilová.

ZO bere na vědomí. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

4. Návrh na bezúplatný převod silnice III/0512 do místních komunikací

ZO schválilo bezúplatný převod silnice III/0512 do místních komunikací a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

5.Koupě pozemku parc.č. 11130 v k.ú. Šitbořice lokalita Tocháčkova

ZO projednalo koupi pozemku parc.č. 11130 v k.ú. Šitbořice, který je potřeba k dotvoření stavebních míst a inženýrských sítí v lokalitě Tocháčkova, za cenu

Kč 475 000,--  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: 12 pro, 1 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

6. Prodej obecních pozemků

ZO projednalo prodej pozemku parc.č. 1189/1 o výměře 238 m2 v k.ú. Šitbořice za 120Kč/m2 manželům ......

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 nepřítomen.  Schváleno.

ZO projednalo prodej pozemku parc.č. 1441 o výměře asi 50m2 v k.ú. Šitbořice za

120,--  Kč/m2 manželům .......... K sepsání smlouvy je nutné doložit nový GP, který si nechá vyhotovit žadatel.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 nepřítomen.  Schváleno.

 

7. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2010 

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2010 – bez výhrad.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

8. Rozpočtové opatření č. 3

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3.

Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

9.Projednání nových názvů ulic v lokalitě Tocháčkova

ZO projednalo a schválilo název nové  lokality rodinných domů Tocháčkova - na ulici TOCHÁČKOVA.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  Schváleno.

 

10.Projednání smlouvy o budoucí smlouvě za zřízení věcného břemene – umístění zařízení E.ONu

ZO projednalo a schválilo smlouvy E.ONu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a pověřuje starostu podpisem smluv.Jedná se o lokalitu Tocháčkova a novostavbu p. Matýška na ulici Nové.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

11.Projednání poskytnutí zástavního práva na stavební pozemky v lokalitě Tocháčkova

ZO projednala a schválila poskytnutí zástavního práva na stavební pozemek v k.ú. Šitbořice v lokalitě Tocháčkova:

p.č. 11074-ve prospěch stavební spořitelny Modrá pyramida pro ..........

p.č. 11098/3-ve prospěch Česko-moravské stavební spořitelny pro ..........

p.č. 11096/3-ve prospěch Hypoteční banky pro .............

ZO pověřuje starostu podpisem zástavních smluv.

Společné hlasování pro všechny smlouvy

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

12.Projednání žádosti o prominutí zpoždění platby

ZO projednala a schválila žádost o prominutí zpoždění platby p. ...... za stavební pozemek p.č. 11002/2 v lokalitě Tocháčkova.

Hlasování: 11 pro, 2 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

13. Schválení odměny nového člena zastupitelstva

ZO schvaluje odměnu neuvolněné člence zastupitelstva Janě Lejskové ve výši 450,-Kč měsíčne a to od 1.6.2011 a zárověň ruší odměnu ve výši 150,-Kč k 31.5.2011, kterou měla jako členka kontrolního výboru.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

14. Jmenování nového předsedy kulturní komise

ZO jmenovalo jako nového předsedu kulturní komise p. Miroslavu Kominackou.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  Schváleno.

 

15. Zpráva kontrolního výboru kontrola Společenského domu

ZO bere na vědomí zprávu o kontrole Společenského domu „Orlovna“, která proběhla 10.12011. Písemná zpráva je přiložena k zápisu.

 

16. Diskuse

Informace starosty o možnosti připojení k Vírskému vodovodu a o jednání starostů z okolních vesnic.

p.Valíček-informace zda Starex neodstoupil od smlouvy

p.Kolegar-dotaz-jednosměrná ulice Mléčná

p.Němeček-informace o škole a nedostatku žáků

p.Nevídal-informace o hlášení rozhlasu

pí.Kaňová-apel na kontrolní výbor o pravidelné kontroly na Spol. domě

 

10. Souhrn usnesení

Souhrn usnesení přednesl Jiří Nevídal.ZO bere na vědomí

Písemný souhrn usnesení tvoří součást zápisu.

 

11. Závěr

Zastupitelstvo obce ukončil  starosta ve 20.50 hod.

 

 

 

Zapsala:

Hana Navrátilová

místostarosta obce

 

                                                                                                          Antonín  L e n g á l

                                                                                                             starosta obce

 

 

Ověřovatelé:ing. Pavel Halas

           ing. Josef Zelinka

 

Souhrn usnesení ze ZO Šitbořice č. 5 ze dne 23.05.2011

1. ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 30.03.2011

2. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zastupitelstva

3. ZO schvaluje bezúplatný převod silnice III/0512 do místních komunikací a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

4. ZO schvaluje koupi pozemku parc.č. 11130 v k.ú. Šitbořice, lokalita Tocháčkova za cenu Kč 475 000,-- a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Tento pozemek je třeba k dotvoření stavebních míst a inženýrských sítí v lokalitě Tocháčkova .

5. ZO schvaluje

-  prodej pozemku parc.č. 1189/1 o výměře 238 m2 v k. ú. Šitbořice za cenu Kč 120,-- za l m2 manželům .........- prodej části pozemku parc.č. 1441 o výměře asi 50 m2 v k. ú. Šitbořice za cenu Kč 120,-- a l m2. K sepsání kupní smlouvy je nutné doložit nový GP, který si nechá vyhotovit žadatel.

6. ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2010 – bez výhrad

7. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3

8. ZO projednalo a schválilo název  nové lokality rodinných domů Tocháčkova - na ulici TOCHÁČKOVA

9. ZO schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene-umístění zařízení E.ONu a pověřuje starostu obce podpisem smluv. Jedná se o lokalitu Tocháčkova a novostavbu RD p. Matýška na ulici Nové

10. ZO schvaluje poskytnutí zástavního práva na stavební pozemek v k.ú. Šitbořice v lokalitě Tocháčkova

parc.č. 11074 – ve prospěch stavební spořitelny Modrá pyramida pro ........

parc.č. 11098/3 – ve prospěch Česko-moravské stavební spořitelny pro ............

parc.č. 11096/3 – ve prospěch Hypoteční banky pro .......

Zároveň pověřuje starostu obce podpisem zástavních smluv.

11. ZO promíjí zpožděnou platbu pana Kroupy za stavební pozemek parc.č. 11002/2 v lokalitě Tocháčkova

12. ZO schvaluje odměnu neuvolněné člence zastupitelstva Janě Lejskové ve výši Kč 450,-- měsíčně a to od 01.06.2011 a zároveň ruší odměnu ve výši Kč 150,-- k 31.05.2011, kterou měla jako členka kontrolního výboru

13. ZO schválilo paní Miroslavu Kominackou předsedkyní kulturní a školské komise

14. ZO bere na vědomí zprávu o provedené kontrole ve společenském domě Orlovna

 

Hana  N a v r á t i l o v á                                                       Antonín  L e n g á l

místostarostka obce                                                          starosta obce

Zpět | Tisk