Zápis z jednání ZO ze dne: 20.11.2006

Dne 20.11.2006 se v obřadní síni OÚ konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce.

03. 09. 2009 | Zápisy z jednání

Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Šitbořice č. 2

konaného dne 20. listopadu 2006

 

Přítomní: viz prezenční listina


Volba ověřovatelů zápisu: navrženi - Jaroslava Krušinová

Ing. Martin Kříž

ZO hlasovalo: pro 14 hlasů, proti - 0, zdržel se – 0

 

Volba návrhové komise: navržení – Hana Navrátilová

Jiří Daniel

ZO hlasovalo: pro – 14 hlasů, 0, 0,

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Přednesl Ing. Jiří Kaňa. ZO bere na vědomí.

 

Starosta Obce seznámil přítomné s programem jednání.

Program byl schválen hlasováním jednomyslně.

 

2. Zprávu o činnosti rady přednesl starosta Antonín Lengál.

ZO bere na vědomí.

 

3. Zřízení výborů včetně schválení jejich předsedů a členů

Finanční výbor

Starosta navrhl Ing. Pavla Halase, roč. 1968, Šitbořice, Nová 113, předsedou finančního výboru

hlasování pro 14 hlasů, 0, 0. Předsedou fin.výboru zvolen Ing. Pavel Halas

 

Dostavil se zastupitel p. František Franěk dále přítomno 15 zastupitelů

 

na členy finančního výboru byl navržen:

RNDr. Petr Kolář, roč. 1966, Šitbořice, Osvobození 249 pro 15 hlasů, 0, 0,

Marie Nekvapilová, roč. 1976, Šitbořice, U rybníčka 495 pro 15 hlasů, 0, 0,

Marie Navrátilová, roč. 1960, Šitbořice, Na kopečku 61 pro 15 hlasů, 0, 0,

František Navrátil, roč. 1932, Šitbořice, Nikolčická 375 pro 15 hlasů 0, 0,

 

Kontrolní výbor

Starosta navrhl Ing. Jiří Kaňa, roč. 1961, Šitbořice, Domaninská 589, předsedou kontrolního výboru

hlasováno pro 14 hlasů, zdržel se 1 hlas

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jiří Kaňa

na členy kontrolního výboru byl navržen:

Josef Konečný, roč. 1941, Šitbořice, Nikolčická 484 pro 15 hlasů, 0, 0

Ing. Roman Guráň, roč. 1965, Šitbořice, Školní 491 pro 14 hlasů, 0, 1 zdržel se

Josef Rozkydal, roč. 1951, Šitbořice, U rybníčka 308 pro 14 hlasů, 0, 1 zdržel se

Pavel Ryšavý, roč. 1976, Šitbořice, Mléčná 114 pro 15 hlasů, 0, 0

- 2 -

4) Zřízení komisí včetně jejich předsedů

Starosta informoval, že rozšířená rada zřídila komise:

Kulturní a školská předsedkyně Hana Navrátilová

Životního prostředí a zemědělská předseda František Franěk

Sociálně – zdravotní předsedkyně Jaroslava Krušinová

 

ZO bere na vědomí.

 

5) ZO odsouhlasilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí

místostarosta 9000,- Kč

člen ZO 400,- Kč

člen rady 1100,- Kč

předseda komise nebo výboru 1000.- Kč

člen rady + př. komise ,výboru 1650,- Kč

Odměny jsou měsíční, podléhají zdanění a budou vypláceny ode dne 20.11.2006.

Hlasováno: pro 15 hlasů, 0, 0.

 

6) Rozpočtové opatření č. 3

ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3 – přednesl Ing. Pavel Halas

 

Hlasováno: pro 15 hlasů, 0, 0. Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno.

 

7) Úprava regulovaného nájemného za pronájem obecních bytů

ZO schválilo úpravu regulovaného nájemného v obecních bytech podle zákona č. 107/2006 Sb. a zákona 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

 

dosavadní nájemné výše 15,23 Kč /m2

zvýšení o 9,20 %

zvýšené nové nájemné 16,63 Kč /m2

 

Hlasováno: pro 15 hlasů, 0, 0.

 

8) Diskuse

Diskusi otevřel starosta Antonín Lengál.

 

V diskusi vystoupili:

Ing. Jiří Kaňa – k odměnám členů komisí nečlenům zastupitelstva obce

Josef Rozkydal – zvýšit bezpečnost křižovatky ulic U Rybníčka a Brněnská, dále provést kontrolu stromů na hřbitově a zjistit kde hrozí polom stromů a větví.

Hana Navrátilová - navrhuje umístit pamětní desky z obce do parku před radnici, zřídit vývěsku obce i horního obchodu.

Josef Bulla – žádá o spolupráci Obec Šitbořice při přípravě TMS 2007, dále navrhuje vysypání chodníků na hřbitově pískem a pořídit zesilovací zařízení k hrobu.

Dále byly dotazy na vypuštění malého rybníčku, kde budou děti bruslit, proč nebudou stavební a přestupkové komise.

 

9) Usnesení

- 3 -

Návrh na usnesení ze zasedání přednesl Jiří Daniel

 

Hlasováno o usnesnesení – pro 15 hlasů, 0, 0.

Usnesení bylo schváleno. Písemné usnesení tvoří součást zápisu.

 

Zapsal: Milan N ě m e č e k

místostarosta obce

 

 

Ověřovatelé: Jaroslava Krušinová

Ing. Martin Kříž

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

U s n e s e n í

ze zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo v pondělí dne 20.11.2006 v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

1) ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze dne 27.09.2006

2) ZO bere na vědomí zprávu z činnosti rady obce za uplynulé období

3)

a) ZO zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Pavla Halase

a jeho členy:

PHDr. Petra Koláře, roč. 1966, Šitbořice, Osvobození 249

Marii Nekvapilovou, roč. 1976, Šitbořice, U rybníčka 495

Marii Navrátilovou, roč. 1960, Šitbořice, Na kopečku 61

Františka Navrátila, roč. 1932, Šitbořice, Nikolčická 375

 

b) ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Kaňu

a jeho členy:

Josefa Konečného, roč. 1941, bytem Šitbořice, Nikolčická 484

Ing. Romana Guráně, roč. 1965, bytem Šitbořice, Školní 491

Josefa Rozkydala, roč. 1951, bytem Šitbořice, U rybníčka 308

Pavla Ryšavého, roč. 1976, bytem Šitbořice, Mléčná 114

 

4) ZO bere na vědomí zprávu rady obce o složení komisí a to:

  • komise kulturní a školská - předsedkyně paní Hana Navrátilová

  • komise životního prostředí a zemědělská - předseda František Franěk

  • komise sociálně-zdravotní - předsedkyně Jaroslava Krušinová

 

5) ZO odsouhlasilo odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády 50/2006 Sb. ze dne 22.02.2006, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny byly stanoveny takto:

místostarosta - 9 000,-- Kč

člen ZO - 400,-- Kč

člen RO, který je zároveň předs. výboru nebo komise - 1 650,-- Kč

člen rady obce - 1 100,-- Kč

předseda komise nebo výboru - 1 000,-- Kč

Tyto odměny jsou měsíční, podléhají zdanění a budou vypláceny ode dne 20.11.2006.

 

6) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3

 

7) ZO schvaluje zvýšení regulovaného nájemného obecních bytů o 9,2 % a to od 01.03.2007.

 

Milan N ě m e č e k                                                             Antonín L e n g á l

místostarosta obce                                                                 starosta obce

Zpět | Tisk